Borup Gasværk, Vandværksvej

Borup Gas- og Vandværk
Borup Gas- og Vandværk: Borup Gas – og Vandværk set fra øst.
Vandværksvej med gasværk og vandværk
Vandværksvej med gasværk og vandværk: Nederst i billedet ses gasværket og vindmotoren, der trækker vandværkets pumpe. Til højre for gasværket, foran møllen, anes vandbeholderen.

Vandværksvej med gasværk og vandværk: Nederst i billedet ses gasværket og vindmotoren, der trækker vandværkets pumpe. Til højre for gasværket, foran møllen, anes vandbeholderen.

Borup Vandværk blev anlagt på andelsbasis omkring 1906 og d. 31. oktober samme år kom Borup Gasværk til. Det kostede 22.000 kr. at opføre værket.

Gasværket var et Benoid – gasværk. Jeg skal ikke komme nærmere ind på, hvordan et Benoid-gasværk fungerer, men det er værd at bemærke, at der pt. kun kendes i alt 3 af slagsen i Danmark, og det ene af dem lå altså i Borup!

På Skovbo Lokalhistoriske Arkiv fik vi i foråret 2015 en kopi af ”Love for Andelsselskabet Borup Benoid-Gasværk” tilsendt af GASmuseet i Hobro. Her angiver 22 paragraffer reglerne for gasværkets brugere.

Her er et lille resume af nogle af paragraffer fra ovennævnte love:

Medlemmer af gasværket er forbrugerne af gas samt grundejere, der har fået indlagt gas i deres ejendom. Det er kun sidstnævnte, der har stemmeret, idet det er dem, der hæfter for selskabets gæld og samtidig er medejere i selskabet.

Hver ejendom hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser med gensidigt ansvar i forhold til de på deres respektive ejendomme påhvilende andele.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i december måned i Borup. Afstemning ved håndsoprækning. Beslutninger ved stemmeflertal.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for to år af gangen. Formand og kasserer vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen er ulønnet.

Prisen på gas (1906/07), altså prisen pr. 100 l gas, fastsættes for hvert regnskabsår ved at dividere det forbrugte antal liter gas, afrundet opad til hundreder, ind i værkets årsudgift. Som forudbetaling erlægger hver forbruger ved hver måneds udgang 2,5 øre for hver 100 liter gas, som vedkommende måler udviser, at han har forbrugt.

Til udbedring af hovedreparationer henlægges årligt 150 kr. så længe gasprisen ikke overstiger 25 øre pr. liter.

Statsbanevæsenet og Borup-Kimmerslev kommune kan blive andelshavere og indtager en særstilling på nogle punkter.

Kommunen betaler gadebelysningen i Borup stationsby efter særlig aftale med selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen for Borup Gasværk var d. 7. november 1907: Nielsen, H. Hansen, Sofus Hansen, J. Nielsen og N.N.

Gasproduktionen fra benoidgasværket i Borup, Borup Gasværk, er formentlig ophørt i starten af 1920-erne.

50 år efter oprettelsen omtales i en avisartikel fra 1957, at man stadig ved gravning i den gamle del af Borup by støder på støbejernsrør, som stammer fra Borup gasværks ledningsnet.

Gasværket skylder sin oprettelse en maskinist Johannes Nielsen, der boede på Hovedgaden 54. Han var overbevist om, at gassen var fremtiden, når det gjaldt belysning og madlavning. Benoidgas blev fremstillet af benzin, men der var ingen gasbeholder, så når forbruget blev for stort, skete det ofte, at husene henlå i mørke, når der skulle laves mad, idet gastrykket var alt for lavt.

Lone Rasmussen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv

Kilder:

66.54 Borup Gasværk
46.4 Sjælland: Christensen, J.V.: Tider og skikkelser i Midtsjællands historie
Med venlig hilsen. Postkort fra Skovbo