Skovbo Lokalhistoriske Forening

Skovbo Lokalhistoriske Forening har til formål at styrke interessen for egnens historie og at bistå Lokalhistorisk Arkiv med indsamlingen af skriftligt materiale, billeder og interviews, som kan være af værdi for en beskrivelse af egnens historie.
Hvert år planlægger foreningen 6 til 8 arrangementer. Det kan være museumsbesøg, foredrag, herregårdsbesøg, teaterbesøg og kirketure.

Medlemskab
Foreningens kontingent er 75 kroner for enkeltpersoner og 100 kroner for et familiekontingent. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller pr. mail.

Skovbo Lokalhistoriske Forening
Møllevej 2
4140 Borup
Giro 953-1947
CVR/SE: 29 91 08 98

Formand
Terri Nielsen
Borupvej 102A
4140 Borup
50 80 77 71
slf@outlook.dk

Næstformand
Leif Lørring
Strædet 6
4100 Ringsted
20 35 55 23

Kasserer
Benny Pedersen
Tlf. 28 44 34 62

Sekretær
Orla Johannsen
Tlf. 61724363
orla.johannsen.oj@gmail.com

John Andersen
Knudsvej 22
4623 Ll. Skensved
21 40 13 48

Ruth Christiansen
Tlf. 40637118

Birgit Kristoffersen
Plantagevej 18
4623 Lille Skensved
27 31 96 46

Suppleant
Annja Joensen

Suppleant
Lejf Kristoffersen

Revisorsuppleant
Anne Marie Rasmussen

Revisorer
Peter Olsson
Bjarne Hostrup

 

Foreningens Love 

Vedtægt: (Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. april 1986 med ændringer vedtaget 2002, 2004, 2013 og seneste gældende udgave – 2017) 

 • 1 Navn og hjemsted
  Stk. 1. Foreningsnavn er Skovbo Lokalhistoriske Forening
  Stk. 2 Forening er hjemmehørende i Køge Kommune 
 • 2 Formål
  Stk. 1 Foreningens virke bygger på den danske tradition for almennyttigt og frivilligt folkeoplysende arbejde.
  Foreningens formål er: 
  – at fremme interessen for lokal historie og arkæologi 
  – at fremme forståelsen for sammenhængen mellem lokalhistorie og den generelle danske og internationale historie 
  – at styrke borgernes baggrundsforståelse for og aktive interesse i deltagelse i demokratiets udvikling 
  – at støtte arbejdet i Skovbo Lokalhistoriske Arkiv samt andre lokale historiske og museale aktiviteter 
 • 3 Ordinær Generalforsamling
  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
  Stk. 3. Generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
  Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
  Stk. 5. Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 
  – Valg af dirigent. 
   Beretning om foreningens virksomhed. 
  – Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 
  – Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 
   Fastlæggelse af budget og kontingent. 
  Valg: 
  – I. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  – II. Valg af 2 suppleanter. 
   III. Valg af 2 revisorer. 
   IV. Valg af 1 revisorsuppleant. 

Eventuel beretning fra Lokalhistorisk Arkiv og arkæologigruppen. 

Eventuelt. 

 • 4 Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af formanden eller af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller hvis mindst 20 af medlemmer skriftligt rettet henvendelse herom til bestyrelsen.
 • 5 Bestyrelsen
  Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år vælges 4 og på ulige år vælges 3. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.  
  Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
  Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og forhandlingerne føres i et beslutningsreferat. 
  Stk. 5. Kassereren modtager foreningens indtægter, afholder de af bestyrelsen godkendte udgifter og fører foreningens medlemsfortegnelse.  
  Stk. 6. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller gældsætte foreningen i nogen form.  
  Stk. 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 • 6 Vedtægtsændringer
  Stk. 1. Forslag til ændringer af vedtægt skal i henhold til § 3. stk. 5 pkt. 4 være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Det forelægges generalforsamlingen og sættes i kraft, såfremt halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
 • 7 Foreningens ophør
  Stk. 1. Forslag om foreningens ophør forelægges generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Foreningen opløses, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelse på denne generalforsamling.
  Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør, overføres dens midler efter den ekstraordinære generalforsamlings beslutning til anden lignende lokal forening eller institution. 
  Foreningsadresse er: 
  Skovbolokalhistoriske ForeningBorup KulturhusMøllevej 24140 Borup