Målsætninger for Historieskolen Clio

Herunder kan du læse om målsætningerne for Historieskolen Clio.

Hvad er det overordnede mål?
At støtte og udvikle en personlig identitet og integritet hos børn.
Øget kendskab til den lokale historie vil styrke de personlige rødder og give en større sammenhængskraft i den enkeltes tilværelse. Med en fast forankring vil man være bedre rustet til at kunne danne sig selvstændige holdninger.

At medvirke til at gøre børn åbne over for deres omverden.
Øget kendskab til levevis og tankesæt i tidligere perioder vil fremme børns kendskab til det anderledes og gøre dem mere åbne og nysgerrige, når de møder det anderledes i dag og i fremtiden.

At medvirke til at give børn forståelse for og gøre dem parate til at møde forandringer
Øget kendskab til de mange forandringer, samfundet har gennemgået i tidens løb, vil fremme opfattelsen af forandringer som noget forventeligt og gøre den enkelte mere indstillet på ændringer.

Udviklingsarbejdet skal afprøve muligheder inden for formidling af historie til børn.

Vægten lægges på:

  • At lære om historien i byens rum
  • At præsentere eleverne for autentiske historiske spor
  • At inddrage byens aktører: Virksomheder, foreninger og personer
  • At gøre formidlingen til en sanselig oplevelse – at børnene får historien tæt på kroppen
  • At formidlingen resulterer i egne ”produkter”
  • At tiden fra 1800 og frem står i centrum
  • At købstaden står i centrum – med perspektivet rettet mod omegnen
  • At udforme aktiviteter både i fritiden og i skolen

Nye formidlingsformer
Historieskolen Clio vil udvikle nye formidlingsformer, hvor børn inddrages som aktive medspillere i processen. Mange af tilbudene vil derfor foregå i byens rum, der hvor historien rent faktisk har udspillet sig, og hvor mange autentiske spor fortæller om byens spændende historie. Børnene vil blive præsenteret for originale kilder til byens historie. Børnene vil på den måde få en forståelse af, at deres by har en historie, en nutid og en fremtid.

Tidsrummet fra ca. 1800 til i dag
Tematisk vil fokus være på byens nyere historie nemlig perioden fra ca. 1800 til i dag. Fra det tidspunkt udviklede byen sig hen imod en industri- og arbejderby, som er et af de kendetegn, som har præget byens nyere historie, og som har stor betydning for Køge i dag. Den geografiske fokus vil være på købstadens historie og udvikling, men med udblik til det omgivende landbosamfunds historie.

“Fælles mål” for historie
Historieskolen Clio vil udvikle tilbud til skolerne, som medtænker fagplanen ”Fælles mål” for historie for folkeskolen. I fagplanen stilles der krav om undervisning i lokalområdets historie. Det er mål for børnene. som at kunne ”fortælle om karakteristiske spor og begivenheder i lokalområdet” og at ”give forklaringer på spor fra fortiden i landskabets udformning, bygningsværker og monumenter”.

Øge kendskabet til Hit med Historien
Historieskolen Clio skal ses som en fortsættelse af det tværfaglige samarbejde, som gruppen bag “Hit med Historien” allerede har etableret, og som har resulteret i udgivelsen af bind 1, Køge i 1950’erne, bind 2,  Køge mellem krig og fred 1914-1949, og bind 4, Køge 1700-1850. Byen og Borgerne, med tilhørende hjemmesider indeholdende supplerende materiale. Historieskolen Clio vil arbejde for, at dette undervisningsmateriale bliver en integreret del af undervisningstilbudet i skolerne i Køge.

Indsigt og udvikling
Historieskolen Clio vil således medvirke til at styrke børnenes (lokal)historiske bevidsthed og identitet. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Ved at tage udgangspunkt i børns egen hverdag og deres eget lokalsamfund, vil de få en større forståelse af deres særlige lokale historie – det være sig deres by, kvarter, skole eller familie, og de vil kunne forstå sig selv som mennesker formet af en historisk sammenhæng og med indflydelse på deres fremtidige udvikling. Det vil medvirke til at gøre børn mere åbne overfor det anderledes og medvirke til at gøre dem parate til kommende forandringer.