1880-1889

<<< 1870-1879  1890-1899 >>>

1881 Cirkulære om brandfare

I henhold til justitsministeriets cirkulære om brandfare forbød byrådet, at der afholdtes teaterforestillinger i rådhussalen.

1882 Kirken blev opvarmet

Køge Sankt Nicolaj kirke blev opvarmet af varmeapparater. Ovnen blev opsat i våbenhuset.

1882 Varmbadeanstalt

Der blev oprettet en privat varmbadeanstalt i Nørregade nr. 3. Priserne var: Varmt bad med dusch 50 øre – uden dusch 35 øre – og styrtebad 15 øre.

1882 Bryggeri i Vestergade

Christian Jørgensens hvidtølsbryggeri i Vestergade blev solgt til Køge Aktiebryggeri. Aktiekapitalen var på kr. 100.000. Brygmester Jørgensen fortsatte som leder af bryggeriet. Lagerkapaciteten var på 1.672 tønder.

1883 Camera Obscura

I Hotel Prinsens pavillon i Rådhusstræde( Bygårdsstræde) blev der forevist Camera Obscura, der var en form for levende billeder.

1883 Trylleri på rådhuset

Der afholdtes en offentlig trylle- og magiforestilling i rådhussalen.

1883 Vandværk i Køge

Det blev vedtaget at Køge skulle have et vandværk. Selve vandværket skulle ligge i Havneskovvænget bag Blegdammen og vandtårnet skulle bygges ved Norske Løve. Det første forslag til vandværket blev udarbejdet og afleveret til byens styrelse af ingeniørerne Englisch og Hansen, den 26. Juni 1859.

1883 Køge Bys Historie

Lokalhistorikeren, lærer Anders Petersen, Vallø, som arbejdede på værket “Kjøge Byes Historie”, fik af kommunen sine udgifter, gennem 3 år, til papir o.l. dækket med i alt  413 kr. og 34 øre.

1883 O Gud O Gud i Kjøge

Den i fru Gyllembourgs skrifter omtalte rude, som blev eftersøgt af digteren H.C. Andersen, og som havde indskriften “O Gud O Gud i Kjøge” og sad i hotel Norske Løve, blev ved et uheld slået i stykker. Køge Avis meddeler, at ruden senere vil blive samlet igen i en indfatning.

1884 Teknisk Skole blev indviet

Køge Borger- og Håndværkerforenings nye tekniske skole, der var blevet opført i Rebslagergade blev indviet. Skolen havde plads til 100 elever. Lokalerne blev oplyst af 100 gasblus. Skolens tidligere lokaler i Kirkestræde 10 over Køge Børneasyl blev brugt til andre formål.

1884 Telefonstationen

Telefonstationen, som ejedes af urmager Jens Hansen, startede i Brogade nr. 8. Den første abonnent var manufakturhandler Schmidt i Hotel Prinsens ejendom på Torvet nr. 2.

1884 Fattigvæsenet

Det oplystes at årsagen til, at fattigvæsenets udgifter steg til kr. 12.206 i 1883 skyldtes, at reparations- og vedligeholdelsesudgifterne steg til kr. 2.754.

1884 Teaterbygningen blev indviet

Kjøge Theater- og Forsamlingsbygning blev indviet. Den blev opført efter tegninger af arkitekt Valdemar Semberlund. Byggeudgifterne beløb sig til kr. 56.000. Teaterbygningens forpagter blev gæstgiver Georg Ludwigs fra Hotel Prinsen for en årlig forpagtningsafgift på kr. 3.000. Gæstgiver Ludwigs forpligtede sig desuden til ikke at afholde baller i sin egen pavillon i Bygårdsstræde (populært kaldet Kalkballen).

1884 Byens haver foræres væk

Byens haver, som var beliggende mellem rebslagerbanen og Alleen, blev foræret til et aktieselskab for opførelsen af en forsamlingsbygning.

1884 Åbningsforestilling på Teaterbygningen

Åbningsforestillingen på Teaterbygningen var opførelsen af skuespilselskabet Frems “Tordenskjold i Dynekilen”. Der var totalt udsolgt påtrods af, at billetterne kostede kr. 1,50 for siddepladser og 75 øre for ståpladser.

1885 Badehotellet Calunda

Annonce i Kjøge Avis: “Badehotellet Calunda ved Kjøge Jernbanestation er fra Dags Dato aabnet og anbefales de ærede Beboere af By og Land. I Hotellet findes smukt møblerede Værelser til moderate Priser. Særlig fremhæves mine elegante Restaurationslokaler. Table d’ hôte hele Dagen. En prober og billig Betjening skal stedse være mit Formaal. Ærbødigst N. Olsen”.

1885 Elektrisk ur

På hjørnet af Torvet og Brogade blev der anbragt et elektrisk ur, det var fabrikeret af urmager Jens Hansen i Brogade nr. 8. Ledningerne udgik fra ejendommens etablissement, hvor værket var opstillet.

1885 Vægternes løn

Byens vægtere fik kr. 1,25 pr. døgn for tjeneste fra kl. 22 aften til kl. 6 om morgenen. Når de havde udhvilet sig skulle de pudse lygter og udføre andet dagarbejde.

1885 Jordudvalget

Jordudvalget foreslog, at pladsen bag Norske Løve blev reguleret og det tilgrænsende stykke forsynet med bindebomme, så pladsen kunne anvendes til kreaturmarked og samtidig blev den derværende losseplads flyttet til Tangodden ved Kalkovnen.

1885 Fattigvæsenets brænde

Ved et byrådsmøde, hvor der blev behandlet forskellige mindre sager, foreslog Hans C. Ritzau, fattigvæsenets formand, at man valgte en ny pålidelig mand til at opkøbe fattigvæsenets brænde, da Hans Hintz, som ellers havde overtaget Carl Steinmetz’s funktion som opkøber, ikke havde lange støvler.

1885 Snedkerlavet blev opløst

Snedkerlavet, der var oprettet i 1621, blev opløst. Den sidste oldermand var snedkermester J.C. Petersen, som havde møbelsnedkeri og ligkistemagasin på Torvet nr. 22.

1886 Østsjællands Jernbane

Østsjællands Jernbane ved Etatsråd Tietgen ansøgte om koncession om en kystbane mellem Køge og København.

1886 Postomdeling

Køge Postkontor havde omdeling af post på følgende tidspunkter:

Hverdage: Kl. 7 – 8.30 – 11 – 12.30 – 16.15 – 19.15

Søndage : Kl. 7 – 8.30 – 11

1886 Telefonforbindelsen mellem Køge og Valby

Den sidste telefonmast, det sidste stykke telefontråd var færdigudført, rejst og betalt af urmager Jens Hansen, Brogade nr. 8, så telefonforbindelsen mellem Køge og Valby nu var åbnet for abonnenter.

1886 Telefonstationen

Annonce: “Telefonstationen i Brogade nr. 10 (i dag nr. 8) er aaben hver Søgnedag fra Kl. 8 til 8. Søn- og Helligdage fra Kl. 8 – 9, og fra 12 – 4 for Telefonsamtaler med Kjøbenhavn – Helsingør – Roskilde – og Kjøge Telefonabonnenter”.

1887 Højres arbejder- og vælgerforening

Højres arbejder- og vælgerforening havde udflugt til Køge. Der deltog 12.000 personer i festen, der blev afholdt i Billesborgskoven. Ekstratog og 4 dampskibe transporterede de mange deltagere hertil. 1200 deltog i festmåltidet, der bestod af koldt bord, øl og snaps formedelst kr. 1,50.

1887 Havnens muddermaskine

I anledning af havnens muddermaskine, som sank den 20. December 1886, udbetalte havnekassen kr. 151 og 47 øre til udgifter ved hævning og reparation af muddermaskinen.

1887 Odd Fellow Loge nr. 22 Niels Juel

Odd Fellow Loge nr. 22 Niels Juel blev indviet. Logen havde logesal på Hotel Norske Løve.

1888 Kirkestræde 20

Ved en tilfældighed kom der en indskrift over døren til den gamle bygning i Kirkestræde 20 til syne. Direktionen for de antikvariske mindesmærkers bevarelse tydede inskreptionen således: Anna Anno Domini 1527.

1888 Jagtret i Havneskoven

Vallø Stifts overførster begærede tilladelse til at føre opsyn og have jagtretten i Havneskoven (Sandmarksskoven, hvor Skovparken nu ligger), som ejedes af Køge kommune. Da Køge Jagtforening hørte dette, anmodede de ligeledes om at få opsyn og jagtretten i den 3 skæpper og 1 tdr. hartkorn store skov, da de i forvejen havde lejet den øvrige del af byens jagt.

1888 En chokoladebeholder blev opsat

Notits i Kjøge Avis: “De automatiske Opstandere er paa deres vandring i Verden nu ogsaa naaet Kjøge. En Chokolade-Beholder, der – saa snart man nedlægger en 10 Øre i Rillen – strax giver en Chokoladekage igjen, blev nemlig i Gaar opstillet uden for Kjøbmand Bülows Forretning i Brogade”.

1888 Køges 600 års købstadsjubilæum

I anledning af Køges 600 års købstadsjubilæum blev “Kjøge Byes Historie” udgivet. Den var samlet og redigeret af lærer Anders Petersen, Vallø.

1889 Tøxens skole

Tøxens skoles nye bindingsværksbygning, der var indrettet som gymnastiksale, blev taget i brug.

1889 Imprægneringsanstalten

Imprægneringsanstalten på Køge havneterræn, som fortrinsvis skulle producere jernbanesveller, begyndte produktionen. Firmaet blev oprettet og ejedes af grosserer Collstrop, København.

1889 Kolonialhandlere i Køge

Samtlige kolonialhandlere i Køge vedtog at lukke kl. 21 hele året med undtagelse af December.

1889 Borgmester Brædstrup

Borgmesterembedet blev besat af herredsfoged Andreas Cosmus Brædstrup fra Bjerge ved Horsens. Borgmesteren beklædte desuden følgende embeder: Byfoged, by- og rådhusskriver, herredsfoged, skriver i Bjæverskov herred, skriver samt birkedommer i Vallø birk.

1889 Priseksempler

Følgende priseksempler:

Flæsk: 40 – 46 øre pr. pund
Oksekød: 25 – 45 øre pr. pund
Smør: 85 – 90 øre pr. pund
Høns: 150 – 200 øre pr. stk.
æg: 120 – 130 øre pr. snes

<<< 1870-1879  1890-1899 >>>