1900-1909

<<< 1890-1899  1910-1919 >>>

1900 Køge Museum

Køge Museum åbnede i sin egen ejendom på Elisevej (nuværende Bjerggade 22).

1900 Nyt sygehus

Byrådet vedtog med 6 stemmer mod 5, at Køge skulle have et nyt sygehus. Det bestemtes, at det skulle ligge på Glæisers Vænge.

1900 Assistens Kirkegård

Kapellet på Assistens Kirkegård blev indviet. Der var palds til 60 personer.

1900 Elektrisk lys i kirken

Det elektriske lys i Køge Sankt Nikolaj kirke blev tændt for første gang. Anlægget var bekostet af etatsråd Hasselbalch og frue.

1900 Lods Frederik Broholm

Lods Frederik Broholm trådte tilbage. Han blev afløst af sin svigersøn lods Peter Schmidt.

1901 Fra politiets bødekasse

En kvindelig beværter fik en bøde på 15 kr. for at overtræde politivedtægten. Hun havde beskæftiget en kvindelig opvarter i sin forretning.

1901 Kirkegårdsmuren i Katekismusgade

Kirkegårdsmuren i Katekismusgade blev nedrevet og genopført i 1905 nogle alen nærmere kirken.

1901 Rådhuset skulle restaureres

Det blev vedtaget, at rådhuset skulle restaureres. De blytækkede kviste skulle fjernes. Klokkekvisten med klokken fra den i Vestergade indtil 1658 beliggende kirke, skulle også fjernes.

1901 Reberbanen blev solgt til Teaterbygningen

Reberbanen blev solgt til Teaterbygningen. Der blev indgang fra Havnegade, og der blev ligeledes opført en toetagers bygning med køkken for neden og beboelse til værten på første sal.

1901 Køge Borger- og Håndværkerforening

Køge Borger- og Håndværkerforening afholdt generalforsamling på Industrihotellet i Nyportstræde.

1902 Cand. pharm. A. Nielsens Laboratorium

Annonce i Østsjællands Avis: Cand. pharm. A. Nielsens Laboratorium tilbyder følgende absolut fine Parafumer: Esprit de Vallø pr. Flaske 50 – 325 øre Kjøge Viol pr. Flaske 100 øre.”

1902 Epidemisygehuset lejes ud

Byrådet vedtog at leje epidemisygehusets forhus ud til beboelse. Den årlige leje var kr. 200. Huset lå på Fændediget.

1902 Skatteprocenten

Skatteprocenten for det kommende år blev fastlagt. Den kom til at stige til 6,5%.

1902 Sygehuset på Glæisers Vænge

Det nye sygehus på Glæisers Vænge blev taget i brug. Sygehuset havde plads til 17 patienter. Sygehuslæge var Carl August Borries.

1902 Kloakering af den indre by

Kloakering af hele den indre by blev tilendebragt.

1902 Glæisers Vænge

Jordudvalget fik overdraget et stykke jord på 120 x 80 meter på Glæisers Vænge (ved Lovparken) til sportsplads. Pladsen blev indviet 1. Juni 1902.

1902 Køge Varmbadeanstalt

Køge Varmbadeanstalt, Nyportstræde nr. 47, blev åbnet. Priserne var: Koldt brusebad 10 øre, varmt brusebad 25 øre og varmt karbad 40 øre.

1902 Bagerier

Der var ni bagerier i Køge: Bagermestrene, H. Nielsen – A. Schlosshauer – Edvard Bargsteen – C. Bærenholdt – Chr. Nielsen – J.O. Lund – C. Christensen – K. Knudsen samt Fællesbageriet.

1902 Direktør H. Meister emigrerede

Efter direktør H. Meister med familie emigrerede til Australien, blev hans firma Aktieselskabet Dansk Gelatine- og Limfabrik (lå ved Gummifabrikken) erklæret fallit.

1903 Oliefabrik på Køge havn

Den nyanlagte oliefabrik, på Køge havns nordre del, begyndte sin virksomhed med fremstilling af fernis, hørfrøkager og foderkager. Fabrikkens årlige forbrug af hørfrø skønnedes at blive 2.000 tons.

1903 Ny arrestforvarer

Efter arrestforvarer Emil Holm, som døde i Januar, blev hans efterfølger udpeget. Det blev politibetjent J.B. Ravn, Sorø.

1903 Køges første automobil

Installatør, telefondirektør, elektricitetsværksejer, Jens Hansen var den første køgenser, der anskaffede sig et automobil.

1903 Køge Borger- og Håndværkerforening

Køge Borger- og Håndværkerforening, som siden 1847 havde haft foreningslokaler på Industrihotellet i Nyportstræde, hotellets foreningslokaler blev kaldt “Værket”, flyttede til Teaterbygningen. Foreningens lokaler var daglig åbne til kl. 24, undtagen lørdag, hvor der ikke var nogen fast lukketid.

1903 Telefonekspedition

Annonce i Østsjællands Avis: For at lette, og derved fremme Ekspeditionen på Centralstationen, anmodes de ærede Telefonabonnenter indtrængende om at forlange Abonnentens Telefonnummer, i stedet for at forlange Navnet.

1904 Køge Trævarefabrik

Den nystartede Køge Trævarefabrik beskæftigede på daværende tidspunkt 80 personer.

1904 Ingen snaps til fattiglemmerne

Notits fra Østsjællands Folkeblad: “I Kjøge Byraads Møde i Gaar, meddelte Fattigudvalgets Formand, Materialist A. Nielsen, at Lemmerne paa Fattigaarden under 60 Aar, ikke mere ville faa udleveret Snaps” .

1904 Beværtninger

Afholdsbladet oplyste: København har 1.124 Beværtninger, hvilket giver 1 Beværtning for hver 400 Indbyggere. Køge har 50 Beværtninger, hvilket giver 1 for hver 80 Indbyggere.

1904 Dampbåden Kjøge

Dampbåden Kjøge begyndte fast rutefart mellem Køge og Strandhotellet i ferie sæsonen. Båden havde plads til 30 personer.

1904 Byens budget

Byens budget for det kommende år lød på en balance på kr. 228.830 og 54 øre med et forventet overskud på kr. 15.000.

1904 Køge Trævarefabrik

Køge Trævarefabrik på Køge havn, påbegyndte sin virksomhed med en ordrebeholdning på 1.500 par træskobunde. Disse skulle leveres til Jylland inden 14 dage.

1904 Byens trommeslager

Trommeslager Peter Henriksen nedlagde sit hverv som byens trommeslager. Dette hverv havde han beklædt i 23 år. Det blev overtaget af skomager P.M. Sørensen.

1904 En mindre stormflod

På årets sidste dag opstod der en mindre stormflod. Om morgenen steg vandet ca. 2.20 meter over daglig vande. Det stod helt op til Hastrup, og Østsjællands Jernbane var oversvømmet ud til Billesborgskoven. På Fændediget trængte vandet ind i Steens Boder. På havnen blev hele husrækken evakueret. Køge gasværk fik fyrene slukket kl. 6.30. Vandværket ophørte samtidig at fungere. Der blev anrettet skade for tusindvis af kroner. I Køge havn sank dæksbåden Sten Bille”.”

1905 Vandpumperne blev fjernet fra Torvet

Efter bro- og vejudvalgets forslag vedtog byrådet, at de to vandpumper på Torvet skulle fjernes, da de henstod til ingen nytte. Det blev samtidig vedtaget med 8 stemmer mod 1, at lade lokalerne på rådhuset indrette til offentlige lokaler og kontorer, selv om byrådet så mistede indtægten for udleje af lokalerne.

1905 Køge Højskolehjem

I Gaar blev Kjøge Højskolehjem indviet. Den imponerende Bygning ligger paa Hjørnet af Jernbanegade og Ivar Huitfeldtsvej.  Hjemmet rummer 26 Værelser for Pensionører. Ejerinden Fr. Sørensen har ladet Bygningen opføre i Entreprice af Murermester Petersen, Nørregade. Bygningen er det senere Hotel Hafnia.

1905 Politiets bødekasse

Fra politiets bødekasse: Natten mellem 1 og 2 ds. passerede et større Automobil Vejen mellem Kjøge og Kjøbenhavn. Da det ikke er tilladt at befare Landevejene med Automobiler om Natten, har Ejeren nu erlagt en Bøde på 25 Kr. til Kjøge Politi.

1905 Det landskendte universalgeni

Det landskendte universalgeni, maler, mekanikus, foredragsholder og redaktør af “Illustreret Hønseavlertidende” samt krybskytteorganet “Nattens Nyheder”, Niels Nielsen, døde juleaften noget over 50 år gammel.

1905 Skibstømrerne Flindt og Larsen

Skibstømrerne Flindt og Larsen startede en skibsbygningsforretning på den søndre side af Køge havn.

1905 Træbroen over åen til Lyngen

Træbroen over åen til Lyngen og badeanstalterne blev færdig i Juli måned. Den var så bred, at man kunne køre med barnevogn over den.

1905 Restaureringen af kirken blev tilendebragt

Restaureringen af Køge Sankt Nikolaj kirke, der blev påbegyndt i 1900, blev tilendebragt. Blandt fornyelserne var de 50 malmbalustre i koret, lysekronerne, lampetterne og kandelabrene.

1905 Køge Bank

Køge Bank åbnede bankvirksomhed i Nørregade nr. 54. Bankens første direktør var sagfører H. Sattrup.

1905 Dame- og herrebadeanstalter

De nyopførte dame- og herrebadeanstalter på den søndre side af havnen blev taget i brug i Juni måned. Dameafdelingen havde 10 kabiner og herreafdelingen havde 11 kabiner. Indtil broen over åudløbet blev færdig, blev transporten foretaget med robåd over havnebassinet.

1906 Jens Hansen som motorsagkyndig

Elektricitets- og telefondirektør Jens Hansen blev antaget som Køge politis motorsagkyndige.

1906 Motor- og Automobilbenzin

Annonce i Østsjællands Folkeblad:

Motor- og Automobilbenzin.
Charles Flindts Eftf.
V/Jens Petersen

1906 Havnen

På havnens søndre side blev de yderste ca. 150 meter forsynet med bolværk. Omkostningerne beløb sig til kr. 7.000.

1906 Alberti blev genvalgt

Ved valget blev justitsminister Alberti, der var opstillet i Køgekredsen, genvalgt med 1.419 stemmer mod 1.330.

1906 Køge Brugsforening

Køge Brugsforening blev startet med 60 medlemmer og træarbejder Henrik Christensen som formand. Den første brugsforening lå i Bygårdsstræde, inden den i 1909 flyttede til Nørregade nr. 51, og i 1918 til Nørregade nr.34.

1906 Mindesmærke for Niels Juel og Ivar Huitfeldt

Den første Juli blev mindesmærket for Niels Juel og Ivar Huitfeldt, på Køge havn, afsløret. Der deltog 3.000 – 4.000 personer blandt andet et detachement på 40 mand fra marineskibet “Skjold”. Blandt de indbudte var justitsminister Alberti, kommandør Hammer, lensbaron Juel-Brockdorff og legationssekretær  E. Huitfeldt m.m.a.

1907 Bindingsværksgården Svogers Gård

Den gamle bindingsværksgård Svogers Gård på Torvet nr. 3, som var fra 1600 tallet, blev nedrevet.

1907 Alderdomshjem

Byrådet vedtog, at det projekterede alderdomshjem skulle bygges på “Enkegårdens” grund og de tilkøbte grunde, Kirkestræde nr. 20 og 22. (Det nuværende bibliotek).

1907 Mindesten for de faldne i Træskoslaget

Mindestenen over de faldne i slaget ved Køge den 29. August 1807 (Træskoslaget), blev afsløret. Mindestenen stod på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade.

1907 Kulkranen

Den store elektriske kulkran, som Køge Kulforretning havde ladet opføre, blev taget i anvendelse.

1907 Biografteateret

Biografteateret åbnede i håndværkerforeningens gamle lokaler på Industrihotellet i Nyportstræde nr. 3. Forestillinger:
Hverdage kl. 19 – 20 – 21
Søndage kl. 17 – 18 – 19 – 20 – 21.
Første uges program: Klokkerens Datter – Militærmanøvrer i Alperne – Mam

1907 Vestergade 16

Fru Lunds gård (nuværende restauration Richters gård, Vestergade 16) blev færdigrestaureret under ledelse af museumsassistent, arkitekt C.N. Schmidt. Restaureringen blev bekostet af Køge museum.

1908 Licitation over alderdomshjemmet

Ved licitation over det nye alderdomshjem i Kirkestræde fik murermester N.P. Pedersen og tømrermester Ole Nielsen arbejdet for kr. 24.321.

1908 Løvejagten paa Elleore

Biografen i Svogers Gård viste den hidtil forbudte film Løvejagten paa Elleore”.”

1908 Alberti melder sig selv

Geheimekonferensraad, tidl. justitsminister Alberti, som var indvalgt i Køgekredsen, meldte sig selv til politiet, som skyldig i falsk og bedrageri over for Finansbanken, Nationalbanken, Privatbanken m.fl. til et beløb på ca. 15 millioner kroner.

1908 Biografteateret flyttede til Torvet nr. 3

Biografteateret flyttede fra Industrihotellet i Nyportstræde til nyindrettede lokaler i Svogers Gård, Torvet nr. 3.

1908 Dansk Afvulkaniseringsanstalt

Dansk Afvulkaniseringsanstalt (senere gummifabrikken Codan) blev indregistreret med en aktiekapital på kr. 50.000. Bestyrelsen bestod af cand.polyt. Albert Theilgaard, grosserer M.D. Clausen og overretssagfører Peer Holm alle tre fra København. Aktieselskabet overtog den nedlage gelatinefabrik ved Søvang.

1908 Brygmester J. Heibergs guldmedalje

Brygmester J. Heiberg, Køge Aktiebryggeri, vendte hjem fra udstillingen i Berlin med guldmedalje og æresdiplom for sin pilsner.

1908 Kødkontrol

Der indførtes kødkontrol, det vil sige, at intet kød måtte sælges hverken på Torvet eller i forretningerne, uden at være stemplet. Stemplet viste, at kødet var trikinfrit. Kødkontrollen havde til huse på Quistgårdsvej.

1908 Kolonihaver

Byrådet udlagde en del af Glæisers Vænge (venstre side af Sygehusvej) til kolonihaver.

1908 Køge telefoncentral

Køge telefoncentral oplyste, at centralen nu havde 260 abonnenter

1909 Køge Museum køber Fattiggården

Bestyrelsen for Køge Museum vedtog at købe Køge Fattiggård for kr. 15.000, for at indrette den til museum.

1909 Brændevinsafgiften sættes op

Brændevinsafgiften pr. beværtning blev i Køge sat op fra 20 kr. (enkelte steder i Danmark til 400 kr.) til 80 kr. for gæstgiverier og krohold. For handlende med udskænkningsret til 40 kr. Afgiften var en årlig afgift.

<<< 1890-1899  1910-1919 >>>