Støtte til bygningsbevaring

Disse to bygninger har begge fået nyt tag og nye vinduer. Også fredede bygninger, som det gule i Brogade 23, kan hjælpes af Køge Fonden. Køge Fonden har siden 1936 medvirket til at sikre bevaringen af de mange smukke huse, navnlig i Køge midtby. Men også udenfor centrum findes en række bevaringsværdige bygninger, som kan have fondens interesse.

Køge Fonden yder alene støtte til renovering eller restaurering af udvendige bygningsdele, således til tag, evt. med kviste, tagrender og nedløb af metal, facadebehandling og udskiftning af vinduer og udvendige døre, herunder eventuel flytning af huller i facade med henblik på at genskabe oprindeligt udseende.
Et typisk eksempel på støtte kunne være hjælp til en husejer ved udskiftning af tagdækning af bølgeeternit til tegl eller strå, hvor dette måtte være ønskeligt for at sikre en tilbageføring. Støtten kunne i så tilfælde typisk være et lån til dækning af forskelspris på bølgeeternit og tegl ved et nyt tag.

Opgaver med bevaring af den ene eller den anden art kan fortrinsvis støttes med lån, dog i visse tilfælde også et direkte tilskud. Lånene er meget fordelagtige. De lån, der ydes skal sikres ved tinglysning i de pågældende ejendomme og er afdragsfri indtil ejerskifte.

Ved ejerskifte forfalder lånet til betaling incl. et tillæg svarende til et års rente af lånet beregnet med en rentefod på den til enhver tid værende diskonto. Lånet kan dog tillades videreført, hvis ejerskifte sker til ægtefælle eller til familie i lige linie.

Sådan ansøger du om støtte
En ansøgning om tilsagn om støtte skal indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges midler til, vedlagt tegninger og fotos, samt et realistisk overslag over de samlede udgifter forbundet med projektet.

Køge-Fonden yder normalt kun bidrag til en del af de samlede udgifter, der skal være dokumenterede ved støttens udbetaling. Et eventuelt tilsagn om støtte kan være betinget af visse krav til udformning af det ansøgte. Køge-Fonden behandler ansøgninger løbende. Der er intet ansøgningsskema.

Ansøgninger sendes til:
Køge Fondens sekretær
arkivleder Anette Månsson, anette.maansson@koege.dk

Eller til:
Køge Byhistoriske Arkiv
Att. Køge Fonden
Nørregade 4
4600 Køge

Udgangspunktet for husejerne kan ofte ligne dette hus i Nyportstræde, som har fået Køge Fondens tilsagn om støtte, og hvis resultat afventes.