Historien bag Navnet 2: Tobaksfabrikken

“Køge har også været en tobaksby”.

I 1712 kom en franskmand, Pierre Gleyer, til Køge, hvor han nedsatte sig som tobaksplantør på flere ubebyggede arealer – ialt 18 tdr. land.

Han indlogerede sig i den store gård, Brogade 23, hjørnet af Brogade og Fennediget, hvor han opførte tørrelader til tobaksbladene. Hans økonomi var imidlertid så dårlig, at han måtte lade virksomheden overgå til Jens Weibel, hvem han skyldte penge, og som ejede ejendommen.

Da Jens Weibel døde giftede hans enke sig med kaptajn Voldemar, og i hans tid toppede produktionen af tobak. I 1746 blev der høstet 28 tons. Tobaksdyrkningen ophørte i Køge 1790, da den danske tobak ikke kunne konkurrere med den importerede.

Men nu til selve Tobaksfabrikken.

I 1850 startede EC.Clemmensen en tobaksfabrik, der lå i Brogade 3, hvor Den danske Bank, nu har til huse. Køges lokale avis berettede i 1852, at fabrikken var i god fremgang, og at den nu beskæftigede l mester, 1 svend samt 12 børn. Lønnen, som børnene fik for 5 timers dagligt arbejde – også om lørdagen, var 1 krone pr. uge, plus 30 Øre, der blev hensat til barnet skulle konfirmeres.

I 1878 solgte Clemmensen tobaksfabrikken til Christian Emil Møller, der havde været ansat som tobaksspinder på fabrikken.

I hans tid ekspanderede den meget, allerede nogle få år efter Møllers overtagelse, var den vokset så der nu var 16 mand, 12 kvinder og 28 børn beskæftiget – og det var den største arbejdsplads i Køge. Møller lod forhuset nedrive, og det nuværende forhus opføre. Førstesalen var forsynet med en karnap, som desværre blev fjernet ved en ombygning. Karnappen prydede fabrikant Møllers privatkontor, hvor væggene var dækket af udskårne træpaneler med tobaksblade. Panelerne pryder stadig kontoret på førstesalen.

Møller byggede ligeledes de såkaldte “Tobakshuse”, Nørregade 61-63 og 65, til tobaksarbejderne.

Møller døde i 1914, og fabrikken blev drevet videre af hans to sønner indtil 1929, hvor fabrikant Hans Thomsen overtog den. Han solgte bygningerne til Kjøge Bank i 1929, og fabrikken blevet aktieselskab, der havde grosserer Alf.A.Nie1sen, som direktør. Tobaksfabrikken lukkede i 1959, og fabrikationen af den landskendte Kjøge Skrå, overgik til Brødrene Braun, i København.

Skråen havde et slogan der lød: “Mod alverdens strid og møje, hjælper kun en skrå fra Kjøge”.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra 1995. “Historien bag navnet 2” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.