Glimt fra Køges Historie – Historien om Teknisk Skole i Lille Skensved

Af Hanne Hansen, Højelse Sognearkiv

På initiativ af skræddermester Hans Peter Nielsen, maskinsmed Johannes Hansen og snedker Hans Peter Jensen blev Skensved Tekniske Skole stiftet 29. juli 1915. Formålet var primært at undervise i tegning. Håndværksmestrene stod selv for undervisningen, og tømrer Johannes Knudsen, Jersie, tilbød at medvirke ved undervisningen.

Begyndelsen til skolen blev dog gjort allerede i vinteren 1912-13, da maskinsmeden og snedkeren begyndte tegneundervisning for 5 elever – væsentligt deres egne lærlinge – i snedkerens værksted. I november 1914 påbegyndtes undervisningen i skrædderens udhus.

Billede taget i forbindelse med Skensved Teknisk Skolens indvielse i 1918.

I 1914 blev der undervist tre gange to timer ugentlig, kl. 19-21 – i perioden fra midt i november 1914 til midt i marts 1915. Undervisningen blev fordelt på frihåndstegning, geometrisk tegning, skrivning og regning. Allerede et par måneder efter oprettelsen af skolen, september 1915, blev der afholdt et møde på Skensved Afholdshotel, hvor det blev besluttet at undervise 4 aftener om ugen, kl. 19-21.

Samtidig blev der annonceret i Østsjællands Folkeblad, Roskilde Tidende og Roskilde Avis to gange hvert sted om skolens oprettelse. Der meldte sig nogle elever, som alle fulgte undervisningen.

Skolen startede med 14 elever, men elevtallet steg hurtigt til 20-30 elever. Betalingen for undervisningen var 3,- kr. for vintersæsonen (oktober – april). Mesteren betalte 2,- kr. og eleven selv 1,- kr. Statens tegneinspektør inspicerede skolen 15. marts 1918 og udtalte sin tilfredshed. Det gentog sig de efterfølgende år.

Da Skensved Tekniske Skole blev stiftet i 1915, var arbejdstiden 56 timer om ugen (otte timer syv dage om ugen), og som det kan ses af ovenstående var det først efter arbejdstids ophør, at lærlingene var til undervisning på skolen fire dage om ugen.

Efter oprettelsen af Lille Skensved og Omegns Håndværker- og Borgerforening i juni 1916 overtog den forening administrationen af Skensved Tekniske Skole. Det var ikke så få unge mennesker – ca. 250, der fik uddannelse – måske i trange kår, men der var en speciel stemning i sådan en lille skole.

Forholdene blev imidlertid for små, og man besluttede at købe et hus af karetmageren og indret det til skolelokaler. Det lykkedes med hjælp fra den daværende Højelse Kommune og en del mænd, der stillede garanti for lån i huset. I 1918 købte skolen Østergade 7, der blev indrettet som skolebygning med 2 klasseværelser og en forstue. Skolen kom til at koste 8.600,- kr., og indvielsen fandt sted 8. december 1918.

Andet og efterfølgende år skolen var i gang, fik man tilskud fra Højelse Kommune og staten. Kommunen gav 80,- kr. i 1918 og samme år gav staten 50,- kr. til undervisningsmidler. Desuden blev skolen støttet af håndværkerorganisationerne og Carlsen-Langes Legatstiftelse. I årene efter 2. verdenskrig begyndte elevtallet imidlertid at falde, og 1. april 1949 måtte skolen lukke, da der ikke kunne opnås tilskud fra staten på grund af for få elever. Grænsen for tilskud var 10 elever.

Skensved Tekniske Skole blev i årene efter lukningen udlejet til mange forskellige formål, f.eks. skulle et medlem af håndværker- og borgerforeningen holde en fest. Man blev enige om, at vedkommende kunne leje skolen mod at kalke bygningen og tjære taget.

Efter ophør af Skensved Tekniske Skole blev bygningen i 1954 solgt til Svend Larsen, som opførte en særskilt bygning, hvor der i mange år var indrettet cykelforretning og -værksted.