1920-1929

<<< 1910-1919  1930-1939 >>>

1920 Carl Bjarnhof ny organist

Den ledige stilling som organist ved Køge Sankt Nikolaj kirke blev besat af den 22 årige Karl Bjarnhof.

1920 Brandsprøjter

Det nye sprøjtehus i rådhusgården blev færdigt. Det var bygget af træ og havde 3 porte. Det havde plads til den store stige og de fire sprøjter samt to vandvogne.

1920 Codanværftets første nybygning af jernbeton

Codanværftets første nybygning af jernbeton løb af stablen. Skibet kom til at hedde “Triton” og var 60 meter langt, 10 meter bredt og 5,6 meter højt. Det var på 1.260 tons  og forsynet med en 400 h.k. motor.

1920 K.F.U.K.

K.F.U.K. købte en af træbarakkerne på Peders Vænge. Den blev genopført ved Sandmarkssvejen sydvest for byen ( hvor Gymnasiet ligger i dag). Den blev brugt til sommerlejr.

1920 Politistationen i Bygårdsstræde blev indviet

Den nyopførte politistation i Bygårdsstræde blev indviet. Bygningen indeholdt vagtlokale, et lokale til statspolitiet, et lokale til afhøringer, detentionslokale, politifuldmægtigkontor samt politimesterkontor.

1921 Codanværftet blev erklæret konkurs

Codanværftet blev erklæret konkurs. Aktiekapitalen på kr. 650.000 plus reservefonden på kr. 9.000 var tabt. Den samlede gæld var på kr. 640.000. Værftet nåede i de 2½ år, det eksisterede at bygge 4 træskibe og 3 jernbetonskibe.

1921 A/S Køge Værft

A/S Køge Værft, Skibs- og Maskinbyggeri, som lå der, hvor Junckers Industrier ligger i dag. Det omfattede 100.000 kvadratmeter. Der var 3 kilometer jernbanespor og et havnebassin på 80.000 kvadratmeter, som værftet selv havde ladet bekoste. 2 byggebeddinger én til 4.000 tons og én til 6.000 tons samt to ophalerbeddinger. Der var ansat 400 arbejdere samt 40 funktionærer.

1921 Restaurant Dejligheden

Restauratør Carl Bruun, Torvet, fik tilladelse til at bygge en sommerrestaurant på Lyngen. Den blev holdt åben fra April til Oktober. Restauranten blev døbt Dejligheden”. Den blev åbnet pinsemorgen den 15. Maj kl. 5.”

1921 Kaffehuset i granskovanlægget

Der blev opført en afholdsbeværtning i granskovanlægget på Lyngen. Afholdsbeværtningen kom til at hedde Kaffehuset”.”

1921 A/S Køge Værfts første stabelafløbning

A/S Køge Værft havde den første stabelafløbning. Det var stålskibet “Nerma”, der blev døbt af fru konsul Lauritzen. Skibet var 73 meter langt og 11 meter bredt og havde en brutto-tonnage på1.275 tons.

1922 Varmbadeanstalten blev åbnet for offentligheden

Varmbadeanstalten under gymnastiksalen ved Brochmands skole blev åbnet for offentligheden.
Priserne var:
Brusebad———-50 øre Karbad———-100 øre
Dampbad——–150 øre Lysbad———-450 øre

1922 Motorbåden “Niels Juel

Motorbåden “Niels Juel” begyndte regelmæssige ture mellem Køge havn og Strandhotellet. Afgangstiderne var: Søn- og helligdage kl. 10  –  14  –  15,30, Hverdage kl. 19.  Pris kr. 1,-

1922 A/S Landbrugs- Handels- og Haandværkerbank i Køge

A/S Landbrugs- Handels- og Haandværkerbank i Køge standsede sine betalinger. Aktiekapitalen på 50.000 kr. og reservekapitalen kr. 7.000 plus 275.000 kr. var tabt. Banken var blevet stiftet i 1902.

1922 Auktion over Codanværftets efterladenskaber

Ca. 2 – 300 personer deltog i auktionen over Codanværftets efterladenskaber. Auktionen indbragte omkring kr. 30.000.

1922 Granitbrønden på Torvet blev indviet

Granitbrønden på Torvet blev færdigopstillet og indviet. Denne var bekostet af materialist A. Nielsen.

1922 Uddrag af Køge købstads politivedtægt

Uddrag af Køge købstads politivedtægt:

Fjerkræ maa paa Torvet kun dræbes ved det af Kommunen opstillede Apparat. Andre Dyr maa ikke dræbes på Torvet”.”

1922 Køge Søbadeanstalt solgt

Likviditetsudvalget for Køge Søbadeanstalt solgte i Januar de sidste rester af badeanstalten til materialeforvalter Mads Hargbøl på betingelse af, at badeanstalten åbnede den kommende sommer.

1922 Frelsens Hær

Frelsens Hær rejste for første gang et stort juletræ. Under træet var placeret en gryde til bidrag til byens juleløse.

1923 Palmehaven på Torvet

Restauratør Carl Bruun åbnede på Torvet nr. 22 den nyindrettede “Palmehaven”. Der var en stor sal med tribune, springvand, blomster og holdt i lyse, lette farver.

1923 Bilforhandler Therchilsen

Bilforhandler Therchilsen, der havde værksted i Hotel Postgårdens bygning, fik installeret et radioapparat, hvor han modtog koncert fra Lyngby samt meddelelser fra Berlin og Paris.

1923 Registrerede radiomodtagere

På Køge politistation var der indtil Juli indregistreret 8 radiomodtagere.

1923 Husdyrtælling

Der var husdyrtælling i Køge, som udviste følgende:

16.625 Høns – 10 Køer – 149 Gæs – 12 Geder – 608 ænder – 10 Får –
174 Heste – 22 Svin

1923 Benzinstandere foran Norske Løve

Det Danske Petroleums Aktieselskab fik tilladelse til at opstille en benzinstander på pladsen foran Norske Løve.

1923 Theilgaard Løbet

Theilgaard Løbet – med 25 deltagere – startede fra gummifabrikken, derpå til Aalborg – Tønder – Sønderborg og retur til Køge. Løbet var på 1.238 km.

1924 Tankanlæg på havnens søndre side

Det Danske Petroleums Aktieselskab påbegyndte opførelsen af et stort tankanlæg. Dette skulle levere benzin til hele Sjælland. Anlægget lå på havnens søndre side, hvor Codanværftet tidligere lå.

1924 Køge Sankt Nikolaj kirkes 600 års jubilæum

Køge Sankt Nikolaj kirke fejrede sit 600 års jubilæum under stor festivitas.

1924 Det nye vandtårn blev indviet

Det nye vandtårn, der ligger på Søndre Alle, blev indviet. Rejsegildet resulterede i et alvorligt røre om udgiften til rejsegildet, da denne udviste et beløb på kr. 300 for madvarerne og godt kr. 700 for drikkevarerne.

1924 A/S Østsjællands Landbobank

A/S Østsjællands Landbobank blev rekonstrueret ved en stiftende generalforsamling.

1924 Landbobankens ekstraordinære generalforsamling

Ved Landbobankens ekstraordinære generalforsamling, hvor det blev vedtaget at likvidere banken, oplystes det, at direktør Theilgaards gæld til banken beløb sig til kr. 100.000.

1924 Landbobanken standsede sine betalinger

Landbobanken i Køge standsede sine betalinger. En overvejende årsag til konkursen var et stort engagement med Gummifabrikken. (Dansk Afvulkaniserings Anstalt).

1924 Gummifabrikken gik konkurs

Gummifabrikken gik konkurs. Den blev af konkursboet udlejet til Daville Larsen og Hagen Petersen, København, for et halvt år. Fabrikken blev finansieret af den tyske skotøjsfabrik Salamander”.”

1925 Gummifabrikken atter igang

Gummifabrikken kom atter i gang efter at have ligget stille i næsten et år. Der var ca. 100 ansatte.

1925 Dommer Sonne

August Johannes Theodor Sonne blev udnævnt til dommer i Køge. Dommer Sonne var da 38 år og tog embedseksamen i 1911.

1925 Gummifabrikken blev solgt

Gummifabrikken blev solgt til et konsortium for kr. 300.000. Administrerende direktør blev H.P. Prior med Gustav Theilgaard som teknisk direktør og Percy H. Ibsen som formand for bestyrelsen.

1925 28 beværtninger i Køge

I Januar var der 28 beværtninger i Køge. Politimester Ritzau ville have antallet ned til 13, da der kun måtte være 1 udskænkningssted for hver 450 indbyggere.

1925 Antoniestræde

Etatsråd Alfred Sørensen, som ejede Svogers Gård, anlagde en spadseresti gennem gården ned til Teaterbygningen. Strædet fik navnet Antoniestræde efter hans datter Antonie Weber Gram.

1925 Turistforeningen for Køge og Omegn

Turistforeningen for Køge og Omegn fik tilladelse til at sende en halv times udsendelse om Køge. Det blev mandag den 8. Juni kl. 20 – 20.30.

1925 Den gamle præstegård ved Lovparken

Gammelkjøgegaard solgte den gamle præstegård, som var beliggende ved Lovparken, til læge Thyra Fischer Rasmussen, der var læge i Umanak i Grønland.

1925 Kjøge uden j

Ved afstemninger i aviser, foreninger og byråd besluttedes det, at Kjøge for fremtiden ikke skulle staves med j mere. Altså ikke Kjøge – men Køge. Stavemåden – uden j – blev i 1932 autoriseret af statsministeriet. Kan læses i “Fortegnelse over Sjællands Stednavne”. Svar på et spørgsmål til Jyllandsposten 27.08.2002

1926 Nummerplader blev deponeret

På Køge polististation blev der deponeret 92 nummerplader til biler og motorcykler for vinteren. Det var ca. 10% af samtlige motorkøretøjer i politikredsen.

1926 Falcks redningskorps

Byrådet vedtog at tage imod tilbudet fra Falcks redningskorps om, at Falck stationerede en brandbil samt 2 – 3 mand, for en årlig ydelse på 1.000 kr. Falck havde hovedkvarter i en nybygning på Vordingborgvej ( nu Søndre All

1926 Køge Oliemølle nedbrændte

Køge Oliemølle på nordre havn nedbrændte. Brandvæsenet stod magtesløse, men heldigvis førte vinden flammerne og røgen ud over bugten. Kedelhuset og nogle lagerbygninger blev reddet.

1926 Øernes Andels Foderstofforening

Øernes Andels Foderstofforenings store silopakhus på søndre havn blev taget i brug.

1926 Benzinanlæg på søndre havn

Det Danske petroleums Aktieselskabs store benzinanlæg på søndre havn blev taget i brug. Anlægget rummede 6 millioner liter og forsynede hele Sjælland.

1927 Fartbøde

En københavnsk bilist fik ved Køge Ret en bøde på 100 kr. for at køre for stærkt med automobil i Køge by. Den tilladte hastighed var 15 km i timen.

1928 Køge Boldklub

Køge Boldklub ansøgte kommunen om et tilskud på kr. 200 til vedligeholdelse af fodboldbanerne, da skolerne også benyttede dem. Ansøgningen blev bevilliget.

1928 Arrestforvarer P.J. Petersen

Arrestforvarer P.J. Petersen, Vridsløse blev indstillet og antaget som afløser efter arrestforvarer Ravn.

1928 6 hoteller i Køge

I Juli 1928 havde Køge 6 hoteller:
Hotel Prinsen, Hotel Hafnia, Jernbanehotellet, Hotel Postgaarden, Hotel Dannevirke og Hotel Casino.

1928 Kulkran på søndre havn

Dansk Andels Kulforretning fik opført en stor elektrisk kulkran på søndre havn.

1928 Rundskue

Køge holdt rundskue i to dage. Der var mellem 8- og 10.000 besøgende. Overskuddet blev på 9.200 kr.

1928 Indbyggertallet

Ifølge mandtalslisterne fra november viste det sig, at indbyggertallet var vokset til 5.734. Landsognet var ikke medregnet.

1928 Det danske Spejderkorps

Det danske Spejderkorps havde fået opført en bjælkehytte, som blev indviet. Den lå for enden af Vestergade. (Der hvor posthuset nu ligger).

1929 Byens trommeslager

Byens trommeslager, skomager P.M. Sørensen, Dyrlundsvej 11, som stadig var aktiv, fyldte 77 år.

1929 Dirt Track Motorcykelbane

Ved dyrskuet var der premiere på Dirt Track Motorcykelbanen, der var indrettet på dyrskuepladsen på Peders Vænge. Til premieren var der 7 – 8.000 tilskuere.

1929 Ny sportsplads

Byrådet efterkom en anmodning fra sportsforeningerne om en ny sportsplads. Kommunen bekostede afvanding, kultivering, planering og beplantning. Det bestemtes, at den skulle ligge ved Københavnsvej.

1929 Restaurant i Vestergade nr.3

Tjener Peter Sivertsen fik tilladelse til at drive restaurant i ejendommen Vestergade nr. 3.

1929 Dansk Arbejde

Landsforeningen “Dansk Arbejde” oprettede en lokalafdeling. Bestyrelsen kom til at bestå af: Direktør Gustav Theilgaard, købmand Herluf Ståhr, fabrikant Niels Kjeldsen og bryggeriejer O. Andersen.

<<< 1910-1919  1930-1939 >>>