1952-1953

<<< 1950-1951  1954-1955 >>>

1952 Køge Andels Svineslagteri – slagtede dyr i 1951

Slagteriet har i 1951 slagtet 116.867 svin imod 104.230 i 1950 – en stigning på 10,92 procent.
Desuden er slagtet 7.713 spædekalve imod 7.247 og 2.196 kreaturer imod 1.613.
Omsætningen var 43 millioner
(ØF 2. januar, s. 4)

1952 Køge Husmoderforenings nytårsfest

Annonce: Køge Husmoderforening afholder nytårsfest tirsdag den 8. januar i Guldfisken kl. 18,30.
4 stykker smørrebrød kr. 5,00 – gratis kaffe
(ØF 2. januar, s 6)

1952 Bunkers i Køge

Der er bygget 8 nye bunkers, så man i dag er oppe på 42 stk.
Der er yderligere planlagt 2 stk., men der er ikke truffet bestemmelse om placeringen.
(ØF 5. januar, s. 4)
(Indtasterens bemærkning: se også Køge Studier 2004 side 42)

1952 Køge Kirkes opvarmning er reddet

Kirkeværge tandlæge Rømeling oplyser, at man ikke som andre steder må indføre restriktioner. Man er så heldigt stillet at have brændsel nok indtil februar, og man går ud fra, at man ville kunne få brændsel til resten af sæsonen.
Kirkens nye kedel virker tilfredsstillende og besparende. (ØF 9. januar, s. 4)

1952 Nye matrikelkort for Køge købstad

Direktoratet for matrikelvæsenet vil fremstille nye matrikelskort over Køge købstad. Kortene forenkles ved at formindske antallet af matrikelnumre, der tilhører samme ejer, ved at sammenlægge sådanne matrikelnumre, hvis ikke der måtte være hindringer.
(ØF 9. januar, s. 4)

1952 Sportshal – planerne er henlagt

Sportshal-
I byrådsmødet 8. januar udenfor dagsorden oplyste borgmester Albrechtsen, at det ville koste kr. 400.000 med et årligt driftsunderskud på kr. 8.000.
Kommunen har overfor boligministeriet oplyst, at man ikke kan gå ind for en garanti.
Herefter betragter ministeriet sagen som bortfaldet, (ØF 10. januar, s. 5)

1952 Færdsel – i hvilken side af vejen skal man gå?

Politimester Vagn Bro skriver om reglerne i færdselslovens §§ 5, 6 og 7. Der er ikke nogen faste regler, men hvor der er fortov, skal det benyttes, ellers vil det være bedst at gå i venstre side imod færdselen. Kørende trafikanter skal tage hensyn og udvise agtpågivenhed. (ØF 10. januar, s. 4)

1952 Køge Boldklubs målscore i 1951

Køges fodboldspillere scorede i det forløbne år 1202 mål (alle hold fra 1. Division til 2. Ynglinge)
Der blev spillet 278 kampe – heraf 189 vundet, 23 uafgjort og 66 tabt.
Mest scorende: Divisionsholdet – Hilmar Staalgaard – 23,
Serieholdet – Kurt Larsen – 17
Mellemrækken – Kurt Larsen – 15
1. A-hold – Kurt Hansen – 27
2. A-hold – Hye Nielsen – 28
1. Ynglinge, forår – Knud Jørgensen – 43
1. Ynglinge, efterår – Ove Nielsen – 25
2. Ynglinge, efterår – Jørgen Stasig – 3
(ØF 10. januar, s. 7)

1952 Husmoderafløsere i Køge forvaltes af Køge Sygekasse

Der er beskæftiget op til 10 husmoderafløsere oplyser forretningsfører Petersen.
Der betales indtil et par kroner i timen. Grænsen for gratis hjælp er kr. 100 eller derunder i statsskat.
Der har i det sidste år været besøgt 260 hjem (ØF 14. januar, s. 4)

1952 Krematorium til kr. 210.000

Køge menighedsråd anbefaler at bygge et krematorium på Klosterkirkegård i det østlige hjørne mod Vestergade og Ågade.
Det indstilles, at Køge kommune yder et årligt tilskud på kr. 10.000 de næste 5 år.
(ØF 17. januar, s. 3)

1952 Indbyggerantal i Køge købstad pr. 1/1 1952

Indbyggertallet er pr. 1. Januar steget fra 10.591 (1.1.1951) til 10.706 oplyser Køge kommune. (ØF 17. januar, s. 4)

1952 Tøxens skoles elevforening – 10 år

Tøxens skoles elevforening fejrer den 26. januar sit 10 års jubilæum ved en festlighed på Brochmands skole. Der skal bl. a. være revy og anden underholdning.
Elevforeningens 1. formand var Ole Wetterberg, den nuværende Frank Oppenhagen.
Medlemstal 327. (ØF 24. januar, 4)
Der er i ØF den 28. januar omtale af stiftelsesfesten. Udover de officielle taler og underholdningen var der bal bagefter – med sæbespåner på gulvet
(Indtasterens bemærkning: Det rev i næsen og øjnene løb i vand)

1952 Grundskoleindskrivning

Der er indskrivning til 1. klasse af børn, der fylder 7 år før 1. august 1952.
Der forventes 230 nye elever svarende til 9 førsteklasser. På grund af pladsmangel vil de lidt større elever blive flyttet til 4 klasselokaler på Teknisk skole på Pedersvej, hvor de vil få al undervisning. (ØF 25. januar, s. 4)

1952 Højskole på Junckers Savværk i Køge havde i aftes premiere.

Der var tilmeldt ca. 150 deltagere, så mødet blev holdt på Teaterbygningen.
Redaktør Erik Halvorsen, højskolernes sekretariat fortalte om højskolens arbejde og de mål, man har sat sig. Formålet med en fabrikshøjskole er, at man skal ud og møde andre mennesker og få et fællesskab. (ØF 15. februar, s. 3 )

1952 Ny barbersalon

Annonce:
Onsdag den 6. februar åbner en 1. klasses barbersalon Nyportstræde 20.
ærbødigst Mogens Fylking. (ØF 5. Februar, s. 5)
(indtasterens bemærkninger: senere flyttede salonen til Bjerggade 3 i kælderen)

1952 Aktieselskabet Dansk Galoche- og Gummifabrik holder generalforsamling 10. Februar

Regnskabet fremlægges med et overskud på kr. 967.246 efter fradrag af skatter
kr. 1.181.189 og afskrivning kr. 48.125.
Der er overført kr. 834.475 fra forrige år. Til disposition kr. 1.801.721. Udbytte til aktionærerne – 15%. (ØF 8. februar, s. 4)

1952 Køge Sportsmotorklub opnåede 4 placeringer i årets første trail.

Der blev kørt på skydebaneterrænet i Jægerspris. Nimbusklubben, København var arrangør. Deltagerne fra Køge, der placerede sig:
Gunnar Due nr. 4, Niels E, Hansen nr. 3 i sidevogn, Kjeld Jørgensen nr. 2 og Otto Andreasen nr. 4 i begynder solo.
Bent Christiansen vandt junior solo med 335 point.
Jacob Lynegaard stillede op som senior og kunne herefter ikke køre som junior mere.
(ØF 12. februar, s. 4)

1952 Krematorium

Køge byråds budgetbehandling for 1952-53 den 19.februar.
Der foretages blandt andet 2. behandling af indstilling om et lån på kr. 135.000 hos Dansk Ligbrændingsforening til delvis dækning af udgifterne ved opførelse af et krematorium. Der skal ydes et kommunalt tilskud på kr. 10.000 om året i 5 år.
(ØF 14. februar, s. 4)

1952 Den sjældne atlasfinke har ynglet i fangenskab.

Snedker Aage Rud Nielsen har fået 2 guldmedaljer for atlasfinker. Det er første gang den lille fugl har ynglet i fangenskab. Køge er dermed blevet kendt i den store verden.
Atlasfinken lægger ligesom gøgen sine æg i en fremmed rede. (ØF 15. februar, s. 5)

1952 Børn vil trave glad i skole med en taske købt hos Ole

Annonce:
Børn vil trave glad i skole med en taske købt hos Ole.
Nu indskrives nye elever. Årstidens gaveid

1952 Kæmner S. Hjarsø bliver direktør for Købstadforeningen

Bestyrelsen for Den danske Købstadforening har vedtaget at ansætte kæmner S. Hjarsø, Køge som direktør. Denne stilling var blevet ledig efter overretssagfører Lissaus død. Købstadforeningen har kontor i København, og kæmner Hjarsø forlader altså Køge, når han den 1. april 1952 tiltræder den nye stilling. Han har beklædt den stilling som Køges kæmner – som han nu forlader – siden 1. november 1937. (ØF 16. februar, s. 1)

1952 Fritidshjem for unge arbejdsløse

Et udvalg, bestående af Viggo Hansen, arbejdsmændenes fagforening, Villy Rasmussen, slagteriarbejdernes fagforening, Karl Pedersen, træindustriens fagforening, fru Ella Nielsen, kvindeligt arbejderforbund, Børge Jensen, fællesorganisationen og DSU

1952 Hvide midterstriber på bakkerne

3 store træer ved Ringvejens sydlige udmunding i hovedvej 2 i Køge skal fældes.
På Tinghuset i Næsted var der i går møde med amtmand Wechselmann, amtsvejinspektør Fischer Rasmussen, amtets vejudvalg og amtets politimestre og politifuldmægtige.
Man drøftede forskellige brandsluknings- og vej-problemer blandt andet at fælde de tre store træer ved Ringvejens sydlige udmunding i hovedvej 2 i Køge. Ligeledes blev det besluttet i videst muligt omfang at forsyne bakkerne på hovedvejen og amtsvejene med hvide midterstriber. (ØF 19. februar, s. 1)

1952 Skatten i Køge vil stige kr. 200.000 i år

Men stigning i skatteprocenten kan måske undgås – Udgifterne til skolevæsen og medicinalvæsen vokser stærkt.
Fra budgetmødet i aftes.
Det kan vel næppe komme som en overraskelse, at det er større skattesummer end i fjor, der nævnes på Køge kommunes budget for 1952-53, som blev godkendt ved første behandling i aftes.
Køgenserne må indstille sig på at lægge ekstra kr. 200.000
(ØF 20. februar, s. 1)

1952 Køges nye kæmner udpeget

Bogholder Frede Jensen overtager den ledige stilling indenfor administrationen.
Frede Jensen, der kun er 34 år, har gjort en ualmindelig smuk karriere. Han startetde i 1934 som kontorelev. (ØF 22. februar, s. 4)

1952 Køge-firmaer leverer paneler til FN’s Danmark-sal”.”

3 Køge-virksomheder – Imprægneringsanstalten (R. Collstrop A/S), A/S Junckers Savværk og Kjøge Maskinsnedkeri og Listefabrik ved snedkermester Chr. Nielsen har leveret panelerne, der er af asketræ, til dette byggeri – Danmarks-salen).
Alt inventaret er dansk. (ØF 26. februar 1952, s. 3)

1952 Junckers Savværk optager lån

Junckers Savværk får tilsagn om 2 lån henholdsvis på 2 1/4 og 1million. Den ene million ydes af genopbygningsfonden til opførelse af cellulosefabriken – en fabrik til kemisk udnyttelse af træaffald
Det andet lån til ombygning samt omlægning fra jævnstrøm til vekselstrøm.
(ØF 29. februar, s. 1)

1952 Falcks Redningskorps i Køge har den 1. marts 25 års jubilæum

Falck havde for 25 år siden til huse i en garage hos autoforhandler Kureer. Vognparken var ikke stor – den bestod i en Ford T-model og en påhængssprøjte.
Forhenværende falck-leder Angelo Tedaldi byggede siden stationen på Vordingborgvej 33, (senere Søndre Alle) . Den stod færdig i 1931. (ØF 29. februar, s. 3)

1952 Byggegrund til salg

Annonce:
Byggegrunden, Langesvej 6 (Glammelkjøgegaard) 800 m2, beplantet, sælges – eventuelt udlejes. Tlf. Nordrup 69v, J. Vestergaard, Farendløse. (ØF 5. marts, s. 7)

1952 Kongens foged tilkaldte politiet

Politiassistance til at klæde en mand af. Han havde ikke overholdt afbetalingsordningen og nægtede at lægge tøjet på fogedens anmodning.
En mand fra byen havde købt et sæt tøj på afbetaling, og da han ikke havde betalt afdragene, skulle han tilbagelevere sættet til

1952 Andelsbanken i nye omgivelser

Annonce: Mandag den 24. marts d. a. åbner Andelsbanken i nye omgivelser i det gamle hotel Prinsen.
Vi byder bankens mange kunder velkommen i vore nye, smukke lokaler og glæder os til at give Dem den betjening, som bl. a. er betinget af god plads og gode ekspeditionsforhold.
Vi vil gøre alt for gennem den bedst mulige betjening og den rette vejledning til vore kunder i alle bankmæssige spørgsmål at søge fastholdt den fremgangens linie, som vor bank hidtil har haft, således at denne også kan fortsætte i tiden fremover.
Andelsbanken
A.m.b.A,
Køge afdeling

(ØF 22. marts, s. 5) Omtale af åbningen kan læses i ØF den 25. marts

1952 Køgenser formand for Sjællands Motor-Union

Sjællands Motor-Union havde i går (23.3.) repræsentantskabsmøde i Hillerød.
Formanden, V. Nellemann oplyste blandt andet i sin beretning, at Sjællands Motor Union nu tæller 29 sjællandske motorklubber med omtrent 4000 medlemmer.
Da ingeniør Nellemann på grund af manglende tid ikke så sig i stand til at fortsætte som formand blev formanden for Køge Sports Motorklub, fabriksmester Hans Pedersen valgt.
Han indtræder samtidig i Danmarks Motor Unions ledelse. (ØF 24. marts, s. 4)

1952 Østsjællands Folkeblad – sidste frist

Annonce:
Sidste frist for fornyelse af abonnementet på Østsjællands Folkeblad er torsdag d. 27. ds. For abonnenter, der modtager Folkebladet gennem postvæsenet, skal fornyelsen foregå hos postbudene eller på postkontorerne.
Østsjællands Folkeblad Køge . Telefon 703*
Østsjællands Folkeblad koster kr. 14,50 pr. kvartal – kr. 5,25 pr, måned.
(ØF 25. marts, s. 2)

1952 Kirkeblad i Køge

Mens der i en længere årrække har været kirkeblade i adskillige af de østsjællandske landsogne, har man ikke haft et sådant blad i de 2 købstæder – Køge og Store Heddinge.
Fra 1. april får Køge imidlertid sit eget kirkeblad. Det udgives af Ølsemagle og Køge menighedsråd med pastor Faarvang som redaktør og overbibliotekar Svend Aage Jensen som kasserer. (ØF 1. april, s. 4)

1952 Frk. Guldbergs børnehave overtages af Køge kommune.

Frk. Sigrid Guldberg trækker sig tilbage pr. 1. august 1952, hvor Køge kommune i henhold til tidligere truffet beslutning overtager driften (ØF 2. april 1952, side 4 )

1952 Køge socialfilantropiske boligbyggeri

Nyt boligbyggeri i Køge til 2,5 millioner.
Planer for dannelsen af et socialfilantropisk byggeselskab i Køge fremlagt på møde på Teaterbygningen i aftes for en kreds af repræsentanter for Køge By’s større firmaer.
Planerne er at opføre 80 lejligheder i 12 kareer på Gyvelvej og Tjørnevej.
(ØF 4. april 1952 s. 1)
Tegning af byggeriet (ØF 5. april på s. 1)

1952 Tandlæge Rømeling fortæller

Da folk skulle have nyt gebis til højtiderne.
Tandlæge E. Rømeling, der trækker sig tilbage efter 42 år fortæller om tiden som tandlæge i Køge. Han bosatte sig i Vestergade, hvor han i dag bor – på den anden side af porten oprettede han klinik, hvor der tidligere havde været katolsk kapel.
Rømeling stopper sin gerning som tandlæge på grund af en erhverssygdom i hænderne.
Han skal dog ikke nyde sit otium, da han fortsætter som kirkeværge, kirkegårdsinspektør og leder af ligbrændingskontoret. (ØF 5. april 1952 s. 2)

1952 3 bedste sangere fra Køge

Ved semifinalen i Radiobladets og grammofonselskabernes sangerkonkurrence , der afvikledes i Næstved med kongelig operasanger Marius Jacobsen som dommer, placerede Erik Christiansen, Else Leeg og Lis Bjørnholt sig som nummer et, to og tre ud af 32 deltagere. I slutningen af april skal de 3 køgensere til finalen i KB-hallen.
(ØF 9. april 1952 s. 4)

1952 Europamester Erik Larsen omkommet i trafikulykke

Skærtorsdag var Erik Larsen sammen med sin ven og træner Henry Larsen på vej hjem fra olympiadetræning på Sorø sø.
Ved Kærhave Landbrugsskole mistede Henry Larsen herredømmet over bilen, der begyndte at slingre og kørte ind i et træ. Erik Larsen overlevede ikke ulykken – Henry Larsen blev svært skadet.
Erik Larsen var europamester i single-sculler (ØF 12. april 1952 s. 1 og 4)
Omtale af begravelsen (ØF 17. april 1952 s. 3)

1952 Jesper Brochmand, biskop, 300 årsdag for hans død d. 19.4.1952

Borgmestersønnen fra Køge blev rektor på Herlufsholm, da han var 23 år, professor ved Københavns Universitet da han var 25 år og endte som Sjællands biskop.
Han er født i Køge 1585 som søn af borgmester Rasmus Sørensen Brochmand. Familien ejede gården på hjørnet af Torvet og Kirkestræde, som blev revet ned, da Sparekassen skulle bygges.
Uddrag af artikel i anledning af Jesper Brochmands 300 års dødsdag i 1652.
(ØF 18. april 1952 s. 4)

1952 Køge Dameroklub, 10 år

I disse dage er det 10 år siden, at Køge Dameroklub for første gang prøvede sine 3 både i vandet. Roklubben blev stiftet på initiativ af fru K

1952 Fællesbageriets 50 års jubilæum

Aktieselskabet Arbejdernes Fællesbageri i Køge fejrede i går den 27. april 1952 sit 50 års jubilæum.Der var mange gratulanter i løbet af dagen og om aftenen var der en festlighed på Teaterbygningen med 150 deltagere.
Bageriets formand, socialinspektør Chr. Petersen bød velkommen, og der var taler af formanden for Landssammenslutningen af Fællesbagerier, borgmester Melgaard, Slagelse og bageriets forretningsfører, borgmester Niels Albrechtsen, der gav en oversigt over virksomheden gennem de 50 år. Endnu en række talere havde ordet og så sluttede festen med dans et par timer. (ØF 28. april 1952 s. 4)

1952 Forlovelse

Annonce:
Forlovelse er indgået mellem frøken Gurli Nielsen, Toftebo 14, Herfølge og bagersvend Preben Larsen, Herfølge.
Læst i (ØF 28. april 1952 s. 4)

Indtasterens bemærkninger: Det var dengang at også forlovelser blev annonceret ved siden af bryllupper og jubilæer.

1952 Rejsebureau på Køge Jernbanestation

Køge Jernbanestations rejsebureau har bevirket, at stationens bruttoomsætning for april er blevet 5 gange større end året forud.
Indtil for kort tid siden var man som oftest nødsaget til at rejse ind til København for at få ordnet billetkøb, visum og andre nødvendige papirer til rejser i udlandet.
Betjeningen omfatter bestilling af billetter til jernbane-, skibs- og flyruter både i ind- og udland, ordning af visum, reservering af hotelplads i udlandet, bestilling af fremmed valuta, forsikring af rejsegods og en detaljeret planlægning for rejsen. Det understreges, at der i k k e gives råd om rejsemålet. Der er oprettet filialer i Store Heddinge og Fakse Ladeplads.
(ØF 17. maj 1952 s. 2)

1952 Rationeringskort udleveres

Annonce fra Køge Kommune:
Udlevering af rationeringskort fra juni 1952 til januar 1953 samt af brændselskort for fyringsperioden 1952-1953 finder sted den 28. maj d. å. på Køge kommunekontor. Uddelingen sker fra kl. 10-13 til personer, der bor i ulige husnumre og fra 15-18 for personer, der bor i lige husnumre.
Kommunekontoret og folkeregistret er den nævnte dag lukket for al anden ekspedition.
(ØF 24. maj 1952 s. 7)

1952 Herluf Stæhrs købmandshandel, 25 års forretningsjubilæum

En af Køges kendte forretninger i kolonialbranchen , Herluf Stæhrs Købmandshandel i Brogade 7 kan den 27. maj 1952 fejre 25 års jubilæum. Forretningen er dog af langt ældre dato – det er én af byens ældste – men det er 25 år siden, at købmand Herluf Stæhr overtog den efter købmand Oluf J. Jensen, hvis navn endnu er knyttet til den gamle købmandsgård. Siden Herluf Stæhrs død for 8 år siden har hans hustru, fru B. Stæhr, været indehaver af forretningen, hvis daglige virksomhed ledes af en bestyrer. (ØF 26. maj 1952 s. 4)

1952 Køge Social-Filantropiske Boligselskab.

Det social-filantropiske Boligselskab udbyder 80 lejligheder i licitation ved de nyanlagte veje – Gyvelvej og Tjørnevej. I licitationen, der finder sted på Køge Rådhus fredag den 13. juni 1952, kan kun deltage håndværksmestre, der er bosiddende i Køge kommune. (ØF 31. maj 1952 s. 4)

1952 Chr. Sørensen, læge fylder 70 år

Læge Chr. Sørensen, der den 5. juni fylder 70 år, fortæller, at han skulle have været ved landbruget, men skolemesteren havde anbefalet ham at læse videre og tage realeksamen. I 1901 tog han studentereksamen og i 1908 fik han sin lægeeksamen. I 1910 kom han til Køge. Læge Chr. Sørensen havde en aften besøgt lægebureauet i København for at forhandle om et andet embede, men overhørte en telefonsamtale, hvoraf det fremgik, at læge Steenberg i Køge var død og at hans praksis var ledig. Næste morgen tidlig tog Chr. S. til Køge og efter en halv times forløb var aftalen i orden. Da Chr. Sørensen kom til Køge var der kun én bil i byen og den tilhørte elektricitetsværksejer Hansen. I 1914 fik Chr. Saørensen selv motorcykel og i 1916 en bil. – Uddrag af artikel i (ØF den 3. juni 1952 s. 3)

1952 Nye danske pengesedler

Nationalbanken har i lang tid arbejdet med de nye danske pengesedler. De nye sedler skal smykkes med portrætter af kendte danske mænd. BT har erfaret, at der er taget beslutning om, hvilke danske mænd, der har gjort sig fortjent til at blive foreviget på pengesedlerne. De nye fem-kronesedler bliver smykket med et portræt af billedhuggeren Bertel Thorvalsen, de nye ti-kronesedler bliver smykket med H. C. Andersen, de nye halvtreds-kronesedler med Ole Rømer og hundredekronesedlerne med Vitus Bering.
Artikel i (ØF 3. juni 1952 s. 5)

1952 Køge nedsætter prisen på gasværkskoks.

Borgmesteren oplyser på byrådsmødet i aftes (3.6.) at gasværket regnede med at kunne opnå en besparelse på 65.000 kr. Man ville derfor med øjeblikkelig virkning nedsætte prisen på nøddekoks fra 8,75 kr. til 7 kr. og prisen på gasværkskoks fra 10,75 kr. til 9 kr.
Uddrag af referat fra byrådsmødet. (ØF 4. juni 1952 s. 1 og 4)

1952 Jesper Brochmands forsømte mindesten og andre mindesten

Uddrag af artikel af William Larsen: Inde på Sct. Nicolai Kirkegård står et mindesmærke for en af Køges navnkundige sønner, Jesper Brochmand. Det er prunkløst og er rejst på et lidet fremtrædende sted – mellem kirken og kirkegårdmure. Man kan ikke læse indskriften.
Forfatteren kritiserer, at der ikke i forbindelse med Jesper Brochmands 300 års dødsdag var foretaget en renselse af stenen, hvorpå man ville kunne læse følgende:
Jesper Brochmand
Sjællands Biskop
* i Køge 5. August 1585
+ 19. april 1652
(ØF 4. juni 1952 s. 4)

1952 Norske Løve, kritik af bygningens udseende

Brev fra 2 damer – Ingrid Rasmussen og Ville Christensen begge døtre af for længst afdøde kancelliråd Emil Clausen, Køge. Damerne er skuffede over bygningens udseende, idet den er deres barndomshjem. De gør opmærksom på, at der på Køge Museum findes et fotografi af bygningen, hvor man kan se hvordan, den har set ud. Damerne fortæller også lidt om bygningens historie. Ejendommen ejes i dag af fru tømrermester Blume sen. og boghandler Salby, London samt arvingerne efter afdøde sagfører Sattrup. Landsretssagfører, Grüner Hanson, der repræsenterer ejerne oplyser, at han er bekendt med brevet og, at man vil søge at råde bod på kritiken. Uddrag af det fremsendte brev (ØF 12. juni 1952 s. 4)

1952 København-Køge vejen, millionplaner

Der tales om udvidelse af betonvejen for 9 millioner kr. og anlæg af en parallelvej til
30 millioner kr.
Der foreligger nu fuldt udarbejdede planer for de længe diskuterede vejanlæg mellem København og Køge. I planerne foreslåes betonvejen udvidet til det dobbelte fra
Frihedskroen til Cordosasvinget. Man vil få plads til udvidelsen ved at fylde vejgrøfterne op.
Den nye motorvej menes foreslået anlagt en halv til en hel kilometer vest for den nuværende Køge-vej, så den følger parallelt med den nuværende Køge-vej og med udmunding lige syd for Solrød. En strækning på 26 kilometer til 30 millioner.
(ØF 16. juni 1952 s. 1)

1952 Tre sportsmænd fra Køge skal løbe med den olympiske ild.

De olympiske lege i Helsinki.
Når den olympiske ild kommer til Danmark i morgen, fredag aften, startes for første gang herhjemme en fakkelstafet. Ilden kommer med fly til Kastrup og overføres straks i et andet fly til Ålborg, hvorfra ilden føres ned gennem Danmark. Ved Borup overtages faklen af 3 sportsmænd fra Køge – Kaj Nielsen, Køge Gymnastik- og Idrætsforening, Henning Dige, Køge Svømmeklub og Preben Troelsen fra Køge Boldklub.
(ØF 19. juni 1952 s. 1)

Billede i ØF side 1 den 1. juli 1952

1952 Frk. Guldberg har 40 års jubilæum

Frk Guldberg, der har 40 års jubilæum den 1. august fortæller i et interview om børnehaven (ØF den 5. juli 1952 side 2.)

1952 En død fugleunge standsede kirkeuret

Ved ellevetiden sidste søndag (30.6.) gik tårnuret i stå for første gang i lang tid. Kirketjeneren konstaterede, at der var kommet en fugleunge i klemme mellem viser og urskive og fik sat uret i gang igen, men det gik snart i stå igen. Det viser sig nu, at urværket er slidt op og skal repareres indenfor den nærmeste fremtid. (ØF 5. juli 1952 s. 4) Den 7. juli oplyses det at uret er i gang igen, repareret af Bertram Larsen – landskendt tårnursfabrikant.

1952 Køge Svømmeklub fik1 førsteplads og 4 andenpladser

I week-enden var der sjællandsmesterskabsstævne i Korsør.
Arvid Asp besatte 1. pladsen i 100 meter brystsvømning.
Ruth Jørgensen besatte 2. pladsen i 100 meter crawl og 2. pladsen i 50 meter crawl for damer under 18 år.
Kjeld Hansen henholdsvis nr. 2 i 200 meter brystsvømning og nr. 2 i 25 meter fri svømning + 25 meter bjergning.
(ØF 8. juli 1952 s. 5)

1952 275 landmænd til markvandring på Lille Køgegaard, der er en forsøgsgård.

Konsulent Nøhr Poulsen fortalte under markvandringen om de forskellige afgrøder og om anvendelsen af salpeter og dennes virkning på afgrøderne , som i nogle tilfælde gav et større udbytte.
De mere tekniske forklaringer fremgår af artiklen i ØF 9. juli 1952 side 6

1952 Køge-politibetjent landets bedste forboldspiller

Politibetjent John Johansen, Køge, er blevet kåret som landets bedste politi- fodboldspiller. Det er 2. år i træk han får denne udmærkelse.
Han og kriminalbetjent Aage Sund, Køge er blevet udtaget til holdet, som i Skotland skal kæmpe om europamesterskabet i politi-fodbold. (ØF 11. juli 1952 s. 4)

1952 Den nye toldbygning snart færdig

Den nye toldbygning på Toldbodvej ventes at blive taget i brug inden nytår.
Byggeriet blev påbegyndt i 1950. (ØF 22. juli 1952 s. 4)

1952 Dramatisk Forening får wire-recorder.

Køge dramatiske forening har anskaffet en wire-recorder. Formanden Niels Herlow udtaler, at stålbåndsoptageren vil vise sig at være et betydningsfuldt teknisk hjælpemiddel ved instruktion og prøver. Foreningen er formentlig den første i provinsen, der råder over en wire-recorder. (ØF 15. juli 1952 s. 4)

1952 Nittenårig køge-pige skal til olympiaden i Helsingfors.

Den kun nittenårige Bente Sørensen datter af gummiarbejder Helge Sørensen Aavej 7, Ølby Lyng er udtaget til det hold af kvindegymnaster, der skal give opvisning i Helsingfors.
Hele vinteren har hun taget til København tre – fire gange om ugen for at træne.
Pengene til træningen har hun selv måttet lægge ud. (ØF 15. juli 1952 s. 4)

1952 Erik Larsen mindet i Helsingfors

Den spanske roer i single sculler Omedes havde omdøbt sin båd til Erik Larsen” til minde om sin ven og konkurrent (ØF 21. juli 1952 s. 4)”

1952 Grundstensnedlæggelse i det socialfilantropiske byggeri på Gyvelvej og Tjørnevej

I går blev grundstenen til det socialfilantropiske byggeri på Gyvelvej og Tjørnevej, der er sideveje til Vordingborgvej lagt af borgmester Niels Albrechtsen. Blycylinderen med dokumenter og aviser vil fortælle efterkommere om tanken med byggeriet. Borgmesteren udtaler, at om 500 til 1000 år vil køgenserne støde på grundstenen (den cylinderformede beholder) Det oplyses, at der allerede er 200 ansøgere til de 80 lejligheder, som ventes færdigbygget om 1½ år. (ØF 26. juli 1952s. 3)

1952 Overretssagfører Jacob Galskjøt fylder 80 år.

Mandag den 4. august fylder overretssagfører Jacob Galskjøt 80 år.
I et stort interview fortæller Gjalskjøt om sin tid i Køge.
Køge var kun en lille by og der var ikke nogen på stranden en sommersøndag.
Om arbejdet i byrådet fortæller Gjalskjøt om de store politiske modsætninger.
(ØF 1. august 1952 s 3)

1952 Licitation over varme og vand til det socialfilantropiske byggeri på Gyvelvej og Tjørnevej

I går åbnedes på Køge Rådhus tilbudene på arbejdet med varmekanaler, koldtvandsinstallationer og centralvarmeanlæg i de 11 blokke, som er under opførelse af
Køge social-filantrtopiske Boligselskab.
Tilbudene, der lå tæt på hinanden, er kommet fra lokale håndværkere. (ØF 1. august 1952 s. 4)

1952 Civilingeniør Jørgen Schmidt på studieophold i USA

Uddrag af interview med civilingeniør Jørgen Schmidt, Junckers Savværk.
Jørgen Schmidt har under sit studieophold i USA studeret påpir- og cellulose- produktion, hvor Junckers Savværk er en mulig fremstillingsvirksomhed, da man har let adgang til råmateriale. Valutabesparelse anslås til 15.000.000 kr.
(ØF 2. august 1952 side 2 og omtale side 4.)

1952 Enighed i byrådet om det nye alderdomshjem

Arbejdet til 1,3 millioner med byggeri af det nye alderdomshjem, Møllebo, der skal opføres på Københavnsvej 3 udbydes nu i licitation.
Der er udsigt til, at arbejdet kan komme i gang i løbet af ganske kort tid.
Uddrag af referat fra byrådsmødet den 5. august 1952.
(ØF 6. august 1952 side 3.)

1952 Køge Roklub laver en mindevæg for Erik Larsen.

Køge Roklub laver en mindevæg for Erik Larsen. På mindevæggen vil roerens 49 medaljer blive grupperet om fotografiet af europamesterskabspokalen.
Mindevæggen vil måle 110 x 70 cm.
(ØF 6. august 1952 side 4)
Omtale af afsløringen kan læses i ØF den 27. august 1952 side 4.

1952 Direktør Teilgaard som opfinder

Patentdirektoratet i København meddeler, at der fra direktør Teilgaard, gummifabriken i Køge , er indsendt andragende om at få patenteret en armeret kautsjukslange. I løbet af et par måneder vil det blive afgjort, om patent kan udstedes,
(ØF 12. august 1952 side 4)

1952 Bjerggade 2 er nu til salg

Annonce: Ejendommen Bjerggade 2 er nu til salg, da jeg agter at flytte op i Nørregade 1.
Annoncen beskriver, hvad ejendommen rummer. Der er en bebyggelsesgrad på 40%.
Ejendommen sælges for højeste bud og med udbetaling efter nærmere aftale . Henvendelse til landsretssagfører Hald eller Georg A. Hedager.
(ØF 14 august 1952 side 7)
Det fremgår af tasterens notater, at ejendommen blev solgt til cyklehandler Andreas Cosmus.

1952 Problemer med færdsel i Nørregade

Nu skal vi have problenmet med færdsel i Nørregade løst. Vi kan ikke finde os i den hensynsløshed, der vises af mange trafikanter udtaler politimester Vagn Bro. Han har beordret de patruljerende betjente at skride ind overfor færdselsforseelser, både fra fodgængere, cyklister og motorkørende. (ØF 15. august 1952 side 4)

1952 Aktieselskab til udnyttelse af bøge-cellulose stiftet i Køge.

Det nye aktieselskab, som blev stiftet i går, har sat sig som sin første opgave at opføre en forsøgsfabrik i forbindelse med Junckers Savværk i Køge.
Med stiftelsen af aktieselskabet Junckers Trækemi er man nået et betydeligt skridt frem mod realisering af planerne om en hjemlig fabrikation af halvkemisk masse, bøgetræcellulose, som vil kunne finde anvendelse ved produktion af blandt andet bølgepap og papir. Forsøgsfabrikken færdig i løbet af 2 år.
(ØF 16 august 1952 side 1)

1952 Kongelig bevilling til at drive apotek

Cand. Pharm. Hans Henrik Aabling-Thomsen har fået kongelig bevilling til at drive Køge Apotek. Han vil dog først overtage apoteket om 1½ år. (ØF 21. august 1952 side 4)

1952 Bestyrer Jens Jørgensen fylder 60 år

Bestyrer Jens Jørgensen fylder 60 år den 30. august.
I et interview fortæller Jens Jørgensen om den tidligere fattiggård – Strandgården og om alderdomshjemmet i Kirkestræde, som han også er bestyrer for.
(ØF 23. august 1952 side 2)

1952 Pølsevogn på hjørnet af Carlsensvej og Sdr. Molevej

Poul Lundgaard har et indlæg i avisen om, hvorfor han fik placeret sin pølsevogn på hjørnet af Carlsensvej og Sdr. Molevej. En polemik med/om borgmester Albrechtsen.
(ØF 29. august 1952 side 5)

1952 Licitation over det nye alderdomshjem

Det nye alderdomshjem, Møllebo på Københavnsvej 3 i licitation.
De samlede omkostninger, der er anslået til 1,3 millioner, vil ikke betyde overskridelse af budgettet udtaler arkitekt Aage Madsen.
Håndværkernes tilbud er listet op i avisen. Licitationsmaterialet vil nu gå videre til byrådet. (ØF 1. september 1952 side 4)
Fra byrådsmødet den 2. september er det oplyst, at byggeriet blev 80.000 kroner billigere. Tilbudene er blevet fordelt til håndværkerne. (ØF 3. september 1952)

1952 Nyerhvervelse til museets portrætsamling af Poul Christian Erslev

Museet har erhvervet et litografi der forestiller Poul Christian Erslev, som kom til Køge i 1823 som organist og virkede i over 40 år. Ved sin 70 års fødselsdag har han skrevet om sit virke i et af bindene med historiske efterretninger fra Køge – trykt i østsjællandske årbøger 1904.
Litografiet er erhvervet gennem redaktør Eyvind Rafn. (ØF 2. september 1952 side 4)

1952 Gasprisen i Køge sættes ned.

Fra byrådsmødet den 2. september 1952.
Gasprisen i Køge er blevet nedsat med 4 øre til 46 øre. Kulprisens udvikling har gjort dette muligt. (ØF s. september 1952 side 1 og 5)

1952 Politimester Vagn Bro som folketingskandidat.

Vagn Bro er opstillet for venstre i Kolding – kredsen ved næste folketingsvalg.
(ØF 8. september 1952 side 4)

1952 Sjællandsmester i atletik

Ung køgenser – Leif Nielsen – sjællandsmester i 800 meter for ynglinge.
Det er 2. gang i år han bliver sjællandsmester – vandt i foråret 1500 meter terrænløb.
(ØF 9. september 1952 side 6)

1952 Køge Aftenskole, foreløbig 800 indmeldt

Antallet af elever ventes at nå op på 1100 imod 1060 sidste år.
Der er tilmeldt 40 til sykursus, som i forvejen havde 200 elever. De 40 blev afvist. Der er anskaffet 4 nye symaskiner så man nu er oppe på 16 stk. Der undervises også nu i navigation og tovsplejsning. Der er tilmeldt 12 personer.
(ØF 19. september 1952 side 4)

1952 Gasværkskul væltede en mur ud over Værftsvej

Med et vældigt brag pressede kulmasser i morges kl. 5,30 hul i muren til Køge Gasværks store lagerbygning på hjørnet af Havnegaden og Værftsvej – et hul på
5 x 17 meter. Ingen kom til skade – årsagen undersøges og muren afstives.
(ØF 20. september 1952 side 1)

1952 Erhverv i Køge – ny optælling

Der er foretaget en ny optælling af erhverv i Køge:
74 kontorvirksomheder, 38 barber- og frisørsaloner, 27 cafeer og restauranter,
32 bagerier og brødudsalg, 21 cigar- og tobakshandlere, 21 frugt- og grønthandlere,
65 kolonialhandlere, urtekræmmere, kaffehandlere mv., 17 skomagere, 26 slagtere, kødudsalg og viktualiehandel, 35 manufakturhandlere og lignende.
(22. september 1952 side 4)

1952 Kredslæge

Kredslæge-embedet flyttes til Køge. Embedet, der skal besættes pr. 1. april 1953, er i dag opslået ledigt. Den nye kredslæge skal også være skolelæge. Embedet kræver en særlig embedslæge-eksamen. Det er tvivlsomt om én af de praktiserende læger i Køge kan overtage embedet. (ØF 25. september 1952 side 4)

1952 Køge Skoleorkester

Kommunelærer Mogens Koefoed fortæller lidt om sit arbejde med Køge Skoleorkester og Køge Skolekor. Gamle støvede instrumenter blev til Køge Skoleorkester.
Eleverne står op en time før for at komme til sang fra 7 til 8 om morgenen.
Hovedparten af medlemmerne er piger. Drengene sparer på stemmen bortset fra på fodboldbanerne. (ØF 26. september 1952 side 6)
Mogens Koefod oplyser i ØF 27. september 1952, at der tidligere har været et skoleorkester med skoleinspektør Davidsen, Borup. Det blev nedlagt, da han flyttede til Borup.

1952 Sparekassen kommer nu til låneren

Sparekassen for Kjøge og Omegn tager initiativ til en sparemærkeordning for Køge, Hastrup Villakvarter, Ølby Lyng og Ølsemagle Lyng. Systemet minder om julespareordningen, idet man sender en inkassator rundt med sparemærker og når bogen er fyldt , kan man gå i Sparekassen og sætte pengene ind på en sparekassebog, som giver renter. Man kan dog hæve beløbet selv om bogen ikke er fyldt.
(ØF 27. september 1952 side 4)

1952 Restauration Torvet 13 nedlægges.

Restauratør fru Ella Andersen har solgt sin ejendom og restaurant til cigarhandler
Viggo Petersen, Vestergade 6. Overtagelsen sker 1. november 1952. Restaurationen bliver nedlagt mens fru Andersen vil beholde sit pensionat.
(ØF 27. september 1952 side 4)

1952 Musikugen

Afslutning på musikugen.
Musikugen sluttede i aftes (søndag) med en festlig familiekoncert. Flere af byens kendte
optrådte med sang og musik. Der sluttedes om aftenen med fakkeltog fra Stadion til Torvet, hvor politimester Vagn Bro holdt båltalen, hvor han gjorde sig nogle tanker om fremtiden – blandt andet sagde politimesteren : Køge mangler samling om det kulturelle” (ØF 29. september 1952 side 4)”

1952 Verner Nordholt, maskinsætter fejrer 40 års jubilæum

Maskinsætter Verner Nordholdt kan den 1. oktober fejre 40 års jubilæum som typograf ved Østsjællands Folkeblad. Verner Nordholt har igennem årene beklædt adskillige tillidshverv såvel fagligt som politisk – har blandt andet været sognerådsmedlem i Køge Landsogn. Både farfaderen typograf V. Jensen og faderen L. Nordholt har begge været ansat på Østsjællands Folkeblad

1952 Bogbilens kapacitet øget med 50%.

Centralbiblioteket i Køge har fået ny bogbil – kan nu medbringe 1200 bind, hvor både børnebøger og klassesæt forefindes.
Besøger 5 gange i vinterens løb 33 lokale biblioteker, som er meget glade for ordningen.
(ØF 1. oktober 1952 side 4)

1952 Køge Sportsrideklub afholder landets største hubertusjagt

Køge Sportsrideklub har samlet et felt på 40 ryttere til i morgen. Jagten startes fra Gammel Lellinge og med farverig parade foran Vallø Slot. 4. oktober 1952 side 4)

Den 6. oktober 1952 på side 4 omtales jagten med placeringer, navne og jagtens forløb.
På side 1 ses et billede fra hubertusjagten

1952 Hedagers neonskilt skal tages ned

Købmand Hedagers neonskilt, Nørregade 1, skal tages ned. Der er givet tilladelse til 4 meter
(i højden), men det måler 5,37. Der er polimik i byrådsmødet den 7. oktober 1952, hvortil politimester Vagn Bro har fremsat et forslag om en bøde på 2.000 kroner, der skulle gå til byens fattige.
Borgmester Niels Albrechtsen udtalte, at politimesteren ikke skulle have indflydelse på byrådets beslutninger, og i øvrigt udtalte han, at der ikke findes en fattigkasse.
(ØF 8. oktober 1952 side 3)

1952 Forretningen Køge har atter et solidt overskud i (1951 – 52).”

Køge kommune har et solidt overskud 1951-52. Skatterne har indbragt kr. 200.000 mere end budgetteret. Det virkelige overskud er kr. 650.000 før afskrivninger og henlæggelser.
Der er en større omtale af byrådsmødet, de enkelte konti og en talmæssig opstilling af forholdet mellem budget og regnskab.
(ØF 8. oktober side 3 og 6)

1952 Badmintonspillerne må dyrke deres sport i Haslev

Køge Badmintonklub vil leje hallen i Haslev en aften om ugen. Der skal være den fornødne tilslutning – d.v.s. 20 medlemmer. Ifølge annoncen køres frem og tilbage i bus. Prisen bliver 11 kroner pr. medlem pr. måned for hele arrangementet. (ØF 8. november 1952 side 5 og 7)

1952 Handelsgartnernes store udstilling

Journalist Piet van Deurs anmelder handelsgartnernes udstilling i ØF 10. oktober 1952
Der er flere blomsternyheder på den store gartnerudstilling, der omfatter blomster, fin frugt og grøntsager, der strutter af saft.
Formanden Albert Petersen bød velkommen. Politimester Vagn Bro talte blandt andet om høsten af agurker og borgmester Niels Albrechtsen sagde blandt andet, at de levende ting kræver en særlig kærlighed. Urban Nielsen fik vandrepokalen.
Hele referatet kan læses i ØF den 11. oktober 1952.

1952 Køge sygehus har haft 27.800 sygedage

Køge sygehus har udsendt en beretning for regnskabsåret 1951-52. Af beretningen fremgår det, at 1.979 har været indlagt i perioden. – et gennemsnit på 13,54 dage.
Ved periodens slutning var der 74 ansatte. (ØF 14. oktober 1952 side 4)

1952 Køge Boligforening vedtager generel huslejeforhøjelse

Beboelserne på Bag Haverne får en forhøjelse pr. måned på 13 kroner og der betales for samme lejligheder 15 kr. i a/c varme. På Engsvinget stiger huslejen henholdsvis for 2-familieshuse med 4 kroner og for de små lejligheder med 3 kr. pr. måned. Stigningerne skyldes vedligeholdelsesudgifterne samt brandforsikringen.
Uddrag fra generalforsamlingen den 17. oktober 1952. (ØF 18. oktober 1952 side 3)

1952 Køge Menighedsråds budgetmøde

Køge Menighedsråd havde budgetmøde den 17. 10.
Den kirkelige ligning er steget fra 86.400 til 93.800 kroner.
Overskrifter: repartation af kirkeuret anslået til 4.000 kroner, Alle træer på Assistens kirkegård skal fældes, mindre stigninger på køb og fornyelse af gravsteder. Man trænger til en ny messehagel – den gamle er fra 1724 og skal kun bruges ved højtiderne. (ØF 18. oktober 1952 side 3)

1952 Skiftedag – lørdag den 1. november

Lørdag den 1. november 1952 har butikkerne åbent til klokken 20 i anledning af skiftedagen.
Før den nye bytikslov kunne butikkerne holden åbent den første søndag i november – det er nu afskaffet. (ØF 18. oktober 1952 side 4)

1952 Køge roklub blev Danmarksmester i holdorienteringsløb

Køge roklubs orienteringssektion blev i week-enden Danmarksmestre i holdorienteringsløb ved Aabenraa. Deltagerne fra Køge Roklub var: Arnold Jacobsen, Kurt Mortensen og Knud Wørtzner – samlet vindertid 5 timer 43 min og 20 sek.
(ØF 20. oktober 1952 side 1 – referat bringes d. 21. oktober 1952 side 6)

1952 Køge Roklub ønsker båd til 2.900 kroner

På generalforsamlingen i aften den 22. 10. skal der tages stilling til køb af en ny båd – en 2 årers
inrigger. Ønsket kommer fra morgenroerne. Argumentet: fjerdemanden sover ofte over sig” (ØF 22. oktober 1952 side 4)”

1952 Ny busrute mellem Køge og strandkommunerne

Indehaveren af Køge Bybus – K. V. Larsen, Flindtsvej har fået tilladelse til buskørsel: Køge-Højelse-Lille Skensved-Vilkestrup-Kirke Skensved-Naurbjerg Mejeri-Jersie-Solrød. (ØF 24. oktober 1952 side 1)

1952 Køge forsøgsby for færdselsstriber

I de sidste dage er de gule færdselsstriber flere steder forvandlet til hvide striber.
Striberne er ikke malede, men er af plastic, der i kogende tilstand bliver hældt på gaden.
Forsøget er efter amerikansk model. Forsøget foretages ved Stationspladsen, Hotel Hafnia, Hotel Prinsen, Rådhuset og Jernbaneoverskæringen nord for Teaterbygningen. (ØF 24. oktober 1952 side 4)

1952 Bridge – køgepar fik en god placering i den store bridgeturnering.

Dagbladet Berlingske Tiden stod for den største bridgeturnering i Danmark og én af de største i Europa. Der deltog 576 par fordelt på 48 rækker. Køge-parret – Verner Hansen og Frimodt Jensen – blev nr. 18 i finalen. (ØF 24. oktober 1952 side 4)

1952 Køge Boldklubs tidligere formand fortæller

Køge Boldklubs tidligere formand – Lars Henning Jensen – fortæller i en artikel om hvordan interessen for fodbold opstod. Et stykke legetøj – en kludebold -blev af afgørende betydning for ham, der for et halvt hundrede år siden holdt til på Hans Andersens mark, hvor den nye del af Tøxens skole ligger. Emne: fra Hans Andersens Mark til Køge stadion. L. H. Jensen fortæller om tilblivelsen af Køge Boldklub. (ØF 25. oktober 1952 side 2)

1952 Køge-gave til Sorø Akademi

Overretssagfører Jacob Galskjøt har sendt en sjælden gave til kuratoren for Københavns Universitet, hvorunder Sorø Akademi hører. Gaven består blandt andet af en række breve til og fra B. S. Ingemann, med hvis hustru – Lucie født Mandix – giveren er i slægt med. (ØF 25. oktober 1952 side 4)

1952 Køge Boldklubs 25 års jubilæumsfest

Uddrag af formand Kaj Harbards tale samt omtale af jubilæumsfestenden 26. oktober: Jo flere unge sportsmænd – jo færre på gadehjørnerne” (ØF 27. oktober 1952 side 3 og 6)”

1952 Køge Boldklub har fået en fane

Køge Boldklubs Venner overrakte ved 25 års jubilæumsfesten den 26. oktober 1952 en stor smuk fane. (ØF 27. oktober 1952 side 4)

1952 Køge Roklubs Orienteringshold sjællandsmestre

Sjællandsmesterskaberne i holdorienteringsløb blev i år afholdt i Skåne, nærmere betegnet Romeleåsen, der er stærkt kuperet med højdeforskelle op til 100 meter. Deltagerne fra Køge, der var Knud Wørtzner, Arnold Jacobsen og Kurt Mortensen, blev placeret som henholdsvis nr. 2, 3 og 4. Den samlede tid for holdet blev på 5,44 foran KIF med 5,59 og rakte således til 1. pladsen. (ØF 28. oktober 1952 side 6)

1952 Arbejdernes Radioklub har udstationeret 50 apparater.

På Arbejdernes Radioklubs generalforsamling i aftes berettede formand Chr. Larsen om de arrangementer, der havde været i årets løb og oplyste, at man havde indkøbt 4 nye og 1 brugt apparat, således at man nu var oppe på 50 apparater, der alle er udstationeret hos syge og ældre. (ØF 31. oktober 1952 side 4)

1952 Ny kirke indviet i dag i Køge.

Adventistsamfundet købte for nogen tid siden Bjerggade 20 i Køge. Der er nu blevet indrettet kirkesal. Den nye præst hedder Harald Nielsen og er 27 år, gift, har tidligere virket i Helsingør. Villaen har tidligere været katolsk skole. (ØF 1. november 1952 side 4)

1952 Køge Kor’s koncert den 5. november

Den 5. november fejrer Køge Kor 10 års fødselsdag på Teaterbygningen. Man har engageret skuespiller Peter Malberg til at optræde. Den lokale solist-assistance -Inge Willumsen – vil spille Bethovens Patetiquc sonate. (ØF 1. november 1952 side 4)
Den 6. november 1952 er der referat fra koncerten, hvor de forskellige værker, som koret opfører, omtales – referatet er meget lidt positivt.

1952 Gasprisen bliver sat ned med 2 øre fra 1. december 1952.

Byrådet vedtog den 4. november 1952 at nedsætte gasprisen med 2 øre fra 1. december og koksprisen med 50 øre med øjeblikkelig virkning til 8,50 kroner. Koksprisen bliver landets laveste. (ØF 5. november 1953, side 3)

1952 50 år siden Køge Sygehus modtog sin første patient.

Søndag den 16. november 1952 er det 50 år siden Køge Sygehus modtog sin første patient. Man begyndte med et personale på 3 – i dag har man 77 ansatte. Patientindlæggelserne er steget fra 52 om året til 2200.
Første gang spørgsmålet om sygehus i Køge blev rejst, var ved budgetforhandlingen den 18. oktober 1895 af købmand A. Leisner. (ØF 17. november 1952 side 3 og 6)

1952 Farlig brand i snedkeri på Egøjevej

I går eftermiddags opstod der brand i et sprøjtehus hos snedkermester P. Christian Nielsen, Egøjevej.Sprøjtehuset var fyldt med brandfarlige lakker. 2 sprøjter fra Falck kørte i pendulfart mellem nærmeste brandstander og snedkeriet. Det var for omstændeligt at få lagt slanger ud. Det lykkedes at redde snedkeriet. (ØF 15. november 1952 side 4)

1952 Krematoriet skal ligge ved Ringvejen – ikke i Vestergade

På menighedsrådets møde den 19. november 1952 blev det oplyst, at man havde købt et stykke jord, der indkredses af Ringvejen, Ringstedvej og Sandmarksvej. Der er fredskov på arealet, men man venter velvilje fra myndighederne. (ØF 20. november 1952 side 3)

1952 Kirkeuret forgyldes.

To af urskiverne , der måler 2 meter i diameter, blev i går (d. 28. november 1952) hejst ned. Urskiverne skal blandt andet repareres for skudhuller fra krigens tid. Urskiverne bliver med blå skive og gyldne tal og visere. Forgyldningen er foretaget med et materiale, der er finere en gifteringe. Urskiverne mod vest og nord vil blive gjort i stand en gang i 1953(ØF 29. november 1952 side 4)

1952 Assistens kirkegård – to gamle kæmper faldt

To af de gamle lindetræer i den smukke allé på assistens kirkegård er nu faldet. Falcks Redningskorps sørgede for, at de faldt uden at anrette skade. (ØF 29, november 1952 side 4)

1952 Køge Skytteforening genopstår

Køge Skytteforening genopstår – den første betingelse var en indendørsbane, hvor træningen kunne foregå hele vinteren. Man har fået en 15 meter-bane i tømrermester Nielsens gamle værksted i Vestergade 19. Der var stor tilslutning.
En hidtil passiv forening er igen blevet aktiv. (ØF 29, november 1952 side 4)

1952 Kvindeligt Arbejderforbund i Køge bygger for 100.000 kr.

Kvindeligt Arbejderforbund i Køge bygger for 100.000 kr. Byggeriet kræver en kontingentforhøjelse på 25 øre om ugen til kr. 3,75. Man har hidtil haft til huse hos træarbejderne i Nyportstræde. Der er i dag 300 flere medlemmer end der var i august sidste år. Generalforsamlingen vedtog at der skulle arbejdes videre med sagen.
Man vil efter generalforsamlingen tage ud for at se på en grund.
(ØF 1. december 1952 side 1)

1952 Garveriet Garvex ved Køge nedlagt.

Aktieselskabet Garveriet Garvex på Ølby Lyng ved Køge har standset driften og afskediget de 30 ansatte. Aktieselskabet, som nu er blevet opløst, kunne til januar have fejret 10 års jubilæum. (ØF 8. december 1952 side 1)

1952 Kvinde på sygehuset efter eksplosion i gasmåler.

Kort før middag i dag splintredes vinduerne til 2 køkkener på 1. og 2. sal i Brogade 19.
Formentlig skyldes eksplosionen luft i gasrørene. Fru arbejdsmand Alfred Hansen, som opholdt sig i køkkenet, måtte føres til sygehuset i Falcks ambulance. Det oplyses efterfølgende, (10. december), at hun ikke er kommet alvorligt til skade, men er sluppet med et chock.
(ØF 9. december 1952 side 1)

1952 Tilbygning til Køge dommerkontor for 16.000 kr.

Justitsministeriet har søgt om bevilling på 16.000 kr. , da udvidelse af lokalerne er påkrævet på Køge dommerkontor. Der indrettes brandfrit rum til tinglysningskontoret og et kontor til 1. fuldmægtigen, hvor der kan holdes skiftesamlinger og fogedforretning.
(ØF 10. december 1952 side 4)

1952 Den nye toldbygning ventes tage i brug

Det har taget godt 2½ år at opføre den lange toldbygning, som formentlig kan tages i brug på mandag den 15. december under forudsætning af, at håndværkerne bliver færdige. Flytningen fra de gamle lokaler vil så ske i week-enden. Der bliver ingen officiel indvielse oplyser toldforvalter K. E. Jensen. (ØF 10. december 1952 side 4)

1952 Køge-julekort, Aage Sewerin udsender 3 nye julekort.

Aage Sewerin, Køge har udsendt 3 nye julekort. De er udført som træsnit og forestiller Køge kirke set fra øst, en granskov i snedragt og et landskab med krat.
Kortene er trykt i 3 farver, hvilket kræver et stort arbejde. (ØD 15. december side 4)
Annonce fra Erhard Jensens boghandel side 5.

1952 Den nye busforbindelse til Solrød, Jersie og Skensved indvies

På torsdag den 18. december 1952 åbner vognmand K. V. Larsen den nye busforbindelse til Solrød, Jersie og Skensved. Køreplanen er lagt, så der er forbindelse med tog til Roskilde og således, at man fredag aften kan komme til Køge og gå i biografen. Der er 2 ruter på skift hver 2. dag i ugens 6 dage.
(ØF 15. december 1952 side 4)

1952 Fjernstyrede bomme for Strandvej-overskæringen.

Trafikministeriets vejkrydsudvalg har anbefalet fjernstyrede bomme for Strandvej-overskæringen. Det må anses for givet, at der ikke kommer tunnel under eller bro over jernbaneoverskæringen. Bommene skal betjenes fra signaltårnet ved Teaterbygningen. (ØF 16. december 1952 side 3

1952 Jernbanebomme på Ringvejen og Københavnsvej i Køge

Der prøveopstilles jernbanebomme for Køge-Ringsted jernbanens overkørsler på Ringvejen og Københavnsvej som halve bomme. De kørende kan slippe ud hvis de “fanges” mellem bommene.” (ØF 17. december 1952 side 1)”

1952 Kosangas-afdelingen i Køge udvides atter

Kosangas-afdelingen udvider atter. Der er lige opstillet 5 nye tanke. Tankene rummer 55 tons flydende gas – hver. Kapaciteten er vokset fra 27 til 410 tons. Til næste år bygges ny administrationsbygning. (ØF 30. december 1952 side 4)

1952 Selvangivelsen 1952/53

Ligningskommissionens formand Rasmus Pedersen vejleder om selvangivelsens “forskellige faldgruber” både påindtægts- og fradragssiden. F. eks. renter af bunden opsparing – 2% er skattepligtig indkomst, medens den bundne opsparing ikke kan fratrækkes. Formand Rasmus Pedersen siger: “udfyld hellere for meget end for lidt!”  (øF 18. januar, s. 3)

1952 Macs Tandpasta, priser

Annonce: Macs Tandpasta – stor tube kr. 1,90 -lille tube kr. 1,15 (ØF 1952, 2. januar, s. 2)

1952 Hittegodsauktion på Køge Politistation

Annonce: Der afholdes hittegodsauktion på Køge Politistation. Fra december 1951 er der indkommet: bl. a. en værktøjsmappe, et regnslag, en hvid lysedug, et brunt halstørklæde, en kyse, smykker, en “Nefa-lygte”, en pakke skurepulver, flere punge og et par cykler. Eftersyn til og med den 10. ds. (ØF 3. januar, s. 5)

1952 Udsalgsannonce, fodtøj

Annonce: O. Langkilde har “alle tiders” udsalg til fantastiske priser på fodtøj fra kr. 29,98 og helt ned til 98 øre. (ØF 11. januar, s. 9)

1952 Selvangivelsen 1952/53

Ligningskommissionens formand Rasmus Pedersen vejleder om selvangivelsens “forskellige faldgruber” både på indtægts- og fradragssiden. F. eks. renter af bunden opsparing – 2% er skattepligtig indkomst, medens den bundne opsparing ikke kan fratrækkes. Formand Rasmus Pedersen siger: “udfyld hellere for meget end for lidt!” (ØF 18. januar, s. 3)

1952 HK revyens præmiere

Lørdag den 2. februar havde HK premiere på sin revy – med stor succes. Revyens navn var: “Chr. Gashaab” ( opkaldt efter foreningens kasserer – gasaflæser Chr. Jensen – indtasterens egne bemærkninger). Besætningen og passagererne i revyen var: Erik Christiansen, Jytte Nielsen, Kaj Ipsen og 10 årige Winnie. Instruktør Niels Larsen, Teaterbygningen. (ØF 4. februar, s. 4)

1952 Køge kooperative Husmoderforenings 15 års jubilæum den 3. 2. 1952

Stiftelsesfesten blev holdt den 3. februar på Hotel Hafnia, hvor formanden Kristiane Petersen bød velkommen. I referatet står der: “Mange damer og deres mænd var mødt op”. Folketingsmedlem fru Nina Andersen holdt festtalen bl. a. om mulige maskinvaskerier, hvor familen kan vaske hurtigere end i de gamle vaskehuse; også spørgsmålet om fælleskøkkener blev bragt frem. Bagefter var der kaffe, pakkeauktion og bal. (ØF 4. februar, s. 4)

1952 Lærere på skolebænken

Fra byrådsmødet den 5. februar var der bl. a. et punkt om tilskud til 22 læreres kursus i dansk og engelsk. Man søgte om kr. 150 pr. deltager. Der bevilgedes kr. 75. Der var blandt byrådets medlemmer forskellige opfattelser af nødvendigheden – blandt andet: “Så meget kan det danske sprog vel næppe forandre sig, at det skulle være nødvendigt med et kursus” “Vi må være glade for, at folk i kommunens tjeneste vil dygtiggøre sig” (ØF 6. februar, s. 6)

1952 Slagter Peter Svendsen & Søn, Kirkestræde 29

Annonce: “Ta’ et nummer” Til underretning for vore kunder oplyses det, at ekspeditionerne på lørdage foregår efter nummer (numrene findes ophængt på døren). Vi opnår da, at vore kunder bliver ekspederet netop i den rækkefølge, de kommer. (ØF 7. februar, s. 8)

1952 Køgenser får US Air Force’s Silver-Wing

Flyverkadet Peter Chr. Borgnæs søn af herreekviperingshandler J. C. Petersen har fået “The Silver Wings” som jagerpilot ved United States træningslejr. Han har fået såvel det danske luftvåbens som det amerikanske luftvåbens distinktioner og diplomer. Han vender hjem og får titel af secondløjtnant i luftvåbnet. (ØF 11. februar, s. 4) Der er et interview med Borgnæs i Østsjællands Folkeblad den 4. Marts 1952 side 3 -efter hans hjemvendelse.

1952 Halprojekt til kr. 265.000 (“skrabet”)

Idrætsringen har sendt et overslag over den “skrabede” hal til Køge byråd. Der regnes med et driftsoverskud, og anlægsudgifterne er bragt ned fra kr. 400.000 til kr. 265.000. Der spares på opvarmning af hallen, udvidet ventilation, sanitetsforhold og isolering af loft. Sportsmændene vil ved selv at grave og støbe grunden spare kr. 15,000. (ØF 12. februar, s. 3)

1952 H. C. Andersen-ruden på Køge Museum har lidt overlast

En fotograf fra Billedbladet havde fået lov til at fotografere ruden med indskriften: “O Gud i Kjøge”. Han tog desværre ruden ud af rammen og kom derved til at skade ruden, som revnede. Heldigvis ikke sådan, at man ikke kunne læse teksten. (ØF 15. februar, s. 5) Der er billede i avisen den 27. februar.

1952 “De kønne piger i Køge”

Annonce i Billedbladet: ” De kønne piger i Køge. Indtagende billedserie om Køges kvindelige ungdom.” Elisabeth II´s tronbestigelse omtales. Billedbladet – ALT FORTALT I BILLEDER (ØF 18. februar, s. 5)

1952 Hæderstegn til 16 forsvarsbrødre

De Danske Forsvarsbrødre i Køge og Omegn havde generalforsamlingen den 24. februar på Teaterbygningen. Der blev uddelt hæderstegn for 25, 40 og 50 års medlemskab. Mange kendte navne…! Efter generalforsamlingen var der “brodermåltid”. Her talte formanden W. Greiff for kongen, H. Wium talte for fædrelandet og H. U. F. Hansen talte for flaget. (ØF 25. februar, s. 4)

1952 Køge Skolekor medvirkede i en opera på skolescenen på Det ny Teater

75 skoleelever fra Køges mellemskoleklasser var på besøg på skolescenen, hvor man hørte en opera af Benjamin Britten – “Vi laver en opera” – Publikum deltog selv aktivt. Skolekoret er i gang med at indstudere “De 24 timer” af Sven Møller Kristensen og Bernhard Kristensen. Hvornår den skal opføres ved man ikke endnu. (ØF 5. marts, s. 3),

1952 Teknisk skoles afslutningsfest den 14. marts på Teaterbygningen

Der fremgår af referatet, at elevantallet er faldet, men pladsmanglen på Teknisk skole er stadig generende. Forstander, malermester Hans Herman Olsen holdt festtalen, hvor han blandt andet formanede eleverne som snart bliver svende om stadig at dygtiggøre sig. Borgmester Albrechtsen sagde blandt andet: “Det er ikke nok blot at kunne svinge en murske” . Der uddeltes legater og flidspræmier. (ØF 15. marts, s. 2)

1952 Da børnene holdt “hestemarkeder” på Lovparken med kæpheste

En gammel køgenser – faktor Chr. Henriksen, Kalundborg – fortæller efter opfordring fra Nationalmuseet om barndom, læretid og ungdom. Om barndommen fortælles blandt andet om “Hestemarkeder” på Lovparken med kæpheste. Kæphestene blev skåret af grene af popler på en grøftekant. De var forsynet med udskæringer i barken og under tiden holdtes “hestemarkeder” ved Lovparken. Som betaling brugtes “øjeknapper” – store metalknapper fra bøndernes skindbukser og veste eller messing-uniformsknapper. Til påske trillede man farvede æg på Åsen, Store Bededags aften samledes nogle drenge på åsen ved det såkaldte “Helvede” og legede røver og soldater. Fastelavnsmandag var der ringridning ved møllerne. (ØF 27. marts, s. 3)

1952 Vordingborgvejs udvidelse, visioner

Store lokale vejprojekter foran realisationen. Det ventes, at Vordingborgvejens udvidelse skal påbegyndes i år, hvorefter turen kommer til Valby-Køgevejen næste år. Ved en sammenkomst i Køge Rotary Klub i aftes talte direktør Lærke, Forenede Danske Motorejere om hovedvej 2´s problemer. Det blev blandt andet fremført, at det har været nødvendigt at holde den samlede vejinvestering indenfor snævre rammer. Men problemet med hovedvej 2 bør komme i første række. Når Rødby-Femern ruten etableres, bliver denne vej den vigtigste kontinentale forbindelse for os og for det øvrige Skandinavien. “Hovedvej 2 er et eksempel på , hvordan en hovedvej ikke skal være.” sagde taleren. Der har været drøftelser om at gøre “badevejen” Valby-Køge – 3-sporet. Der blev drøftet hastighedsgrænser – Politimester Vagn Bro mente, at man skulle begynde med at forbedre vejene før man forøgede hastighedsgrænserne. (ØF 1. april, s. 1 og 6)

1952 Havebrugsmøde

Taler af borgmester Niels Albrechtsen og politimester Vagn Bro ved havebrugsmødet i Køge. I forbindelse med havebrugsugen, der i disse dage holdes over hele landet, var der i går møde på Teaterbygningen i Køge. Borgmesteren omtalte kolonihavens betydning i kulturel og social betydning. Politimester Vagn Bro holdt et causerende fordrag om “grønt-retter og andre retter”. Han sagde blandt andet: “Grøntsager på et bord siger for mange sparto til en stor kotelet.” Han omtalte herefter havernes økonomiske betydning. Vi kan ikke alle have en ko, men alle kan få en have (ØF 2. april 1952, s. 4)

1952 Vej- og trafikproblemer i Køge

Mere om vej- og trafikproblemer i Køge til debat i Køge Sports Motor Klub på et møde i aftes på hotel Hafnia. Politimester Vagn Bro var en af talerne og sagde blandt andet, at man måske skulle vente med en udvidelse af hovedvej 2 indtil der var mulighed for at bygge en helt ny vej, der tjente det formål at være hovedfærdselsåre mellem Skandinavien og Europa. “Forudsætningerne om fri hastighed må være i orden” Andre talere var: borgmester Niels Albrechtsen, formand for gade- og vejudvalget Thorkild Olsen, stadsingeniør Laurentzius og driftsrevisor Holger Wium. (ØF 8. april 1952, s. 3)

1952 Kongelig måler og vejer

Køge har den eneste endnu aktive måler og vejer. Vejerboden på Havnen i Køge drives af kongelig udnævnt og privilegeret vejer – Nicolai Harder Lorange, som har stået bag vægten i 25 år. Vejerboden “dækker” store dele af Øst- og Midtsjælland. For 25 år siden målte man kul i tønder. Artikel i ØF den 9 april 1952 s. 4)

1952 Gustav Teilgaard, direktør, 50 år

Uddrag af en samtale i anledning af Gustav Teilgaards 50 års fødselsdag den 22. april 1952. Gustav Teilgaard er direktør for Gummifabrikken, som hans far grundlagde som “Den hvide by”. Der er en “energisk uorden” på hans kontor med gummistøvler på gulvet, gummisko på reolen, cykeldæk, gummislanger, svømmefødder, gummispande, gummiprøver af 117 forskellige slags. G. T. blev driftsleder i 1922 og i 1925, da aktieselskabet overtog fabrikken trådte han ind i ledelsen. G.T udtaler: “En stor fabrik + en lille by = betydeligt ansvar.” (ØF 19. april 1952 s. 2)

1952 Køge Skoleorkester skal uniformeres

Man vil om kort tid begynde en papirindsamling for at skaffe penge til skoleorkestret. Køge skoleorkesters Venner blev stiftet for et års tid siden, hvilket har haft en positiv indflydelse på økonomien. Lærer Mogens Koefoed udtaler, at “uniformering vil fremhæve nydelsen og ydelsen” Uddrag af artikel i (ØF 30. april 1952 s. 4)

1952 Dommer R. Ole Sørensen fylder 60 år

Artikel i anledning af dommer R. Ole Sørensens 60 års fødselsdag den 9. maj 1952. Han udtaler blandt andet:”Meningen må da være, at man skal føle sig tilfreds med arbejdet – og det gør jeg” – “Vi skal ikke “knalde” forbrydere, men få mennesker ud af dem”. R. Ole Sørensen har været dommer i Helsingør i 20 år og derefter i Lemvig inden han kom til Køge. I artiklen fortæller han om sit syn på juraen og forvaltningen af denne. Han udtaler, at han ikke i sin gerning har haft de rigtig store forbrydelser, men havde dog forræderisager efter krigen – de var rå og triste. Artiklen kan læses i (ØF 5. maj 1952 s. 3)

1952 Skolekoret opfører “De 24 timer”

Christensens og dr. Phil Sv. Møller Kristensens jazzoratorium, der opføres den 28. juni. Skolekoret har 60 medlemmer – Lærer P. Rendrup tager sig af instruktionen. ” De 24 timer” tager ca. halvanden time og klaverakkompagneres af Fru Thomasen. Desuden er der en tromme med, 2 trompeter samt en tuba, der alle kommer fra skoleorkestret. (ØF 19.juni 1952 s. 4)

1952 Blindes førerhunde

Onsdag aften den 2. juli 1952 holdes der en opvisning på Lovparken i Køge af Køge Hundeførerforening til fordel for Dansk Blindesamfund. Ved denne opvisning vil der blive fremført hunde, der er trænet op til alt politihundearbejde. Fra København kommer 3 blinde med deres hunde for at vise, hvordan en hund fører en blind person. De 3 hunde skal gå fra Køge Torv til Lovparken med fem minutters mellemrum, så publikum kan se, hvordan en førerhund arbejder. Der er ingen entre, men spejderne vil gå rundt med “bøsser”, som publikum kan lægge et beløb i til at støtte den gode sag. (ØF d. 1. juli 1952 s. 4)

1952 Ny katolsk præst i Køge

Pastor Olaf V. Sørensen forlader den katolske kirke i Køge den 9. juli 1952 og flytter til stiftelsen “Hoffmanns Minde” i København, Valby Langgade 117. Den nye præst bliver dr. phil. Peter van der Stock, der er præsteviet i Rom i 1934. Han er født i 1910. Han har virket siden 1935 – først 4 år på Færøerne og senere ved forskellige menigheder i Danmark (ØF 5. juli 1952 s. 4)

1952 Hjemmeværnsflotillens kutter står ud på togt.

Chefen for hjemmeværnsflotillen i Køge, telefonmester H. U. F. Hansen fortæller i et længere interview om arbejdet i flotillen og ønsker for fremtiden. Vedrørende uddannelsen er der 24 timers pligtig tjeneste om året. Der er 3 mand, der har bestået kystskipperprøven. Hjemmeværnsflotillens kutter står den 12. juli ud på sommerens togt. “Vor ønskedrøm er et togt, hvor vi ikke er bundet til hjemlig havn” udtaler H. U. F. Hansen (ØF 9. juli 1952 s. 3)

1952 Poul Erik Petersen, Køge Boldklub

Poul Erik Petersen – “Popper” er den første køgespiller, der spiller på det olympiske fodboldhold. Edvin Hansen var reserve i 1948 i London, men kom ikke i kamp. Det olympiske fodboldhold skal møde Grækenland den 14. juli 1952 i Tampere. (ØF 12. juli 1952 s. 5)

1952 Poul Erik Petersen scorede det første mål

Danmark besejrede Grækenland med 2-1 ved de oplympiske lege i Helsingfors. “Popper” scorede det første mål på hovedstød – billede side 1 Referat af kampen – ØF 16. juli 1952 side 2

1952 Fjernsyn i Køge er nu en realitet.

Fjernsyn i Køge er nu en realitet, men der kræves en meget høj antenne for at få gode modtageforhold. Den 19. juli prøvede man et fjernsynsapparat hos radioforhandler Biørn, “Radiohuset”, Nørregade. Antennen var 2 meter over tagryggen. Af og til var der en smule slør, og tonen svigtede en enkelt gang. I morgen tirsdag vil man prøve igen med en antenne der er et par meter højere. (ØF 21. juli 1952 s. 4)

1952 J. Chr. Jensen sælger sommerkjoler

Annonce: Fruekjoler fra størrelse 44 til 52 og ungpigekjoler fra størrelse 38 til 44. Kjolerne er til behagelig eftersyn i vores afdeling på 1. sal. Slogan: “Gå først til J. Chr. Jensen.” (Der er ikke oplyst priser) (ØF 1. august 1952 s. 7)

1952 Produkten Vestergade 26

Annonce: “Produkten”, Vestergade 26 annoncerer med at de køber gammelt brød, ko- og hestehår, aviser, gammelt jern og meget mere. Annoncen er opstillet som en tegning af effekterne, der løber ind i virksomheden og kontanterne strømmer ud i Rebslagergade. (ØF 8. august 1952 side 7)

1952 Dansk Andels Gødningsforretning på Køge Havn

På kun 3 måneder er det lykkedes, at rejse Dansk Andels Gødningsforretnings 4 nye bygninger på havnepladsen. (Søndre Havn) Kapaciteten er på godt 2.500 tons gødningsstof. Skal kunne tage den norske salpeter mens varen er billigst. Billede og tekst i ØF 4. september 1952 side 4) DAG’s bygninger dækker 770 m2 og det tog 7½ måned at få materialebevilling. Indvielsen var den 4. september og borgmesteren lovede, at “retiraderne”, der er genbo til byggeriet, vil blive fjernet. (ØF 5. september 1952 side 4)

1952 Formandsskifte i Køge Gymnastikforening

På generalforsamlingen den 16. september 1952 i Køge Gymnastikforening blev Holger Jensen, der tidligere har været formand valgt i stedet for Ejner Jørgensen. Formanden berettede blandt andet, at dame-eliteholdet for 5. gang havde vundet sjællandsmesterskabet og at karleholdet var blevet sjællandsmestre i A-rækken. (ØF 17. september 1953 side 6) (indtasterens egne bemærkninger: Holger Jensen = urmager Holger “Dik” Jensen og Ejner Jørgensen er mælkemanden fra Sygehusvej 35)

1952 “Nyhedsbladet for blinde og døvstumme”

Tidligere køgenser Jens August Hansen søn af restauratør fru Hansen, Svogers Gård er redaktør af landets mindste avis – “Nyhedsbladet for blinde og døvstumme”. Bladet udkommer i 35 eksemplarer og er trykt på Braille’s blindskrift – små ophøjede prikker. Jens August Hansen fortæller i en artikel om livet som blind-døv. (ØF 20. septembere 1952 side 2 og 4)

1952 Skoletandlæge fru Breum fortæller

Artikel med lederen af Køge Skoletandpleje, fru Breum. Skoletandplejen har virket siden 1946. Fru Breum fortæller blandt andet om skoletandplejen : “Som helhed er børnenes tænder meget dårlige, og det skyldes en stor del kosten.” “Krigsårenes simple kost viste sig at være den sundeste” “Mange fra første klasse har aldrig prøvet at børste tænder” “Bakterier fra huller i tænderne kan forstyrre fordøjelsen” (ØF 29. september 1952 side 2)

1952 “Wild West” orienteringsløb over 26 kilometer

Ny mand – en køgenser – Kurt Mortensen – vandt det hårde “Wild West” orienteringsløb foran favoritten Mogens Halbye. Knud Wørzner, Køge besatte 3. pladsen. Deltagerne mødtes lørdag aften den 4. oktober. Det 26 km lange løb foregik i klitterne ved Nymindegab, hvor deltagerne startede kl. 03,30 om morgenen. Løbet var opdelt i 2 etaper – nat-etapen vandt Mogens Halby, men i den samlede stilling vandt Kurt Mortensen i tiden 5 timer, 33 minutter og 22 sekunder imod Mogens Halby’s 5, 34, 15. (ØF 7. oktober 1952 side 6)

1952 10.000 besøgende på handelsgartnernes udstilling

10.000 besøgte gartnerudstillingen i week-enden. Det bekendtgøres at konkurrencer om, hvor mange æbler der var i det store æble – 636 stk.. Et fyrtårn bestod af 2257 æbler og en blomsterløgstand bestod af 750 blomsterløg. “Det forgiftede æble”- en af gæsterne – en dame – tog et æble fra udstillingen og smagte på det. En af udstillerne sagde henkastet til hende, at alle frugterne var sprøjtede – damen blev straks “dårlig”. Det oplyses, at frugterne selvfølgelig ikke var sprøjtede. (ØF 13. oktober 1952 side 4)

1952 “Tobak – fra snusdåse til cigar”

Køge-rariteter i tobaksmæssig henseende udstillet på Nationalmuseets særudstilling: “Tobak – fra snusdåse til cigar” – 3 køgensere deltager – Kalmar Larsen, Værftsgaarden, Henning Pedersen, Niels Juelsgade og Ivar Ammitzbøl, Engsvinget. (ØF 21. oktober 1952 side 4)

1952 Junckers Savværk har fået ny fabriksfløjte

Under overskriften “Ny lyd i Køge”. Blandt de mange fabriksfløjter er der nu kommet en ny lyd – som et tågehorn-, idet man på denne måde kan tilkalde gaffel-trucks. (ØF 22. oktober 1952 side 4) Indtasterens bemærkninger: (dette er længe før mobiltelefonernes tid)

1952 Nyt autokompleks indvies hos firmaet C. C. Smidt i Nørregade 64.

Indvielsen den 21. november af C. C. Smidts nye autokompleks bliver markeret med en kavalkade af de automobiler, General Motors har på programmet ved et optog gennem byen. (ØF 20. november 1952 side 4) På side 5 er der en halvsides annonce med billeder af bygningen – både ind- og udvendigt. Tekst: “Her er General Motors Forhandler” Den 21. november 1952 side 4 er der omtale af bil-kavalkaden samt et billede af politimester Vagn Bro på/i Danmarks ældste bil – en Olds Mobil

1952 Køge-lotterne som fikse og nydelige mannequiner.

Lørdag den 29. november 1952 var der mannequinopvisning på Teaterbygningen i Køge. Der vistes dragter, kjoler og frakker fra byens dametøjsforretninger. Hattene blev leveret fra “Dorette” v/fru Wørtzner og fru Lund Jensen, taskerne var fra sadelmager Christensen i Brogade. Erik Kureer og fru Thomasen spillede hyggemusik på pianetter. Autofirmaet Kureer viste det sidst nye i biler. (ØF 1. december 1952 side 4) I ØF den 29.november 1952 i der et oplæg til opvisningen. Overskudet går til lotternes arbejde. “Det er en god idé , at lade ikke-professionelle mannequiner vise tøjmoderne. De professionelle er åleslanke, og det ser nydeligt ud med en størrelse 40, men ikke sikkert i en størrelse 50”

1952 Forretningsoverdragelse af viktualieforretningen “Sture”

Annonce: Viktualieforretningen “Sture”, Tangmosevej 52 overdrages dags dato af Elly og Sture Sommer til Jens Vilhelm Christensen. Man anbefaler sig med alt i viktualier. (ØF 2. december 1952 side 7)

1952 125 biler skal til vurdering i Køge

På lørdag den 20. december 1952 skal 125 biler til vurdering på Køge Torv. Bilerne skal vurderes og synes med henblik på indkaldelse til “krigstjeneste”. Det er forbundet med bøde eller hæftestraf at udeblive fra synet. (ØF 16. december 1952 side 4)

1952 Den konservative kvindekreds’ 10 års jubilæum

Den 30. november 1952 havde Den konservative kvindekreds 10 års jubilæum, der afholdtes på Hotel Hafnia. Byrådsmedlem fru Anna Poulsen bød velkommen. Landstingsmand fru Lisbeth Hindsgaul sagde blandt andet “at kvinder i politik havde uforlignelige taktiske evner”. Man berørte eventuel ændring af grundloven, der ville berøre tronfølgen. Der var indlæg af pastor Gottschalck Hansen (ØF 16. december 1952 side 8)

1953 Hundehus på Køge Ås til 8.000 kr.

I forbindelse med de militære depoter på Køge Ås er man ved at opføre et hundehus til 8.000 kr. Huset får et særligt opvarmningssystem, der er indrettet således, at hundene ved deres legemstemperatur opvarmer huset. Man sparer et vagthold på 15 mand.
(ØF 3. januar 1953 side 4)

1953 Spejdernes nytårs-march gennem Køge

I går formiddags den 4. januar 1953 samledes de 4 spejderkorps og FDF på Torvet, hvor kommunelærer Valther Hansen holdt en nytårstale. Man marcherede derpå til højmesse i Køge kirke. (ØF 5. januar 1953 side 4)

1953 Næringsbreve udstedt

Fra politimesterens næringsprotokol oplyses, at der er udstedt næringsbreve til: Ellen Margrethe Carlsen som handlende i Bygårdsstræde 6 og som handlende og brændevinshandler Helge Frede Hedebo Jensen, Havnen 15, og som vognmand Richardt Pedersen, Østre Sandmarksvej 29 – alle Køge. (ØF 6. januar 1953 side 4)

1953 Køge bygger ny skole for 1,5 millioner.

Køge byråd vedtog i aftes den 6. januar 1953 at bygge en ny skole på arealet mellem Vordingborgvej og Egøjevej syd for Sdr. Viaduktvej for 1,5 millioner – hvoraf arbejder for 400.000 udskydes. Der er tale om et lavt byggeri over et ret stort grundareal. Man regner med, at Køge vil udvikle sig mest mod syd. (ØF 7. januar 1953 side 1)
Skitse over skolens placering kan ses i ØF den 10. januar side 3.

1953 Køge-skolerne må sende elever hjem – for få lærere til undervisningen.

2 klasser skoleelever måtte sendes hjem. Man havde ingen lærere på grund af sygdom – 9 lærere var syge. Lærerne rejser fra Køge på grund af boligmangel. (ØF 15. januar 1953 side 1)

1953 500 arbejdsmænd går for tiden arbejdsløse i Køge.

Af fagforeningens 1800 medlemmer er 500 arbejdsløse. På samme tid i fjor var der 400 arbejdsløse. En af årsagerne er at Gummifabrikken har afskediget ca 50 mand og garveriet Garvex 30 mand. (ØF 15. januar 1953 side 3)

1953 Tolvårig dreng drev på isflage 700 meter ud i Køge Bugt.

Under leg på Køge Nordstrand drev 12-årige Finn René Clement 700 meter ud i Køge Bugt. Han blev reddet i land af lodsbåden. (ØF 17. januar 1953 side 1)

1953 Hjemmeværnet i Køge hvervede adskillige medlemmer.

Efter det store propagandamøde for hjermmeværnet i aftes den 20. januar 1953, meldte der sig adskillige nye medlemmer til hjemmeværnet i Køge. Mødet fik en festlig optakt, idet hjemmeværnsregion VI

1953 Carlsen-Langes Legatstiftelse sætter i år rekord med 175.000 kr.

Carlsen-Langes Legatstiftelse har atter foretaget legatuddeling – og endnu en gang sat rekord med uddeling af 175.000 kr. imod 144.000 sidste år. De 60.000 kr. går til ansøgere fra Køge. (ØF 30. januar 1953 side 4)

1953 Chaufførernes syge- og hjælpekasse er nu en realitet.

I aftes den 30. januar 1953 holdtes stiftende generalforsamling for chaufførendes syge- og hjælpekasse – man regner med at kunne samle omkring 100 medlemmer.
Månedligt kontingent 2,50 kr.. Daglig hjælp på 6 kr. i 13 uger.
Bestyrelse: Svend Sørensen, Friis Madsen, Svend Larsen, Hans Pedersen og Emil Poulsen. (ØF 31. januar 1953 side 4)

1953 Køge Boldklub har skrevet kontrakt med en ungarnsk forboldtræner.

Den 40-årige Lajos Szendródi er fra begyndelsen af næste turnering engageret som træner i Køge Boldklub. Han deltog i 1936 på det ungarnske olympiadehold i Berlin. (ØF 31. januar 1953 side 6)

1953 De ældste elever i Køge fri mellem, ottende klasse, “skrive” billeder af linoleum.

Eleverne i Tøxens skoles ottende klasse er gået i gang med at skære i linoleum. Der er skåret motiver af fugle, dyr og huse – blandt andet “Norske Løve”. Lærer David Pedersen, der “står” for undervisningen udtaler, at dette er mere interessant end at tegne mønstre. Den dreng, der har “tegnet” “Norske Løve” har også taget fritiden til hjælp. En anden dreng har “tegnet” Kirkestræde 13 med den snoede skorsten. Motiverne fremgår af artiklen i (ØF 18. februar 1953 side 6A)

1953 Køge Byråd vil ikke have omsvøbsdepartement”.”

På byrådsmødet i aftes den 3. februar 1953 forelå der fra Den danske Købstadforening vedtægter for et påtænkt fælles lønorgan. Borgmester Albrechtsen er imod at skulle fraskrive sig retten til at forhandle lønproblemer. Organet er imidlertid dannet, men man kunne vente med at tilslutte sig. (ØF 4. februar 1953 side 3)

1953 De 80 heldige i Det socialfilantropiske Boligselskab har nu fået besked.

I går den 9. februar 1953 fik 80 familier besked om, at de er blevet foretrukket blandt 234 ansøgere til boligerne ved Vordingborgvej. De første 8 familier ventes at kunne flytte ind til maj – de sidste om knap et år. (ØF 10. februar 1953 side 4)

1953 Køge-skibet Dina Wal” sunket i nat ved Horsens.”

Skibet “Dina Wal” fra Wal Hansen´s rederi sprang læk i den hårde storm –  Skibsreder Wal Hansens 200 tons store motorskonnert er sunket. Besætningen på 4 mand er reddet. (ØF 12. februar 1953 side 1)

1953 Galanteri- og legetøjsforretningen Tip – Top” fejrer den 15. februar 1953 25 års jubilæum.”

Fru Julie Pedersen begyndte forretningen i Nørregade 24 for 25 år siden. Den er i 1932 og 1938 udvidet. Man har nu også en betydelig lædervareforretning. Manden – P. Pedersen – blev i 1941 brandinspektør. (ØF 12. februar 1953 side 4)

1953 Plan om at udvide Teaterbygningen

Ved et repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Fællesorganisation for Køge og Omegn er det vedtaget at udvide Teaterbygningen. Der skal bygges en ny scene ud til haven og en side-restaurant ud til Bag Haverne. Planerne vil blive forelagt til godkendelse på generalforsamlingen den 27. februar 1953. (ØF 14. februar 1953 side 4)
Referat fra generalforsamlingen (ØF 28. februar 1953 side 1)

1953 Køge kirke – tårnuret færdigt

Nu er alle 4 urskiver oppe igen på Køge kirke efter istandsættelsen. (ØF 20. februar 1953 side 4)

1953 Week-end stormen anrettede store skader i Østsjælland.

Week-end stormen anrettede skader i Køge. På Værftsvej i Køge løftede stormen taget af gasværkets brændselsskur og kastede det over vejen og ind på Køge Trævarefabriks terræn. Samtlige el-ledninger gik med i købet. En cyklist blev væltet ved klapbroen på Køge Havn og brækkede et ben. (ØF 23. februar 1953 side 1)

1953 Køge blev nummer

Smukke placeringer ved afslutningen af enkeltmandsturneringen i skak på Hotel Hafnia.
Følgende Køge-spillere placerede sig: Viggo Krogh nr. 1 i 1. klasse, Kaj Jacobsen nr. 3 i 1. klasse, Folmer Saxil nr. 4 i 2. klasse. (ØF 23. februar 1953 side 4)

1953 Jubilæumskoncert med fint resultat.

Køge Arbejdersangkor fejrede 10 års jubilæum i lørdags den 21. februar 1953 med et fyldigt program. Korets dirigent, organist Carl Larsen havde sørget for ligelig, varieret assistance. Heraf kan nævnes De blinde musikeres orkester under ledelse af Otto Lington, solisterne – koncertsanger Johs. Wahl og saxofonisten Eyvind Lorentzen. Desuden et svensk arbejdersangkor. (ØF 23. februar 1953 side 4

1953 Round Table-afdeling skal stiftes i Køge.

Det er meningen om kort tid at stifte en Køge-afdeling af den internationale forening Round Table – det runde bord”. Foreningen er for unge erhvervsdrivende under 40 år. (ØF 23. februar 1953 side 4)”

1953 Køgenser udtaget til pædagogkongres i USA til sommer.

En Køge-lærer, overlærer Johannes Jørgensen skal på en måneds rundrejse i USA. Sammen med 24 andre er Johannes Jørgensen udtaget blandt 125 ansøgere. Deltagerne betaler selv rejsen, medens ophold og ture i Amerika er gratis for udenlandske gæster. (ØF 24. februar 1953 side 4)

1953 Nummer 2 af 600 om bedste kjolemodel.

En ung køgenser, frøken Anne Margrethe Cosmus, datter af bagermester Cosmus,
der er 1. års elev på Tegne- og kunstindustriskolen for kvinder i København, har vundet 2. præmie i en stor teen-age konkurrence om bedste kjolemodel til unge piger. (ØF 28. februar 1953 side 4)

1953 Kassereren ville ikke have løn. Generalforsamling i Køge Fjerkræklub.

Formanden for Køge Fjerkræklub, tømrermester Hakon Petersen, Ølsemagle aflagde på klubbens generalforsamling beretning og omtalte heri de forskellige fester og arrangementer der havde været i det forløbne år. Man havde tidligere haft fest efter generalforsamlingen, men den er sløjfet grundet manglende tilslutning. Forslag om, at kassererposten skulle være lønnet blev stærkt imødegået af formand og kasserer. De havde påtaget sig hvervene af interesse og betalte selv fortæring ved møderne.
(ØF 9. marts 1953 side 4)

1953 Gave af Ingemann-manuskrifter til Det kgl. Bibliotek

Overretssagfører J. Galskjøt, Køge har skænket en række af Ingemanns manuskripter dels til Det kgl. Bibliotek og dels til Historisk Musæum for Sorø Akademi.
(ØF 9. marts 1953 side 4)
Der er den 25. oktober 1952 i ØF også skrevet om denne gave

1953 Fin udmærkelse til Gummifabrikken.

Kontrolrådet for “Dansk Arbejde” har ved sit sidste møde tildelt A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik i Køge, “Dansk Arbejde”‘s initiativdiplom. Diplomet tildeles virksomheder, der udviser et særligt initiativ ved fremstilling af danske industrivarer, dygtig rationalisering og igangsættelse af nye produkter. (ØF 6. marts 1953 side 4). Billede af overrækkelsen af diplomet samt omtale af generalforsamlingen den 14. marts 1953 kan ses og læses i ØF 13 marts 1953 side 4

1953 Træer på Assistens Kirkegård i Køge fældes.

Billede: Det smerter mange køgensere at se den smukke linde-allé på Assistens Kirkegård i Køge falde for sav og økse. Træerne er blevet for gamle og skrøbelige. (ØF 16. marts 1953 side 1)

1953 Kjøge Bank havde i 1952 et tilfredsstillende år.

Formanden for Kjøge Banks bestyrelse, købmand Johan L. Fursøe berettede om landets import og eksport på bankens generalforsamling den 16. marts 1953. For Kjøge Bank er likviditeten steget med 830.000 kr. (ØF 17. marts 1953 side 3 og 6).

1953 Gustav Teilgaard på Charlottenborg

H. C. Bärenholts maleri af direktør Gustav Teilgaard, Dansk Galoche- og Gummifabrik i Køge udstilles på Charlottenborg. Maleriet, som funktionærer på Dansk Galoche- og Gummifabrik lod male ved direktørens 50 års fødselsdag. (ØF 17. marts 1953)

1953 Dødningehoved eller bilvrag – som advarsel på Vordingborgvej – Søndre Viaduktvej.

Replikskifte mellem dommer R. Ole Sørensen og landsretssagfører Torsten Sørensen angående krydset Vordingborgvej – Søndre Viaduktvej, hvor der er sket mange uheld.
Dommeren bemærker, at Vordingborgvej faktisk burde lukkes ind mod Køge. Det tager jo ikke et halvt minut at køre den anden vej. Landsretssagføreren refererer til en af politimesterens udtalelser om at Køge Handelsstandsforening frygtede , at der i så fald ikke ville komme kunder til Køge. (ØF 18. marts 1953 side 4)

1953 Skarpe ord i Køge Byråd under skattedebat

Uddrag af budgetmødet den 19. marts: Ligningskommissionens flertals forslag til en ny ligningsskala viste sig på mindre punkter at være i strid med skattelovene.Byrådsmødet blev suspenderet i 5 minutter. Herefter blev forslaget vedtaget med 8 stemmer imod 5 (de borgerlige). (ØF 20. marts 1953 side 3 og 6)

1953 Køges nye socialinspektør

Fuldmægtig, skatterådsformand Helge Jensen blev i aftes i byrådsmødet (d. 19. marts) udnævnt til socialinspektør i en alder af 41 år. Efterfølger afdøde socialinspektør Chr. Petersen. (ØF 20. marts 1953 side 4)

1953 Pantefoged rykker ind som fuldmægtig i folkeregister og skattevæsen.

Pantefoged Helmuth Jørgensen blev i aftes i byrådsmødet (19. marts) udnævnt til fuldmægtig i folkeregister og skattevæsen. Helmuth Jørgensen er 44 år og har været i kommunens tjeneste i 30 år. (ØF 20. marts 1953 side 4)

1953 Direktør C. Gade, Køge valgt til medlem af landsnoteringsudvalget.

På slagteriernes delegeretmødes anden dag nyvalgtes direktør C. Gade, Køge til landsnoteringsudvalget i stedet for direktør J. Mehlsen, Slagelse, der ikke ønskede genvalg. (ØF 21. marts 1953 s. 1)

1953 Bør Køge Havn udvides?

Direktør Laurits Poulsen, Dansk Andels Kulforretning i Køge udtalte i et fødselsdagsinterview, at havneudvidelse måtte til, om handelslivets trivsel i Køge skulle fortsætte. Borgmester Niels Albrechtsen udtaler, at det efter hans mening må blive en udvidelse mod nord. Der er flere synspunkter i artiklen.
(ØF 21. marts 1953 side 3 og 6)

1953 Køge Sygekasse vedtog forhøjelse af samtlige kontingentsatser.

Køge Sygekasse vedtog på sit repræsentantskabsmøde i går d. 23. marts, at forhøje samtlige satser med 1 kr. pr. måned. Forhøjelserne er en følge af beklageligt høje medicinudgifter. Et uddrag af et 2 spalters referat. (ØF 24. marts 1953 s. 3)
Indtasterens bemærkninger: Det er ikke oplyst, hvad taksterne er steget til.

1953 Round Table-afdeling starter i Køge.

Ved et møde i aftes d. 23. marts på Teaterbygningen stiftedes en Køge.afdeling af Round Table. Den første formand blev disponent H. C. Nielsen, næstformand , landinspektør Højlund. Den nye afdeling er nummer 45 indenfor landsorganisationen. (ØF 24. marts 1953 s. 4)

1953 D U I opfører børneopera.

På torsdag den 26. marts opfører DUI i Køge en børne-opera skrevet af fru Lisbeth Kann og med musik af organist Carl Larsen. Landinspektør N. Herlow har instrueret.
(ØF 24. marts 1953 side 4)
Omtale af koncerten (ØF 27. marts 1953 side 4)

1953 Fint resultat i Køge Sportsmotorklub.

Køge Sportsmotorklub ligger i øjeblikket med Danmarks fineste klubresultater i forhold til klubbens størrelse. I sidste sæson har klubben af 77 starter opnået 16 1. pladser, 16 2. pladser 9 3. pladser 7 4. pladser samt 29 andre placeringer.
Bent Christiansen blev klubmester i senior solo ved klubmesterskaberne for 1952/53 i søndags den 22. marts 1953. (ØF 24. marts 1953 s. 6)

1953 Køge Borger- og Håndværkerforening har betydelig medlemstilgang.

På Køge Borger- og Håndværkerforenings generalforsamling i aftes d. 24. marts oplyste formanden, bankdirektør Søndergaard Nielsen blandt andet, at man havde tilgang af 44 nye medlemmer, 19 medlemmer var entet flyttet eller afgået ved døden. Udsigt til, at 1953 vil arte sig vel udtaler formanden.
Uddrag af referat i (ØF 25 marts 1953 side 3 og 6)

1953 Byggegrund anvises til salg

Annonce:
Byggegrund anvises til salg i Skovvænget, Robenheje, Grønningen og Ølby Lyng – billige priser. Nærmere ved Aa. Christiansen, ejendomskontoret, Marievej 9, Køge, telefon 430. (ØF 25. marts 1953 side 11)
.

1953 Limfabrikken har fået ny ejer.

Limfabrikken er blevet overdraget til frøken Grethe Hincheli efter fabrikant Kai Hansens død. Fabrikkens ledelse vil herefter blive varetaget af adm. direktør Bøje Nielsen.
(ØF 25. marts

1953 Der skal nu gang i Køge Skytteforening.

Efter at den nye skydebane er bragt i stand, lægger Køge Skytteforening nu ud efter 4 års pause. Man har fået indrettet en ny 50 meter skydebane på Køge Nordstrand.
Anlæggelsen af den nye skydebane havde kostet 250 kr. for foreningen og Helmer Pedersen fik stor anerkendelse for det frivillige arbejde, der var udført.
Til formand nyvalgtes Poul Petersen, da vognmand Lorentzen ikke ønskede at fortsætte.
Referat fra generalforsamlingen i aftes d. 24. marts på Hotel Hafnia. (ØF 25. marts 1953 s. 4)

1953 Grundstenen lagt for alderdomshjemmet.

Det nye alderdomshjem på Københavnsvej i Køge (Nørre Boulevard) fik hele tre grundsten at hvile på ved grundstensnedlæggelsen i går eftermiddags d. 26. marts. I en metalcylinder nedlagde borgmester Niels Albrechtsen et dokument, der fortalte om bygningens forhistorie og hvem, der havde opført den. Tillige blev byens aviser og nogle mønter nedlagt i cylinderen. Borgmesteren murede herefter grundstenen over, og for at gøre det ekstra godt lod man byrådsmedlemmerne, fruerne Poulsen og Davidsen mure yderligere en sten i. (ØF 27. marts 1953 s. d)

1953 Krematoriet ventes at være færdigt til næste år.

Dansk Ligbrændingsforening, Køge-afdeling holdt i aftes d. 27. marts generalforsamling på Hotel Hafnia. Formanden, kommunelærer Viggo Egelykke omtalte, at krematorieplanerne var godkendt af ministeren og blot ventede på at blive sendt ud fra kontoret. (ØF 28. marts 1953 s. 4)

1953 Køge Tennisklub får 2 nye røde baner.

Køge Tennisklub har holdt generalforsamling.Formanden, ingeniør Kann oplyste blandt andet, at man får 2 nye røde baner, ganske vist på betingelse af en forhøjelse af lejen til kommunen, hvilket igen betyder en hårdt tiltrængt forhøjelse af kontingentet. Det blev vedtaget til at ligge på 40. kr. for første aktive medlemskab, 25 kr. for det næste og uændret 10 kr. for juniores. (ØF 30. marts 1953 s. 6)

1953 Mødrehjælpen i Køge har vokset sig stor.

Mødrehjælpen havde på et år 1.475 ekspeditioner, heraf var 178 hus-og hospitalsbesøg. Det fremgår af journalen, at 37% var ugifte, fraseparerede eller enker og 63% gifte eller fraskilte. Støtteforeningen, hvis formand er Kirsten Hjarsø, har uddelt 522 stykker børnetøj til 141 børn. Formanden omtaler endvidere hvorfra støtteforeningen modtager tilskud. Kirsten Hjarsø er gift med tidl. Kæmner Sigfred Hjarsø. (ØF 15. april 1953 s. 6)

1953 Køge Andels-Svineslagteri har vedtaget driftsfonden.

Ved en ekstraordinær generalforsamling i formiddags vedtog Køge Andels-Svineslagteri oprettelsen af den driftsfond. (ØF 16. april 1953 s. 1)
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling hvori lovændringerne for Svineslagteriet omtales kan læses i (ØF 17. april 1953 s. 4)

1953 Prisstigning på billetter fra Køge.

Fra 1. maj stiger billetpriserne ved DSB. En enkeltbillet Køge-København kommer til at koste 4,90 kr. og en dobbeltbillet 8,90 kr. Køge-Roskilde henholdsvis 1,40 kr. og 2,60 kr. og Køge-Herfølge henholdsvis 0,60 kr. og 1,10 kr.. (ØF 16. april1953 side 4)

1953 I morgen klokken 9 åbner borgmesteren afstemningen i Køge.

Valg 21. april 1953:
Folketingsvælgerne stemmer i teatersalen på Teaterbygningen og landstingsvælgerne stemmer i verandaen. Der er 6.572 folketingsvælgere og 4.962 landstingsvælgere. (ØF 20. april 1953 s. 4).
Der er valgaftensudsendelse i fjernsynet 21. april 1953.

1953 Valgaften i fjernsyn.

Køgenserne kan ved Østsjællands Folkeblad følge fjernsynets særlige valgudsendelse. Der vil i Bygårdsstræde blive installeret et fjernsynsapparat, så man fra gaden kan følge med i valgresultaterne for folketingsvalget og landstingsvalget i dag.
(ØF 21. april 1953 side 4)

1953 Venstre-mandat gik til Odense.

Politimester Vagn Bro, der var opstillet i Koldingkredsen ved folketings- og landstingsvalget d. 21. april 1953, opnåede en stemmefremgang på henved 700 stemmer. Det var imidlertid ikke nok, så tillægsmandatet gik til Odense.
(ØF 23. april 1953 side 3)

1953 Hvidtølsbryggeri i Køge

Niels Jørgen Kristensen, Glentevejs Forlængelse har til Køge Politi’s næringsprotokol anmeldt at ville oprette hvidtølsbryggeri. (ØF 23. april 1953 side 4)

1953 Brand på losseplads

Lørdag eftermiddag d. 25. april opstod der en større brand på nat-renovationens losseplads bag Grønningen i Køge. Kriminalpolitiet konstaterede, at branden var påsat. Der var en bæk i nærheden, hvorfra man kunne pumpe vand. Under og efter branden var der en frygtelig stank over hele kvarteret omkring lossepladsen.
(ØF 27. april 1953 side 4)

1953 Trævarefabrikken reddet ved havnebranden.

Branden, der opstod i den nedlagte oliemølles lagerbygning, nåede ikke at brede sig til andre virksomheder. Brandvæsenet søgte at holde ilden i ave med vand fra 7 strålerør, idet man straks var opmærksom på og søgte at undgå faren for en brand i den tilgrænsende Køge Trævarefabrik. Ved branden hærgedes A/S Kemisk Værk Køge’s store lager af jordfarver til en værdi af 50.000 kr. – (større omtale + foto).
(ØF 28. april 1953 side 1)

1953 Skeletfund ved byggearbejde i Køge.

Ved Dansk Frø- og Silokompagni i Vestergade 30 er murermester Hoffmanns folk stødt på et skelet i forbindelse med en udgravning. Skelettet er sikkert fra en gammel munk skriver avisen.
Indtasterens bemærkninger: St. Gertruds kapel har ligget på stedet. Klosteret var på sydsiden af Vestergade. (ØF 30. april 1953 side 1)

1953 Bagersvend R. Th. Nielsen fejrer 40 års jubilæum.

Bagersvend i Arbejdernes Fællesbageri R. Th. Nielsen, Quistgårdsvej fejrer 1. maj 1953 40 års jubilæum. R. Th. Nielsen har været medlem af ligningskommisionen i 17 år, og siden 1946 medlem af menighedsrådet. Er også kendt for sit store arbejde i aftenskolen. (ØF 30. april 1953 side 4)

1953 80 Køge-borgere under husvildeforsorg.

Bolignøden er langt fra afhjulpet understregedes det på Køge Lejerforenings generalforsamling i aftes d. 29. april. Det er allemandssag at få gjort ende på bolignøden sagde formanden I. C. Darup. 18 familier , som tilsammen udgør 80 individer, står under husvildeforsorg. (ØF 30. april 1953 side 4)

1953 Forsøgsfabrikken i Køge er nu kommet i gang.

Junckers Savværks nye forsøgsfabrik i Køge, der skal beskæftige sig med fremstillingen af den såkaldte halvkemiske cellulose-mass er nu kommet i gang. Civilingeniør Jørgen Schmidt er udnævnt til forstander for centrallaboratoriet og Olaf C. Frederiksen til direktør. (ØF 6. maj 1953 side 1)
Der er et billede i avisen den 7. maj 1953 side 3

1953 Køge kommune låner 285.000 kr. til skole-byggeriet.

Der forelå på Køge byråds møde i aftes d. 5. maj meddelelse fra undervisningsministeriet om, at ministeren havde anbefalet materialebevilling til opførelse af første afsnit af skolen i Sønderkøge.Kommunernes Pensionsforsikring tilbyder et lån på 285.000 kr. (ØF 6. maj 1953 side 3

1953 Gang i arbejdet med flisebelægning af Køges fortove.

Der er skred i arbejdet med flisebelægning af fortovene i Køge. Stadsingeniøren oplyser, at alle villaveje i Køge vil være flisebelagt i løbet af et par år. (ØF 7. maj 1953 side 4)

1953 Nye hurtigtogsforbindelser fra Køge mod nord og syd.

Ved den nye sommerkøreplan for DSB, der træder i kraft 17. maj 1953, vil Køge igen blive gennemgangsled for internationale togforbindelser. Et hurtigtog til Grossenbrode, der afgår fra København kl. 18,23 standser i Køge kl. 19,14 og holder 1 minut.
(ØF 8. maj 1953 side 1)

1953 Køge Handelsstandsforening har holdt generalforsamling.

Formanden, købmand Johan L. Fursøe udtaler blandt andet, at prisskiltning burde være en frivillig sag. Formanden bemærkede, at de sidste rationeringer var faldet bort. Farvehandler Mortensen blev genvalgt til bestyrelsen. Til revisor genvalgtes købmand Ole Langkilde og sparekassedirektør Harry Jensen. (ØF 8. maj 1953 side 3 og 4)

1953 Køge Roklubs nye både kom til at hedde Køge” og “Let”.”

De 2 nye både blev døbt af henholdsvis borgmester Niels Albrechtsen (Køge” og politimester Vagn Bro (“Let”) i forbindelse med roklubbens propaganda week-end – 16. – 17 maj. (Foto af begivenheden) (ØF 18. maj 1953 side 6)”

1953 Ny forstander for Køge Handelsskole.

Kommunelærer Mogens Koefoed er blevet udnævnt til Køge Handelsskoles forstander. Han afløser til efteråret den nuværende forstander, stadsskoleinspektør P. A. Klein, der har ønsket at trække sig tilbage. (ØF 20. maj 1953 side 4)

1953 Skolebørn kikker i dag ind i fremtiden.

Siden 1946 har retningslinierne i loven om offentlig erhvervsvejledning for alle unge, som rigsdagen vedtog 28. marts 1953, været gennemprøvet ved otto arbejdsanvisningskontorer landet over, og disse forsøg har vist, at der for tiden er et ret stort behov for erhvervsvejledning. Ved Køge skolevæsen begyndte småforsøgene i skoleåret 1950-51. (ØF 21. maj 1953 side 4)

1953 Amtsrådsmedlem Martin Jensen formand for Køge Skatteråd.

Efter sin udnævnelse til socialinspektør måtte Helge Jensen bede sig fritaget for hvervet som skatterådsformand. Amtsrådsmedlem Martin Jensen vil blive ny formand. Driftsrevisor Holger Wium rykker ind som nyt medlem. (ØF 22. maj 1953 side 1)

1953 Ja, min Ole skal nu op i mellemskolen.

Uddrag af interview med stadsskoleinspektør P. A. Klein om forældrenes ambitioner og elevernes kvalifikationer til mellemskolen. Senere års stigende krav fra handel, håndværk og andre erhverv til de unges kvalifikationer har skaffet skolerne et slet ikke så let løseligt problem på halsen. De unge skal have sig en eksamen om de så egner sig derfor eller ej.
De fine fornemmelser råder i mange tilfælde over hensynet til barnets evner. Reaktionen er hos forældrene ofte den, at barnet efter et par år i mellemskolen får lov at holde op, fordi evnerne ikke slog til og så står de der med håret ned ad nakken.
(ØF 23. maj 1953 side 2)

1953 Nyt villakvarter vokser op på Vordingborgvej Vest”

Det drejer sig om 30 enfamilieshuse med fjernvarme. 20 er allerede tegnet. Indskudet bliver kun 2.450 kr. af opførelsessummen på 48.050 kr. Grundene sælges for 8,50 kr. pr. m2. Byggeriet ligger overfor Skovparken på den modsatte side af Ringvejen.
Artikel i ØF den 27. maj 1953 side 4.

1953 Byggegrunde i Skovvænget og Blegdammen

Annonce: 14 byggemodne, delvis opfyldte byggegrunde i Skovvænget og på Blegdammen til salg for rimelige priser og fordelagtige vilkårHenvendelse til landsretssagfører V. Gr

1953 Livredning er svømningens formål og svømningens perle.

Køge Svømmeklub indledte den 24. sæson med den traditionelle standerhejsning i lørdags den 29. maj 1953. Formanden Alfred Jonassen og træneren gennem en lang årrække Aage Gertsen holdt taler. Træneren sagde blandt andet: Livredning er svømningens formål og svømningens perle”Standeren blev hejst af en af klubbens kvindelige svømmere – Anne Marie Cosmus. (ØF 1. juni 1953 side 6)”

1953 Køge Kolonihaveforenings 40 års jubilæum.

40 års fest i Køge Kolonihaveforening blev i går den 3. juni markeret ved en lille højtidelighed. Borgmester Niels Albrechtsen hejste flaget, som var skænket af købmand Georg A. Hedager. Borgmesteren lykønskede foreningen med de 40 år. Der var tillige taler af formanden Hans Poulsen og jordudvalgets formand Thorkild Olsen.
(ØF 4. juni 1953 side 4)

1953 Køge-Solrød-ruten nedlægges.

Rutebilejer K. V. Larsen, Køge har anmodet myndighederne om tilladelse til at nedlægge bus-ruten Køge-Solrød, der blev oprettet den 18. december 1952. Passagerantallet er for ringe til at ruten kan svare sig økonomisk. (ØF 9. juni 1953 side 4)

1953 Kommandocentral på Vordingborgvej.

Der er nu truffet endelig aftale om, at kommandocentralen, som skal træde i kraft i en katastrofe- eller krigssituation, skal huses i Køge Socialfilantropiske kompleks på Vordingborgvej. Rummene vil få 48 cm tykke vægge og loftet sikres med 20 cm jernbeton. Kommandocentralen vil stå færdig først i 1954 og vil rumme melderum, 2 lokaler til politi og civilforsvar, hvilerum, toiletter og ventilationsrum med gassluser.
I alle boligselskabets blokke er der indrettet sikringsrum med tykke vægge og lofter.
(ØF 10. juni 1953 side 4)

1953 Centralbiblioteket får aflægger på Stevns-fortet.

Efter anmodning fra Forsvarets Velfærdstjeneste opretter centralbiblioteket i Køge en afdeling for de henved 200 værnepligtige på Stevns-Fortet. Orlogsgasterne skal selv passe biblioteket. (ØF 11. juni 1953 side 3)

1953 Røg fra en lem gav første melding om faretruende silo-brand i Køge.

Branden opstod i går eftermiddag – d. 11. juni – i Junckers Savværks store spån-silo, som indeholdt 50 ton. Brandvæsenet blev tilkaldt 2 gange – først på eftermiddagen og sidst kl. 21,30. Ved 4 tiden i morges begyndte oprydningsarbejdet.
(ØF 12. juni 1953 side 4)

1953 Kunst, øl og sodavand

For et halvt år siden udstillede kunstmalere fra Køges svenske venskabsby Kristianstad og fra Køge en række af deres værker på Dansk Galoche og Gummifabrik i Køge.
Efter svenskerudstillingen er man begyndt at hænge malerier op i marketenderiet på gummifabrikken. Målet er 25 – 30 stykker, som indkøbes af fællesklubben.
(ØF 12. juni 1953 side 4)

1953 Køgenserne lå som sild i en tønde på Køges badestrande.

4000 på Søndre Strand lå som sild i en tønde. Vandet nåede op på 21 grader. Flere skoldede rygge og hedeslag, som samariterne måtte tage sig af.
(ØF 15. juni 1953 side 4)

1953 Fjernvarmeanlægget på Køge-skolerne.

I går d. 15. juni åbnedes tilbudene på fjernvarmeanlæget, der skal betjene Brochmands og Tøxens skoler. Anlægget skal ligge bar kommunens boliger ved All

1953 90 vogne kørte Køges gamle på skovtur.

80 personbiler og 10 busser kørte med over 400 aldersrentemodtagere på udflugt til Slagelse, hvor man fik kaffe i pavillonen i det smukke anlæg. Ved 19 tiden var der en festlig afslutning på Teaterbygningen. For at undgå kortegekørsel blev bilerne sendt afsted når de var fyldt op, og man kunne selv bestemme hvilken vej man ville køre til Slagelse, hvor man skulle være til en bestemt tid. Chaufførerne anstrengte sig for, at de gamle skulle få set noget af det herlige sommerland. (ØF 17. juni 1953 side 4)

1953 Skoleåret præget af lokale- lærer- og pladsmangel.

Stadsskoleinspektør P. A. Klein beretter om skoleåret 1951-52. Nogle lærere og skolepsykologen beretter om forskellige aktiviteter, som er foregået hen over skoleåret. Skolernes 65 klasser med i alt 1534 børn. Årsberetnning for Køges skoler – 1

1953 Seks skoleelever fra Køge fik udmærkelse.

34 køgensere har bestået realeksamen og 51 mellemskoleeksamen. Alle er nævnt ved navn og forældre i parentes med stilling. – 1½ spalte. (ØF 23. juni 1953 side 4)

1953 Køge Skoleorkester vil lave sin egen lille byfest”

På lørdag den 27. juni glider Køge Skoleorkesters dyrebakke-arrangement af stablen. 30 vogne i optog gennem Køge. Asfaltbal mellem boderne i skolegården ved Tøxens skole. Formålet er at skaffe midler til skoleorkesteret, så det efterhånden skulle blive i stil med St. Jørgens Garden i Vordingborg. (ØF 23. juni 1953 side 4)
Der bringes 3 billeder fra optoget gennem byen (ØF 29. juni 1953 side 1)

1953 1600 til spejdernes Sankt Hans-fest

I går aftes den 23. juni holdt de uniformerede spejderkorps, KFUM og KFUK spejderne, de gule spejdere, blå pigespejdere, FDF’ere og DUI’ere deres traditionelle Sankt Hans-bål på spejderengen i Køge. Afslutning på Køge Torv med tale af borgmester N. Albrechtsen. (ØF 24. juni 1953 side 4)

1953 Det omstridte skilt skal bort.

Indenrigsministeriet har nu truffet afgørelse om købmand Hedagers meget omtalte neonskilt i Nørregade. Ministeriet har besluttet at følge byrådets afgørelse – skiltet skal fjernes, da det er betydeligt større, end der var givet tilladelse til.
(ØF 26. juni 1953 side 4)

1953 Fra Køge skoleorkesters sommerfest.

Køge Skoleorkesters store sommerfest indbragte 40 kilo penge. Det vellykkede arrangements succes har sikret orkesterets eksistens indtil videre.
(ØF 29. juni 1953 side 4)
Der bringes 3 billeder fra optoget gennem byen (ØF 29. juni 1953 side 1)

1953 Kun få respekterer stop for hovedvej.

Premieren for den nye færdselsbestemmelse for stop for hovedvej har ikke været god – i hvert fald ikke ved Køge. 98 procent kører frem uden at stoppe. Fra søndag den 5. juli 1953 vil det koste 80 kr. ikke at respektere stopreglen. Ikke alle stoptavler er opsat endnu. (ØF 1. juli 1953 side 1)

1953 166.000 kr. for at få Vordingborgvej Vest gjort byggemodent.

Anlægsudgifterne til vejene A1 og A2 samt vej C (de 40 huse) søges godkendt som beskæftigelsesarbejder med tilskud fra staten. Det indstilles, at arbejderne bringes til udførelse ved kommunens egen foranstaltning. Anslået udgift 166.000 kr.
(ØF 2. juli 1953 side 4)

1953 Produkten flytter.

Halv-sides annonce med skitse over flytningen fra Rebslagergade/Vestergade 26 til Toldbodvej i morgen den 3. juli 1953. Annoncen indeholder tegninger over alt, hvad der handles med. (ØF 2. juli 1953 side 7)

1953 Den nye toldforvalter i Køge.

Fra 1. september 1953 er toldforvalter P. O. la Cour, Viborg udnævnt til toldforvalter i Køge. P. O. la Cour, der er 58 år startede i toldvæsenet i 1912 og har gennem tiderne haft stillinger ved toldvæsenet i flere danske byer – sidst pr. 1. marts 1945, hvor han blev udnævnt til toldforvalter i Viborg. (ØF 15. juli 1953 side 4)

1953 Agnes Christensen, Magrethevej 2 fylder 75 år.

Pensionatsværtinde Agnes Christensen, Margrethevej 2 fylder 75 år den 19, juli 1953.
Fru Christensen er kendt i Køge som en elskværdig dame. Hun er talrige gange blevet interviewet både i radio og andre steder, hvor hun har udtalt sig om ganske dagligdags ting. Fru Christensen bliver kaldt farmor – ikke mindst af sine børnebørn, men også af de mange pensionærer, der i årenes løb har besøgt hende. (ØF 17. juli 1953 side 4)

1953 En stor benzintank flyder rundt i Køge Havn.

Benzintanken skal sammen med yderligere en Esso-tank bugseres til benzinøen i København. Et underjordisk tankanlæg i Køge vil fuldt ud kunne erstatte de 2 tanke.
(ØF 17. juli 1953 side 1)
Billeder af bugseringen bringes i avisen den 18. juli 1953

1953 Nu bliver det til noget med parkeringen ved stationen

Posthusets have ryddes og inddrages til cykelparkering. Der skal være plads til 100 – 150 cykler i cementstativer.
Indtasterens bemærkninger: Det er det gamle posthus på Ivar Huitfeldtsvej.
(ØF 17. juli 1953 side 4)

1953 Vandrerne er gået hen og blevet cyklister.

Der trampes i pedalerne og der vandres i de store støvler. Besøget på Vandrerhjemmet kulminerer i disse dage. Et stoppested på vejen sydpå. Gennemsnitsalderen er under 20 år. Der har allerede været mellem 2500 og 3000 overnatninger oplyser bestyrer Gunner Jensen. Hovedparten af de besøgende er danskere, men der kommer også mange fra Tyskland, Holland, Sverige, Norge og England. (ØF 21. juli 1953 side 4)

1953 Køge Byhistoriske Arkiv påkalder borgernes interesse.

Artikel om Køge Byhistoriske Arkiv.
En gammel Køgeborger stod en dag og talte med en yngre borger. Den ældre fortalte, at han skulle hjem og brænde nogle gamle fotoalbum. Den yngre foreslog, at han viste dem til Køge Byhistoriske Arkivs arkivar, overlærer Carl Weber. Carl Weber udtaler, at alt for meget gammelt skrammel” bliver kasseret. (ØF 23. juli 1953 side 4)”

1953 En hel gade som udstillingslokale.

Barbermester og kunstmaler Aage Sewerin pryder Ivar Huitfeldtsvejs facader med kunst. Aage Sewerin vil vise et udvalg af sine arbejder siden 1938 – 15 oliemalerier, 80 træsnit, raderinger og akvareller. Udstillingen foregår i week-enden 25. og 26 juli 1953.
I artiklen er afbilledet et selvportræt af Aage Sewerin. (ØF 24. juli 1953 side 4)

1953 Det nye silopakhus ved Køge Havn bliver opført efter de mest moderne byggemetoder.

Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer udvider sit anlæg med et nyt silopakhus ved havnen. Støbeformen løftes til vejrs efterhånden som støbningen skrider frem. Siloen bliver 25 meter høj. Der anvendes for første gang byggekran i Køge.
(ØF 25. juli 1953 side 4)

1953 Krematoriebyggeriet begyndte i dag.

Efter at grunden er blevet skovet, tog man i dag de første spadestik. Tagkonstruktionen vil formentlig kunne rejses i oktober oplyser arkitekt Aage Madsen.
(ØF 4. august 1953 side 4)

1953 Sognegård i det nye centralbibliotek.

Der skal foretages en del til- og ombygning ved det gamle alderdomshjem i Kirkestræde.
2 nye bygninger skal tilbygges. Det er meningen, at byggeriet skal være stort nok 40 – 50 år frem i tiden. Det ældste bindingsværkshus bliver ikke berørt.
På 1. sal vil der blive indrettet sognegård. (ØF 5. august 1953 side 4)

1953 Gammel losseplads åbner for sine hemmeligheder.

Tolv interessante fund på hjørnet af Allégade og Kirkestræde under udgravningerne til beboelseshusene ved Brochmands skole. Blandt andet værdifuld kakkel og smukke fadskår. Museet har skænket en dusør til arbejderne, der har foretaget udgravningen. (ØF 6. august 1953 side 1) Der er billede af kaklerne i avisen den 7. august.

1953 Der skal indrettes selskabslokaler i den nye logebygning.

Odd Fellow-logen købte for 1½ års tid siden Jernbanegade 10. Der bliver også restauration, men kun i tilknytning til selskabslokalerne, der vil stå færdige til november. Der skal bygges loge og festsal i haven.  (ØF 6. august 1953 side 4)

1953 Arkitekt Urban Kindberg fylder 60 år.

På søndag den 9. august 1953 fylder arkitekt Urban Kindberg 60 år. Han er søn af murermester Kindberg. Blev arkitekt hos arkitekt Sylow og overtog firmaet efter dennes død. Urban Kindberg har medvirket i flere store byggerier – blandt andet elektricitetsværket og Teknisk Skole. (ØF 7. august 1953 side 4)

1953 Køge Kricket-drenge blev københavnsmestre.

Køge vandt københavnsmesterskabet i går den 9. august med en halvleg og 47 points.
Det er første gang et københavnsmesterskab går til provinsen.
Holdet bestod af følgende: Preben Hansen, Niels E. Jensen, Ove Willumsen, Teddy Petersen, Bent Kock, Ernst Sørensen, Finn Petersen, Leif Sonberg, Ole Jørgensen, Knud Andersen og Kjeld Nielsen. (ØF 10. august 1953 side 5 og holdopstillingen den 8. august 1953 side 5)

1953 Ansat som dommerfuldmægtig.

Som dommerfuldmægtig ved retten i Køge Købstad m. v. har justitsministeriet ansat sekretær ved Københavns Byret, Hans Thorgils fra den 1. august 1953 at regne.
Fuldmægtig Thorgils har siden 1. februar 1952 været konstitueret som dommerfuldmægtig ved Køge Ret. (ØF 11. august 1953 side 4)

1953 Radioens program starter.

Det fremgår af programoversigten, at den 16. august 1953 er første gang man sender program 2 i radioen. (ØF 14. august 1953 side 8)

1953 Kendt idrætsægtepar fra Falster søger luftforandring i Køge.

Knud Børge Rieck er en kendt kricketspiller, som vil spille for Køge Kricketklub. Fru Rieck er kendt indenfor kvindegymnastikken. K. B. Rieck har fået ansættelse ved kommunekontoret i Køge, hvor han vil få lejlighed til at komme i alle afdelingerne indenfor kommunalvæsenet. (ØF 14. august 1953 side 2)

1953 Det spændende øjeblik, da barnet begynder et nyt liv.

Den første skoledag er forældrene som regel mere nervøse end børnene. Syv-årige Køge-børn skal på mandag den 17. august 1953 på deres hidtil mest spændende spadseretur, når de skal starte i skolen. Den første uge går børnene kun i skole 2 timer dagligt. (ØF 15. august 1953 side 3)

1953 Elektrisk bedøvning på Svineslagteriet i Køge.

Fra 1. april 1954 gennemføres bestemmelsen om, at alle husdyr skal være bedøvede inden de slagtes. Køge Andels Svineslagteri har installationerne til denne metode. For hjemmeslagtningen betyder den nye bestemmelse, at dyrene ikke må stikkes, men bedøves med en hammer. (ØF 15. august 1953 side 4)

1953 Bilisterne bliver hængt ud” når der er telefonbesked.”

Første telefonbesked-tavle på Sjælland er blevet opsat på hovedvej 2 ved Køge. Tavlen er opstillet ved Zone Redningskorpsets station umiddelbart nord for Københavnsvejs udmunding i hovedvejen. Bilistens bilnummer bliver sat op på tavlen, så han kan få overrakt telefonbeskeden – det er ganske gratis. (ØF 15. august 1953 side 3)
I avisen den 17. august 1953 er der et billede af tavlen

1953 3000 var til Fagenes Fest i går.

Fagenes Fest indledtes lørdag den 15. august 1953 på Køge Stadion i overværelse af 1000 voksne. Om Søndagen drog et morsomt, men mindre optog gennem gaderne. På Stadion var der blandt andet fodboldkamp mellem bagere og skorstensfejere, der spillede i arbejdstøj og medbragt mel og sod, som blev kastet på modstanderen således at han skiftede farve. (ØF 17. august 1953 side 4)

1953 Rudolf Collstrop død i Tyskland.

Legationsråd Rudolf Collstrop døde i går den 16. august 1953 under et ophold i Baden Baden i Tyskland – 71 år gammel. Rudolf Collstrop var søn af Andreas Collstrop, der i 1888 byggede svelleskæreri i Køge. (ØF 17. august 1953 side 4)

1953 Tre sjællandsmesterskaber i svømning gik til Køge.

Juniormesterskaberne i svømning blev i går den 16. august afholdt på Køge svømmestadion. Anne Margrethe Cosmus blev mester i 100 m brystsvømning og Arvid Asp blev mester i 25 m fri svømning plus 25 m bjergning i ny mesterskabsrekord – 0,42. Endelig vandt Køge i 3 gange 50 m holdkapsvømning.
(ØF 17. august 1953 side 5)

1953 Forhenværende købmand Lars P. Knudsen, Køge er død 68 år gammel.

Forhenværende købmand i Lille Skensved Lars P. Knudsen flyttede til Køge for 10 – 12 år siden, hvor han arbejdede på Køge Isværk og samtidig var portner i Odd Fellow-logen.
Lars P. Knudsen døde den 21. august 1953 efter længere tids sygdom.
(ØF 24. august 1953 side 4)

1953 Rideopvisning af Don-Kosakkerne.

Mandag den 31. august 1953 giver de verdensberømte Don-kosakker opvisning på Vasebækgårdens marker ved Ringstedvej til fordel for St. Georgsgildets Lejrfond.Annonce, billede og omtale i avisen (Ø F 28. august 1953 side 4)
I avisen den 1. september omtales opvisningen.

1953 Rejsegilde på det nye alderdomshjem.

I går den 2. september 1953 blev der holdt rejsegilde på det nye alderdomshjem på Københavnsvej. Det kan ventes færdigt til indvielse om ca. 10 måneder.
(ØF 3. september 1953 side 4)

1953 Grundstensnedlæggelse til det nye krematorium.

I går den 3. september 1953 var der grundstensnedlæggelse til det nye krematorium.
Efter planerne vil der kunne holdes rejsegilde omkring 1. november 1953. Borgmester Niels Albrechtsen nedlagde den 1. grundsten og pastor Åge Madsen den 2. grundsten. Den 3. grundsten blev nedlagt af formanden for menighedsrådet Valdemar Jensen.
2 sten lå forkert, idet den afhuggede flade på stenene kom til at vende udad.
Da mureren bagefter ville rette fejlen, insisterede arkitekt Aage Madsen på, at stenene skulle blive liggende – og derved blev det. (ØF 4. september 1953 side 4)
Billede i avisen af det igangværende byggeri den 3. september 1953.

1953 300 drenge blæser Køge en march.

Frivilligt Drenge Forbund har i år landsstævne i Køge. Det holdes i week-enden 12. og 13. september 1953. I stævnet deltager 300 drenge fordelt på 3 orkestre.
Drengene kommer fra kredsene øst for Storebælt og skal overnatte på henholdsvis Brochmands skole og vandrerhjemmet. Der bliver søndag eftermiddag koncert på Køge Stadion og tappenstreg gennem byen til Køge Torv – om formiddagen har drengene deltaget i højmessen i Køge kirke. (ØF 5. september 1953 side 4)

1953 Nyt boligbyggeri i gang.

Social-filantropisk boligbyggeri’s bestyrelse har énstemmigt besluttet, at opføre endnu en karré med 8 lejligheder ved Gyvelvej/Tjørnevej. Der er 7.000 kr. til overs af private midler.Der kræves 8.000 kr. for at få statstilskud og kommunalt tilskud. De sidste 1.000 kr. er tilvejebragt. (ØF 7. september 1953 side 4)

1953 Dramatisk episode ved Køge Havn.

Havnefoged Mortensen slået ned af rasende mand i går den 7. september 1953. Manden var ved at fjerne nogle brædder, der var lagt ned mellem skinnerne; Dette blev påtalt af havnefogeden, som bad den ældre mand om at lægge brædderne på plads. Manden blev så rasende, at han tog et bræt og slog havnefogeden for panden. Politiet kom og tog sig af den ældre mand. Havnefogeden blev lappet sammen med 3 klemmer af en læge. (ØF 8. september 1953 side 4)

1953 Bude antages

Annonce:
Heldagsbud – evt. senere som lærling, Køge Installationsforretning.
Konfirmeret bydreng – Blomstercentralen, Nørregade 24.
Rask bydreng – Jørgen M

1953 Ufaglærte opkvalificeres

Tidens mekanisering medfører store krav til arbejdsmandens dygtighed. Arbejdsteknisk skole i Køge begynder skoleåret 15. september 1953. Der undervises bl. a. i dansk, regning, motorlære, maskinteknik m. m. Eleverne rekrutteres blandt ufaglærte arbejdere.
En af de tidligere elever udtaler:Hvorfor lære dansk og regning når man kan håndtere en skovl – jeg er blevet klogere”. (ØF 9. september 1953 side 3)”

1953 Gulvtæpper uden udbetaling til kontante priser.

Annonce:
Dansk Tæppe-Import hos Kallehave lige overfor kirken i Nørregade.
Ingen veksler – ingen renter.
Der annonceres bl. A. med:
Udenlandske boucl

1953 Røde Kors i Køge har 10 vandresenge til rådighed for babyer.

Røde Kors i Køge har 10 vandresenge til rådighed for babyer. Med sengene følger spædbørnstøj. Folk er meget glade for Røde Kors’ indsats. Gennem læger og jordemødre udlånes baby-sengene til hjem, hvor der ikke er råd til at købe. Som regel udlånes sengene for et år ad gangen, da spædbarnet så er vokset for meget.
(ØF 11. septemeber 1953 side 4)

1953 Mejerimaskine fra Køge vækker stor opmærksomhed landet over.

Det hidtil mest effektive pasteuriseringsanlæg er konstrueret af fabrikant S. Ørum-Hansen, Køge Maskinen bryder med hidtil kendte principper og fjerner fodringssmagen fra fløden. Det store københavnske mejeri Enigheden” har anskaffet et anlæg og i et års tid brugt det til stor tilfredshed. (ØF 11. september 1953 side 4)”

1953 Annonce fra Køge Metalvarefabrik, Glentevej

Annonce:
Haarby-Fyr – 50% besparelse i Deres brændselsindkøb.
Haarby-Fyr kan installeres på erhvervskedlen. Haarby Fyr kan med fordel anvendes til varmt vand i køkken og bad i sommertiden. Pris incl. installation 650 kr.
(ØF 12. september 1953 side 7)

1953 Prima cykler hos Cosmus.

Annonce:
Cykelhandler Cosmus har på grund af fordelagtigt indkøb letvægtscykler i prima kvalitet til salg fra 225 kr., børnecykler 185 kr. (i sorte, røde og blå farver)
Telefon Køge 610.
(ØF 12. september 1953 side 7)

1953 Kortslutningsbrand på Østsjællands Folkeblad

Tidligt lørdag aften den 12. september 1953 opstod der en kortslutningsbrand på Østsjællands Folkeblad. Takket være en hurtig og dygtig indsats fra brandfolkenes side begrænsedes ilden til loftsetagen på bygningen ud til Bygårdsstræde. Tusindvis af gamle aviser fra de sidste 75 år har hæmmet branden så meget, at kun loftetagen er ødelagt. Branden vil ikke influere på bladets udgivelse. (ØF 14. september 1953 side 4)

1953 Køge-Week-end stod i FDF’s tegn.

Stemningsfuld march gennem byen i fakkelskær trods regn og blæst.
3 FDF orkestre marcherede gennem byen på kryds og tværs i lørdags den 12. september 1953. Drengene lavede som lovet tappenstreg trods regnen. Orkestrene samledes på Torvet, hvor borgmester Albrechtsen holdt tale. Søndag eftermiddag gav drengene koncert på Køge Stadion for 800 – 900 tilskuere – politimester Vagn Bro holdt tale. (ØF 14. september 1953 side 4)

1953 K. F. U. K. i Køge fejrer 60 års jubilæum.

I morgen onsdag den 16. september 1953 fejrer K. F. U. K. i Køge 60 års jubilæum. Jubilæet var egentlig den 27. juli. Der er tilmeldt op imod 100 deltagere.
Landssekretær lærerinde, frk. Vendt-Larsen vil holde festtalen.
(ØF 15. september 1953 side 4)
Referat fra festen i Missionshuset i avisen den 17. september 1953 side 4.

1953 23 nye kontorer i Køge på 10 år.

I 1943 var der 57 kontorvirksomheder – nu er der 80 ifølge den seneste optælling.
(Der nævnes ikke, hvordan fordelingen er på de enkelte kontorfag).
(ØF 23. september 1953 side 4)

1953 Bliver Vagn Bro folketingsmand?

Det oplyses, at politimester Vagn Bro, Køge, der de sidste 2 folketingsvalg har været Venstre’s kandidat i Kolding-kredsen, formentlig er blevet indvalgt på et tillægsmandat.
(ØF 23. september 1953 side 4) – (Billede af Vagn Bro)

1953 Landboorganisationernes grisesalg i Køge.

Annonce:
Tilførsel af grise til salget skal fremtidig af pladshensyn være ensrettet.
Indkørsel sker fra Brogade og udkørsel mod Bag Haverne.
Udvalget
(Indtasterens bemærkninger:Brogade 7)
(ØF 24. september 1953 side 7)

1953 Omsider lys i skiltet.

Købmand Georg A. Hedager’s meget omdiskuterede neonskilt i Nørregade (1) i Køge har nu omsider antaget en sådan form og navnlig størrelse, at diskussionen om det formentlig nu er slut. (ØF 28. septembere 1953 side 4)

1953 Tredje generation på Køge Apotek.

For sidste gang går apoteket i arv, idet cand. pharm Hans Henrik Aabling-Thomsen fra 1. oktober 1953 ovetager Køge Apotek fra den tidligere indehaver – boet efter hans far.
Fremover kræves bevilling fra Staten. (ØF 29. september 1953 side 4)

1953 Største konfirmation i Køge Kirke’s historie.

69 piger og 52 drenge – i alt 121 skal konfirmeres på søndag den 3. oktober 1953.
Konfirmationen, der foretages af pastor Aage Madsen, er den største absolut.
Pastor Madsen mener, at det øgede børnetal spiller ind, men også at flere og flere fra omegnskommunerne bliver konfirmeret i Køge Kirke. (ØF 30. september 1953 side 4)

1953 Stakkels unge mænd.

Skal de unge mænd følge hårmoden og se naturlige ud, må de gå til frisør hver 10. dag. Frisørmester Harry Pedersen, Ibsens Frisørsalon fortæller, at håret skal gå op i siderne og en lok falde ned i panden. Hver anden ønsker den ny frisure. For at håret skal falde
rigtigt kan man ikke klippe håret på sædvanlig måde, men må skære det med kniv og bag efter føntørre det.
Damernes hår skal være lyst eller rødligt siger damefrisør fru Ibsen.
(ØF 30. september 1953 side 4)

1953 Køge Fonden møder med et pænt overskud.

Køge Fondens formand, bogholder J. H. Høllinger har sendt bestyrelsen en beretnning. Formanden har ment, at der ikke var grund til at ulejlige bestyrelsen, da der ikke var sket noget siden sidste møde.Regnskaberne for 1951 og 1952 viser overskud på henholdsvis 813 kr. og 1.865 kr. Arkitekt Åge Madsen indtræder i bestyrelsen i stedet for afdøde overretssagfører Carl Olsen. (ØF 1. oktober 1953 side 4)

1953 Det gik tre gange så hurtigt.

Udviklingen for Øernes Andel’s Køge-afdeling har været overraskende, sagde formanden,
gårdejer Gunner Thorsen ved rejsegildet på de 20 nye siloer og tørretårn, som er 25 meter højt og rummer 3.000 tons korn eller foderkager. De 20 siloer er støbt på 25 dage.
(ØF 2. oktober 1953 side 4)
Se også – ØF 25. juli 1953 side 4.

1953 Den nye blok til Solbakken”

Køge Social-Filantropiske Boligselskab’s nye boligblok ved Vordingborgvej med 8 lejligheder og 1 butik vil koste 290.000 kroner. Licitationen er afsluttet og tilbudene fremgår af referatet. (ØF 7. oktober 1953 side 4)

1953 Køge har fået en ny filmklub – skolebio.

700 børn i hoved- mellem- og realklasserne i Køge vil i dag få udleveret en lille tryksag. – En invitation til den nyoprettede Køge Skolebio”. Lederen af skolebio er overlærer Johannes Jørgensen. Det foreløbige program er 4 film (10. oktober 1953 s. 4)”

1953 Deltagerne i Køge Boldklubs rejse til Østen i januar og februar 1854.

Der er truffet endelig bestemmelse om hvilke spillere, der kommer til at deltage i rejsen til Østen. Foruden formanden Kaj Harbard, kassereren Helmuth Jørgensen og sekretæren Aage Sund deltager 4 fremmede spillere: Poul Andersen, B 93, Jens Peter Hansen, Esbjerg, Kurt Hansen B 1903 og Erik Nielsen OB.
De 14 spillere fra Køge Boldklub: Hilmar Staalgaard, Leif Petersen, Poul Erik Petersen, Gunner Hansen, Knud Jørgensen, Ib Jensen, John Cramer, Alf Nielsen, Poul Sørensen, Børge Bastholm Larsen, Erik Hansen, Henning Elting, Henning Olsen (reservemålmand) og Boardo Olsen. Træneren er Lajos Szendr

1953 127 nummer-børn” på cykel gennem Køge.”

Om et par dage – på fredag den 16. oktober 1953 – skal det vise sig, om de køgensiske
børn kan færdselsreglerne. Der deltager 57 elever fra Tøxens skole og 70 elever fra Brochmands skole. Ruten gennem Køges gader er 5 km lang – der startes med 1 mininuts mellemrum. En række lærere og politibetjente er kontrollører.
(ØF 14. oktober 1953 side 4)
Cyklistprøven i Køge viste, at børn kører bedre end de voksne. 35 børn bestod = 28,5%
(ØF 17.oktober 1953 side 1)

1953 Et lille digt af Aage Sewerin – Gravvers”

Mange var det, som jeg kendte, færre, som mig overrendte.
Oh, I som mig højt vuderte, (nyklippet var – ja, expederte).
Kend mig i min simpelhed, lad mig ej i salig fred.
Kend mig i et dagligt leben.
Min saks er fin, min kniv er sleben.
Søg mig førend gravens skrin.

(ØF 16. oktober 1953 side 4)

1953 Husassistent 25 år i samme plads.

Det kvindelige velgørende Selskab uddeler onsdag den 28.oktober præmier til husassistenter for lang og tro tjeneste. Mellem prismodtagerne bliver frøken Karen-Marie Andersen, der i 25 år har været ansat hos forhenværende overportør Jacob Hansen, Køge. (ØF 16. oktober 1953 side 4)

1953 Gummifabrikken oppe på rekord-beskæftigelse.

Der er for øjeblikket ansat knapt 2000 på Køge Galoche- og Gummifabrik, og den høje beskæftigelse vil formentlig kunne holdes et stykke tid endnu. Der foretages en større lagerudvidelse på 1.000 m2 ud mod hovedvejen. (ØF 16. oktober 1953 side 5)

1953 Køges første kvindelige kørelærer.

Fru Aase Hansen, Køge bestod prøven som kørelærer, hvor dumpeprocenten er usædvanlig stor. Det forudsætter, at man kan køre bil, så man kører kun et par prøvetimer – resten af tiden går med teori i de 3 – 4 måneder et kursus varer. Danselærer Leif Frederiksen bestod ligeledes prøven. (ØF 17. oktober 1953 side 4)

1953 Et gennemsnitsophold på Køge Sygehus varer 14 dage.

Køge kommunale Sygehus har i årets løb haft 1957 patienter. Gennemsnitsbelægning på 78. Forplejning pr. kostdag 2,45 kroner. Der er spist 1146 rugbrød, 4059 franskbrød; købt svinekød for 12.709 kr. – der er drukket 1787 flasker bajersk øl og 29 flasker vin. På vaskeriet er vasket 8,7 stk. tøj pr. sygedag svarende til 268.498 stk tøj.
(ØF 17. oktober 1953 side 4)

1953 Kurt Mortensen, Køge blev sjællandsmester i orientering.

Køge Roklub genvandt sin pokal i holdkampen ved Københavns- og Sjællandsmesterskaberne i Tisvilde Hegn i orientering. Kurt Mortensen blev den bedste sjællænder. Ruten var på 15,5 km. (ØF 20. oktober 1953 side 6)

1953 Grundstenen nedlagt, medens skolebyggeriet er i fuld gang.

Murene til den nye skole i Sønderkøge skyder hurtigt op fra grunden. Arbejdet er allerede så vidt fremskredet, at den nederste del giver indtryk af, hvordan skolen kommer til at se ud. En af murerne nævnte ved grundstensnedlæggelsen, at man kunne holde rejsegilde samtidig, når så meget af skolen allerede var rejst. Borgmester Niels Albrechtsen nedlagde den første grundsten, stadsskoleinspektør P. A. Klein den anden.
Billede af stadsskoleinspektør P. A. Klein, arkitekt Laurids Jensen og typograf Valdemar Jensen samt nogle murere. (ØF 23. oktober 1953 side 5)

1953 Rejsegilde på skolebygningen i Allégade

I eftermiddag holdes rejsegilde på den bolig, der bygges i Allégade i forbindelse med skolebyggeriet ved Brochmands skole. Bygningen er tænkt som beboelse for kirkebetjenten og 2 pedeller. (ØF 26.oktober 1953 side 4)

1953 Lejeforhøjelser i Syvmøllergården” var ulovlige.”

Syvmøllergården, der er opført efter 1. september 1939, er omfattet af den nye huslejelov af 1. juli 1953. En lejeforhøjelse ville kun være lovlig, hvis den var godkendt af huslejenævnet. Det havde selskabets administrator ikke været opmærksom på.
(ØF 28. oktober 1953 side 4)

1953 Novembertilbud fra forretningen med det store udvalg.

Annonce:
Konrad Sørensen, herreekvipering- og fodtøjsforretning annoncerer blandt andet med salg af skjorter fra 10,85 kr., cardigan 31,50 kr., benklæder fra 26,85, færdige habitter fra 188,00 kr. og habitter efter mål 228,00 kr. Halvsides annonce i (ØF 28. oktober 1953 side 11)

1953 Vil Køge Klosterkirke se dagens lys?

Eksperterne regner med, at det vil ske, når ejendommen Vestergade 30 om kort tid bliver revet ned. En række skeletter, der blev fundet for nogen tid siden i gården til det gamle medborgerhus og beliggenheden umiddelbart op ad klosterkirkegården, taler herfor.
Musæets formand, arkitekt Otto Langballe er en af eksperterne.
(ØF 31. oktober 1953 side 3)

1953 Køge Boldklub vil købe den gamle tribune fra Idrætsparken.

Enestående chance for at Køge Stadion kan få dækket det øjeblikkelige tribunebehov.
Spørgsmålet om opførelsen af en tribune på Køge Stadion er på Køge byråds dagsorden i morgen den 3. november 1953. (ØF 2. novembeer 1953 side 6)

1953 Otte køgensiske gadenavne satte sindene i bevægelse.

Byrådet behandlede i aftes den 3. november 1953 blandt andet forslag fra gade- og vejudvalget om nye gadenavne i området vest for Vordingborgvej: Marksvinget, Anemonevej, Erantisvej, Irisvej, Liljevej, Stokrosevej, Astersvej og Georginevej.
Efter nogle udtalelser fra nogle byrådsmedlemmer om eventuelle øgenavne” blev forslaget om de nye navne vedtaget uden afstemning. (ØF 4. november 1953 side 2)”

1953 Nu skal snavset ikke mere flyve køgenserne om ørerne.

Fra 1. april 1954 får Køge en ny renovationsordning, hvorefter spandene automatisk tømmes i en lukket, støvtæt vogn. Vognmand Carlo Olsen har givet tilbud – med kommunen som garant – at anskaffe en speciel lukket bil til 74.000 kr. mod at overtage kørslen i 10 år. Efter nogen debat i byrådsmødet den 3. november 1953 vedtoges forslaget med 12 stemmer – 1 stemte imod. (ØF 4. november 1953 side 3)

1953 Ny aldersrentebolig i Køge forberedes.

Plan om en bygning med 36 lejligheder mellem Pedersvej og Københavnsvej. På byrådsmødet den 3. november 1953 forelagde borgmesteren uden for dagsordenen et første forslag om, at man ad åre bygger en aldersrentebolig på arealet mellem aldersrenteboligen på Pedersvej og det nye alderdomshjem på Københavnsvej.
(ØF 4. november 1953 side 4)

1953 Der er dog andre folk i Køge end dem, der går til fodbold udtaler Holger Wium.

Uden for dagsorden tog byrådet stilling til køb af den gamle tribune fra Idrætsparken i København.
Byrådet afviste i sit møde den 3. november 1953 i ret skarpe vendinger at købe tribune for 75.000 kr. -blandt andet under henvisning til, at boldklubben selv ejer 200.000 kr.
Et længere indlæg i avisen (ØF 4. november 1953 side 5)

1953 Vi skal bruge vores penge til nyt klubhus.

Formanden for Køge Boldklub Kai Harbard siger i dag, at de midler, Køge Boldklub råder over, først og fremmest skal anvendes til opførelsen af nyt klubhus. Kai Harbard finder det i øvrigt mærkeligt, at byrådet er så uvillige til at honorere det arbejde, der udføres inden for boldklubben. Indlæg i forbindelse med Køge Byråds behandling af spørgsmålet om køb af tribune. (ØF 4. november 1953 side 5)

1953 Kirke i Køge til salg for 45 daler.

Tre gange blev Klosterkirken i Køge genopbygget og sidst i 1751 revet ned.Vil arkæologerne nu i Vestergade 30 finde resterne af det gamle gråbrødre kloster?
Klosterklokken er det eneste synlige minde fra Klosterkirken – Klokken, der er støbt i 1522 hænger på Køge rådhus.
En større artikel om klosterkirkens historie, der begynder i 1484, kan læses i (ØF 5. november 1953 side 2)

1953 Overvældende succes for ung køgesangerinde.

Kirsten Thrane Petersen har holdt sin første sang-aften, hvor hun udfyldte hele programmet. Alle de københavnske blade er enige om, at hendes rette felt er operaen.
(ØF 5. november 1953 side 4)
Et længere interview + billede i (ØF 11. november 1953 side 3)

1953 70 malerier over en kop kaffe med brød.

Gummiarbejdernes Fællesklub har taget initiativ til livlig udstilling i fabrikkens kantine, hvor væggene er fyldt op med malerier, akvareller og tegninger i alle mulige farver.
Udstillerne er 14 amatører hentet fra fabrikken. (ØF 10. november 1953 side 4)

1953 Køge er blevet delt op i 18 karréer

Karréværn er en institution, som staten har krævet, og civilforsvaret gennemfører rundt om i landets by-kommuner. Husejerne skal organisere karréværn i Køge og selv betale en del af materiellet – 30 – 50 kr. pr. alm. Husejer efter ejendomsskyld. Materiellet drejer sig om skovle, økser, spader og vandbeholdere. (ØF 20. november 1953 side 4)

1953 Det lysner først om 8 uger.

Køge Byråd vedtog i sit sidste møde, at der skal være mere lys på Køge Torv. Der rejses 8 master på 10½ meter hver.3 på nord- og 3 på sydsiden samt 1 mod øst og 1 mod vest. Der er 4 pærer á 100 watt på hver.  (ØF 20. november 1953 side 4)

1953 Det er sør’me så sjovt – fordi vi ikke skal.

Køge Ungdomsskole, der søger at nærme fagene til de unges interesser, må for mange unge træde i stedet for ungdomshjem. Samtale med lærer David Petersen, der fortæller om ungdomsskolens arbejde og elevernes glæde ved undervisningen – “Det er sør’me så sjovt når man ikke skal” siger en dreng. (ØF 14. marts 1953 side 3) Elevarbejderne omtales i forbindelse med en udstilling. Nogle drenge havde bygget en båd på Tøxens Skole, men den var blevet for stor, så den kunne ikke komme ned ad trappen. (ØF 16. marts 1953 side 4)

1953 786.000 kr. til julegaver.

Der er i Køge og oplands ca. 30 julespareforeninger opsparet 786.000 kr. Tricotagehandelen forventes at blive 1½ – 2 gange større end årets øvrige måneders. Også boghandlerne forventer øget salg; mens købmanden ikke har så stort et udsving.

1953 Køge Boldklubs nye klubhus skal indgå i tribunebyggeri.

Køge Boldklubs nye klubhus bliver et skrabet byggeri. Det tænkes opført som vinterbyggeri på en etage. Den nye tribune giver plads til 1100 pladser; men bliver ikke overdækket i første omgang. (ØF 28. novembere 1953 side 5)

1953 Jule-Hæfter.

Annonce:
Jule-Hæfter
Lad os sende Deres julehilsen til slægt og venner i udlandet.
Valdemar Breum’s Boghandel
Nørregade 12, Kjøge. Telefon 82
(ØF 27. november 1953 side 10)

1953 Køges divisionshold bevarede første-pladsen.

Køge vandt forboldkampen over Esbjerg med 5 – 2 og ligger på første-pladsen med 15 point foran OB, der har 13 point. Poul Erik Petersen (Popper) scorede 3 mål i træk.
(ØF 28. november 1953 side 6)

1953 Peter Willemoes og hans slægt på Køge-egnen.

En 5 spaltet artikel af Wilhelm von Antoniewietz om søhelten Peter Willemoes, der mødte provstedatteren og hvor hans broder blev præst i Herfølge.
(ØF 2. december 1953 side 6A)

1953 Fjernsynsseerne i Køge er godt tilfredse.

Teknisk set går udsendelserne godt igennem. Omkring 10 af landets 855 fjernsynsapparater står i Køge eller nærmeste omegn. Endnu er det en dyr fornøjelse at have fjernsyn, hvor mindste type koster henved et par tusinde kroner og antenne i nærheden af anskaffelsessummen for en lille radio. (ØF 3. december 1953 side 4)

1953 Julehjælp til de gamle.

Om 5 dage kommer de gamles julehjælp. Enligtstillede får 30 kr., ægtepar 40 kr. – det er 5 kr. mere end sidste år. Der er 625 husstande, der er berettigede. Der er tale om aldersrente- og invaliderentemodtagere oplyser kæmner Frede Jensen.
(ØF 10. december 1953 side 4)

1953 Første bøgetræ-cellulose fra Køge på papir-markedet.

Til sommer kommer den første bøgetræ-cellulose på markedet. I længere tid er der på Junckers Trækemi arbejdet med cellulosemassen – et produkt af løvtræ til papirindustrien. (ØF 11. december 1953 side 1)

1953 Køge Musæum får kirkeorgel fra Karlslunde.

Kirkeorglet fra Karlslunde er bygget mellem 1830 og 1850. Formanden for Køge Musæum, arkitekt Otto Langballe har som kirkesagkyndig erhvervet orglet. Det er så vidt vides første gang, at et dansk musæum har anskaffet et orgel til sine samlinger.
(ØF 14. december 1953 side 3)

1953 9000 hjemløse” ørreder søsættes i Køge Bugt.”

Sports- og erhvervsfiskerne har nu bekostet udsætning af i alt 15.000 ørreder på strækningen fra Mose til Køge Sønakke. Udsætningen har kostet 1.600 kroner. De små ørreder – 6 – 8 cm. Lange. Ørrederne er opdrættet i dambrug i Jylland og har derfor ikke noget tilhørsforhold til Køge Bugt, hvorfor den selv må finde en å at gå op i. Naturen snydes på denne måde. Normalt går ørreden 2- 3 år i åen , før den søger ud i havet før gydningen – denne tid spares ved udsætningen. (ØF 29. december 1953 side 4)

1953 Boligbyggeriet har flyttet mange fra sygekasserne.

Både mand og kone må arbejde for at kunne betale husleje, og så når indtægterne op over sygekassegrænsen. Formanden for Sygeforsikringen “Sjælland” berettede ved amtskredsmødet at man havde haft en stor medlemstilgang, som han mente skyldtes, at  begge ægtefæller måtte arbejde for at betale de dyre huslejer og derved kom over sygekassegrænsen. (3. juni 1953 side 4)

1953 Dødningehovederne er kommet til Køge.

I det såkaldte “farlige kryds” Vordingborgvej – Søndre Viaduktvej er opsat et skilt med dødningehoved som en ekstra advarsel. Det er tidligere omtalt, at der har været mange trafikuheld i krydset. (øF 8. april 1953 s. 4)

1953 Køge Håndværkerklubs generalforsamling.

Køge Håndværkerklub holdt i aftes . 20. marts generalforsamling på Hotel Hafnia. Formanden tømrermester J. P. Jensen berettede om et godt år og udtalte, at man var ved at komme bort fra “sortbørs-lønningerne”. Med hensyn til lærlinge sagde formanden, at der nu var nok, der ville i lære. Kassereren aflagde regnskab, der balancerede med 2.153 kr.. Andre medlemmer havde ogsåordet, blandt andet blev der talt om licitations-tilbud. (øF 21. marts 1953 s. 4)

1953 Køge Sømandsforening fylder 60 år.

Køge Sømandsforening havde i aftes den 6. marts 1953 generalforsamling på “Skipperkroen”. Formanden, fisker Ove Rasmussen udtalte mindeord over skibshandler Thomsen. Formanden oplyste endvidere, at der ikke ville blive holdt nogen fest i anledning af jubilæet  (øF 7. marts 1953 side 4)

1953 Kofods Fabriker har købt og flyttet gummifabrik til Køge.

Kofods Fabriker har købt en københavnsk virksomhed – “Dansk Boldefabrik”, der knyttes til dukkeproduktionen i Køge. Fabrikationen af gummibolde, gummidyr og andet gummilegetøj skal kunne holde arbejderne beskæftiget uden for dukkesæsonen – produktionen går i gang om 6 dage. (øF 9. februar 1953 side 3)

1953 Synkefærdig marinekutter bragt til Køge Havn i nat

Patruljekutter “Græsholm” sprang læk 4 sømil ude i Køge Bugt. Havnefoged Mortensen og telefonmontør Bredo Sørensen sejlede til undsætning i hjemmeværnets kutter, der er stationeret i Køge Havn. De medbragte en lænsepumpe fra Falcks Redningskorps. Kutteren blev bugseret til Køge Havn og er nu påbedding. Der var en samlet besætning på5 mand.  (øF 30. maj 1953 side 4)

1953 Voldsom eksplosion i kælderen på Teaterbygningen

Årsagen til eksplosionen i Teaterbygningens kælder er ukendt, men en gæst blev “blæst” ud af restaurationen. Restaurationens karl, Svend Brodersen, der opholdt sig i fyrkælderen, fik store brandsår i ansigtet og håret afsvedet. (ØF 9. januar 1953 side 1) Det oplyses i ØF den 10. januar, at terpentindampe fra en dåse bonevoks, der var hældt over i en spand, var årsagen til eksplosioonen.

1953 Køge Borger- og Håndværkerforening – “Manneaften”.

Annonce: Tirsdag den 17. marts 1953 kl. 18,oo på Teaterbygningen, “Manneaften”: Sildeanretning, ribbensteg og ost. Bagefter kortspil. P.b.v Søndergaard Nielsen / Oscar Hansen (ØF 11. marts 1953 side 5)

1953 Typograf Carl Frederiksen, 50 års jubilæum.

Den 16. marts 1953 kan typograf Carl Frederiksen fejre 50 års jubilæum. Carl Frederiksen fik ansættelse på Østsjællands Folkeblad i 1903. Frederiksen fylder snart 75 år og 1. april 1953 lægges “vinkelhagen”. (ØF 12. marts 1953 side 4) Indtasterens bemærkninger: Vinkelhage er i ældre håndsat bogtryk det stykke værktøj, hvori sætteren anbragte de løse blytyper i satsens faste bredde.(Den Store Danske Encyklopædi nr. 20 side 188)

1953 Andelsbanken efterlyser ny indskudskapital.

Andelsbankens afdeling i Køge holdt i går d. 25. marts kredsmøde på Hotel Hafnia. Godt år for Køge-afdelingen. Nogle overskrifter: “Mekanisering m. v. Kræver betydelige kapitaler” – “Nødvendigt at holde igen med udlån” Afdelingen viser en fremgang i balancen på knapt 5 millioner. Uddrag af et 2 spalters referat. (ØF 26. marts 1953 s. 3)

1953 Prøvekørsel efter påske på Junckers nye forsøgsfabrik

Der skal i sommerens løb foretages en række forsøg, som vil vise, om man skal anvende den “kolde” eller “varme” metode til fabrikation af halvkemisk Cellulose-masse. Den halvkemiske cellulose-masse tænkes anvendt som råstof for fabrikationen af i første omgang grovere papir og bølgepap. (ØF 17. marts 1953 side 1)

1953 Zone-Redningskorpset får ny station.

Zone-Redningskorpset, der hidtil har haft til huse på Tangmosevej i Køge, får nu en bedre beliggenhed. Stationen flytter til Københavnsvej 68, hvor der tidligere var en benzintank – “Nafta” tanken, (ØF 23. april 1953 side 4)

1953 Reparationsudgifter giver 2. aprils stiftelser underskud.

Foreningen”2. april af 1876 holdt generalforsamling i aftes d. 23. april 1953. Formanden Hans Steffensen omtalte reparationsudgifterne, der havde været så høje, at man i fremtiden måtte sætte stærkt ind for at spare yderligere. Formanden omtalte også grundsalget på Ringvejen. Der havde ikke været mulighed for at bygge på grunden. (ØF 24. april 1953 side 4)

1953 Øgle fra Jamaica mellem bananerne.

Da frugthandler Karl Larsen i går d. 29. april skulle sælge en banan, fandt han i klasen et dyr, der lignede et firben. Det viste sig at være en gekko. Indtasterens egne bemærkninger: Karl Larsen var bedre kendt som “Banan Karl” – han havde fast stade på Køge Torv. (ØF 30. april 1953 side 4) I avisen d. 9. maj 1953 oplyses det, at gekkoen er død. Den blev kendt gennem både danske og svenske aviser.

1953 De sidste lejligheder i Køge Socialfilantropiske Boligbyggeri færdige efter nytår.

Et år efter byggeriets begyndelse er 32 af 80 lejligheder beboelige. Man har ikke indtryk af “skrabet byggeri” – Der er vaskemaskine og centrifuge for hver 20 lejligheder. (ØF 10. juni 1953 side 4)

1953 Festlig “kanindåb” i Køge Roklubberne.

Under udfoldelse af alt det ceremoniel, der hører til en “kanindåb”, blev 70 medlemmer i lørdags den 4. juli 1953 indlemmet i Køge Roklub og Køge Dame Roklub. (ØF 6. juli 1953 side 4)

1953 Politimesteren skriver sine erindringer.

Uddrag af interview med politimester Vagn Bro Politimester Vagn Bro fylder til februar 1954 60 år og vil skrive sine erindringer. Politimesteren røber, at hans største ønske var at blive jounalist. Det hele var ordnet med fru Marie Lassen, Aalborg Amtstidende, men I. C. Christensen, “Tiden” dræbte planen. I “Tiden” havde Vagn Bro skrevet en lang artikel om Napoleon. I. C. Christensen udtalte, at Vagn Bro skrev for langt og for tørt. (ØF 20. juli 1953 side 4)

1953 Indflytningen i Køge Social Filantropiske Boligselskab forsinkes.

Køge Socialfilantropiske Boligselskabs byggeri ved Vordingborgvej er blevet en del forsinket – først og fremmest på grund af de forlængede ferier. Forsinkelsen påvirker 16 familier med et par måneder. Alle lejerne på nær en familie har fået forlænget deres gamle lejemål. Den sidste familie har nu også “fået tag over hovedet”. (ØF 22. juli 1953 side 4)

1953 Priskrig mellem Hedager og J. Chr. Jensen

Annoncer: “Alle sælger billigt, men ingen så billigt som Hedager.” (ØF 12. august 1953 side 5) “Bemærkede de! Vore varepriser er billigere end de billigste”. J. Chr. Jensen. (ØF 13. august 1953 side 5)

1953 Servicehylde på Køge Centralbibliotek.

På servicehylden står Køge Centralbibliotek’s bestand af “Lyt og Læs” – bøger. D. v. s. bøger man kan læse forud for radioudsendelser. Der er “radio-henvisninger” til alt fra noveller og skoleradio til foredrag, skuespil og musik. Bøgerne udskiftes mindst hver 14. dag. (ØF 18. september 1953 side 4)

1953 Køges divisionsspillere er begyndt at tale “kinesisk”.

Køge Boldklubs formand Kaj Harbard løftede i aftes den 17. september 1953 sløret for rejsen til Østen. Rejsen starter 12. januar 1954 og varer til 15. februar 1954. Rejseruten 12.1. – 21.1.: København-Rom, Rom – Athen, Athen – Cairo, Cairo – Sjarjah, Sjarjah – Karachi, Karachi – Calcutta, Calcutta – Saigon. Der skal spilles 5 kampe i Saigon på 10 dage og 3 kampe i Honkong. Det er således ikke bare en fornøjelsestur. Deltagerantallet er endnu ikke fastsat, men det bliver nødvendigt at invitere enkelte “fremmede spillere” med. (ØF 18. september 1953 side 6)

1953 Jomfrurejse til Køge

Verdens første specialskib til gas kommer til Køge i morgen den 4. oktober 1953. Firmaet “Kosangas” har ladet bygge verdens første skib til transport af flydende gas. Begivenheden vil blive fejret ved en reception på skibet. (ØF 3. oktober 1953 side 4) Billede og referat bringes i avisen 5. oktober 1953 side 4.

1953 Bladkiosken “Aagaarden”

Annonce: Bladkiosken “Aagaarden”, Torvet 13 – Køge – Telefon 1481 – åben søndage og hverdage til kl. 22,oo. Dagblade – ugeblade og telegrammer udbringes. Viggo Haagen Petersen. (ØF 3. oktober 1953 side 8)

1953 Hans Poulsen, Køge vendte i går hjem med “Jutlandia”

Hans Poulsen, der vendte hjem i går den 16. oktober 1953, har været sygepasser på “Jutlandia”, som er et hospitalsskib, der sejlede til Korea i september sidste år. I et længere interview fortæller H. P. lidt om livet ombord – på godt og ondt. (ØF 17. oktober 1953 side 3 og 6)

1953 Køge Boldklub købte selv tribunen.

Køge Boldklubs bestyrelse har på et møde i går den 5. november 1953 vedtaget at købe siddetribunen fra “den dyre langside” i Københavns Idrætspark, som man netop i disse dage er begyndt at rive ned. Opstillingen af den nye tribune med plads til knap 700 tilskuere søges sammenkædet med bygningen af et nyt klubhus. (ØF 6. november 1953 side 6)

1953 Store træer rykkes op med rode.

Falck “fælder” 85 træer på Køge Stadion ved at trække dem op med motorspil. Træerne ryddes for at skabe plads til Køge Boldklubs nye tribune. (ØF 20. november 1953 side 4) Billede i avisen den 21. november 1953 side 4.

1953 Julesensation på Køge Torv.

Firma J. Chr. Jensen lader byens tromle, der vejer 9 tons, tromle over den populære “Lamadras”. Arrangementet foregår fredag den 12. december 1953 kl. 13,3o. (ØF 10. december 1953 side 4) Billede i avisen den 12. december 1953 side 5

1953 Arbejdets forkølede helt er hensynsløs.

Kredslæge H. Bisgaard-Frantzen fortæller om forkølelsessygdomme og forholdsregler i en større artikel. Om vægten op til jul siger han: “Gås, and og flæskesteg er for jord- og betonarbejdere, rent kaloriemæssigt. De kan omsætte næringsværdierne, vi andre ikke. Hårdtarbejdende slæber fedtet af sig, vi andre slæber rundt med det” (ØF 19. december 1953 side 2)

1953 Poul Erik Petersen, “Popper” – “hopper af”.

Poul Erik Petersen “hopper af” til den franske fodboldklub Lille fra nytår. “Popper” kommer alligevel med til Østen. Overgangssummen er 100.000 kr. (ØF 24. december 1953 side 1)

1953 Ny bevægelse i diskussionen om en tribune på Køge Stadion.

Klubbens kasserer Helmuth Jørgensen udtaler blandt andet: “Det er en nødvendighed, at der kan bydes publikum ordnede tilskuerforhold.” Byggeriet vil løbe op i en halv million udtaler kassereren. På tribunens bagside skal der være klublokaler og omklædningslokaler. Skitse af den planlagte tribune indgår i artiklen. (ØF 14. oktober 1953 side 5)

<<< 1950-1951  1954-1955 >>>